07. 12. 2017 Nadácia Pontis

Firmy ukazujú, že zamestnávanie Rómov má riešenie

Firmy na Slovensku preukázateľne zápasia s nedostatkom pracovnej sily a sú nútené ju „dovážať“. Na druhej je na Slovensku mnoho Rómov bez práce.

Prísľub stability práce na trvalý pracovný pomer dáva ľuďom z vylúčených prostredí silnú motiváciu.

Firmy na Slovensku v súčasnosti preukázateľne zápasia s nedostatkom pracovnej sily a sú nútené ju „dovážať“. Na druhej strane stojí odhadom približne 100-tisíc nezamestnaných Rómov zo sociálne vylúčených lokalít, ktorí nemajú prácu.

Napriek predsudkom a stereotypom, ktoré v našej krajine vládnu, práve táto skupina môže podnikateľom pomôcť vyriešiť ich problémy s hľadaním zamestnancov. Na Slovensku máme firmy, ktoré už vedia, ako na to. Otázkou zamestnateľnosti marginalizovaných Rómov a využitia ich potenciálu sa zaoberala Nadácia Pontis spolu s firmami na východnom Slovensku. Problematiku riešili z hľadiska praktických skúseností, ktoré v tejto oblasti dosiaľ získali. Potenciál nezamestnaných zo sociálne vylúčených lokalít je značný. Jednak pre ich vysoký počet a jednak pre ich zručnosti, ktoré nadobudli neformálne. Zároveň majú často pracovné skúsenosti zo sektora sivej ekonomiky. Táto skupina má tiež veľkú motiváciu získať legálne, stabilné a dlhodobé zamestnanie. Aké sú odporúčania pri zamestnávaní Rómov?

1. Doprajte si dostatok času

Zamestnávanie týchto skupín obyvateľstva si vyžaduje dostatočný čas pre individuálne a špecifické postupy, ktoré treba zvoliť a nasmerovať na rómskych, ale často aj nerómskych zamestnancov. V spoločnosti Whirlpool Slovakia začali so zamestnávaním Rómov v roku 2014 a dnes považujú čas strávený ich prípravou a preškoľovaním za zúročený. Rómovia tvoria 20 % zamestnancov a zastávajú aj špecializované pozície.

2. Podpora osobného života

Podpora rodinných vzťahov a osobného života rómskych zamestnancov je nevyhnutná. V spoločnosti U. S. Steel Košice rozbehli projekt zameraný na zamestnávanie mužov z rómskych komunít. Neskôr bolo nevyhnutné rozšíriť projekt aj o prácu s ich deťmi. Bolo zrejmé, že efektivita zamestnanca závisí aj od dobrého rodinného a sociálneho zázemia. Projekt preto zahrnul aj prácu s učiteľmi či vedúcimi pracovníkmi (majstrami). Podobnú skúsenosť má aj spoločnosť Whirlpool, ktorej vedúci pracovníci navštevovali nových zamestnancov priamo doma a vysvetľovali im princípy zamestnania.

3. Posilnenie vzťahov

Posilnite vaše vzťahy s miestnymi autoritami alebo komunitnými centrami. Starosta či pracovníci obecného úradu poznajú ľudí z komunít často aj osobne. Budú vás vedieť nasmerovať a možno situáciu riešiť priamo s vaším zamestnancom. „Prax nám ukázala, že cielená spolupráca s materskou školou, so základnou školou, strednou školou, s obecnými úradmi a mestským úradom, ako aj úradom práce je nevyhnutná a veľmi prospešná,“ hovorí Jaroslav Grygar zo spoločnosti Whirlpool Slovakia.

4. Individuálny prístup

Pristupujte k vašim pracovníkom individuálne a skúste ich vnímať viac ako ľudí s neľahkým zázemím než len zamestnancov. Práve ľudia z vylúčených prostredí potrebujú cítiť stabilitu, ktorá je pre nich veľmi motivujúca. Prísľub stability dávate aj možnosťou práce na trvalý pracovný pomer. Otvoríte si tým dvere k svedomitým a lojálnym zamestnancom. „Zo skúseností vyplýva, že pracovníci z vylúčených komunít oceňujú ústretový a férový prístup zamestnávateľa, ktorý sa potom odzrkadlí na ich aktívnom prístupe k práci,“ vysvetľuje Barbora Pálešová, projektová koordinátorka pre pro bono z Nadácie Pontis.

5. Kapacity a skúsenosti

Využite kapacity a skúsenosti škôl a neziskových organizácií na vyškolenie potenciálnych zamestnancov presne pre vaše potreby. Efektívnym prostredníkom medzi firmami a potenciálnymi zamestnancami sú mimovládne organizácie. Majú možnosti poskytovať sociálny servis nielen pre daného človeka, ale aj pre celú jeho rodinu a komunitu. Navyše majú kapacity vykonávať následné poradenstvo, mentoring, tútoring a asistenciu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111