13. 12. 2019 Zodpovedné podnikanie

Fond pre transparentné Slovensko podporí 6 organizácií v boji za lepšie Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko opätovne podporí organizácie, ktoré presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V rámci grantovej výzvy sme prijali 13 projektových žiadostí. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala 6 organizácií, ktorým prerozdelíme sumu 80 000 eur.

Zloženie hodnotiacej komisie bolo nasledovné :

  • Michal Kišša (Nadácia Pontis)
  • Eva Braxatorisová (program Advokáti Pro Bono)
  • Stanislav Čekovský (Anasoft)
  • Martin Slosiarik (FOCUS)

Prečítajte si viac o organizáciách, ktoré uspeli v grantovej výzve Fondu pre transparentné Slovensko 2019/2:

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO): Podpora nezávislosti a transparentnosti verejných inštitúcií (16 000 €)

Cieľom je zvýšiť nezávislosť a transparentnosť regulačných, kontrolných a justičných inštitúcií, ktoré majú chrániť verejnosť pred zneužívaním moci zo strany politikov a záujmových skupín. Hodnotenie nezávislosti sa rozšíri z terajších 18 na cca 25 inštitúcií. Na základe analýzy a porovnania inštitúcií, ako aj názorov ich predstaviteľov a iných odborníkov budú zostavené odporúčania a návrhy na systémové zmeny. S cieľom vytvoriť verejný tlak budú zverejnené výstupy na internetovom portáli, v médiách a ponúknuté budú aj politickým lídrom. Súčasťou projektu bude hodnotenie otvorenosti výberových konaní do vedúcich pozícií vybraných inštitúcií, ale i  prednášky pre študentov na stredných školách po celom Slovensku.

Transparency International Slovensko: Viac transparentnosti do práce súdov a prokuratúry (16 000 €)

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť verejnú kontrolu nad prácou súdov a prokuratúry. V prípade súdov bude vytvorený rebríček kvality sudcov a budú porovnané zmeny oproti predošlým rokom, čím sa vytvorí tlak na ich zlepšovanie. Rolu rodinných väzieb v justícii zanalyzujeme na základe výberových konaní za rok 2019, ktoré sa konajú novým, údajne férovejším spôsobom. V prípade prokuratúry budú prerobené oficiálne štatistiky Generálnej prokuratúry o stíhaní kriminality z užívateľsky nevhodnej PDF formy na interaktívnu databázu otvorených dát o tomto rezorte. Celkovo sa tak posilní osobná zodpovednosť a transparentnosť v sektoroch kľúčových pre vymáhanie vlády zákona.

 Slovensko.Digital: Red Flags 4.0 (15 000 €)

Informatizácia verejnej správy prebieha prostredníctvom veľkých národných IT projektov, ktoré sú systematicky hodnotené špecializovanou metodikou Red Flags. Do hodnotenia je zaradených 58 projektov a doterajšie aktivity prispeli k zlepšeniu ich kvality a úspore nákladov verejnej správy. V najbližších 2 rokoch sa očakáva, že všetky projekty prejdú verejným obstarávaním a začne realizácia projektov. Väčšiu transparentnosť sa snažíme dosiahnuť hodnotením priebehu projektov a spoluprácou s kľúčovými partnermi z verejnej správy a IT sféry. Široká verejnosť bude o IT projektoch informovaná prostredníctvom médií a webu http://redflags.slovensko.digital.

Aliancia Fair-play: Menšia šedá zóna, lepšie analýzy – zdravšie verejné financie (9 000 €)

Ambíciou projektu je odhaliť slabé miesta v legislatíve, umožňujúce sofistikované špekulatívne postupy firiem, ktoré vedú k nižším príjmom, alebo vyšším výdavkom štátneho rozpočtu. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s analýzou zverejňovaných účtovných závierok a iných verejných dát budú zistené firmy s neštandardným správaním pre ich typ podnikania. Využívajúc skúsenosti aj bývalých audítorov KPMG (pro bono konzultácie) bude potvrdený/vyvrátený predpoklad, že ide o využívanie legislatívnej slabiny. Ak bude potvrdené zneužívanie legislatívnej slabiny, proces bude popísaný a bude navrhnuté transparentné riešenie zužujúce priestor pre obchádzanie daní, korupciu, či inú (nielen) ekonomickú činnosť na hrane zákona. Návrh zmeny bude predložený novej vláde a zverejnený.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej (16 000 €)

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o pravdách a nepravdách v politických diskusiách a prispieť tým k posilneniu demokracie. Okrem overovania výrokov bude využitá databáza Demagóg.sk so 14.000 tvrdeniami a identifikuje sa, či majú politici pred voľbami väčšie sklony hovoriť nepravdu ako po nich, ktoré témy sú najnáchylnejšie na zavádzanie a aké sú najčastejšie argumentačné fauly a tzv. „red-flagy“ – podozrivé techniky argumentácie. Vychádzajúc zo zistení výskumu budú pripravené popularizačné publikácie a kampaň s dôrazom na jednu z najzraniteľnejších skupín na dezinformácie – študentov z regiónov ohrozených extrémizmom. Uskutočnia sa pre nich školenia, na ktorých dostanú spomínané publikácie.

Slovenská debatná asociácia: Mladí debatujú o transparentnom Slovensku (8 000 €)

Projekt si kladie za cieľ priblížiť mladým ľuďom témy súvisiace s transparentnosťou verejného života. V prvej fáze projektu budú pripravené podklady a tréningové materiály pre mladých, aby sa na svojich školách zoznámili s tematikou transparentnosti. Následne budú zorganizované debatné podujatia, na ktorých budú debatovať so svojimi rovesníkmi o témach ako preukazovanie pôvodu majetku, boj proti korupcii, whistleblowing a pod. Na týchto podujatiach by už nemali len získavať informácie o tejto téme, ale aj pochopiť dôležitosť transparentnosti pre zdravú spoločnosť. Na debatné podujatia budú nadväzovať verejné debaty oxfordského typu, kde budú odborníci debatovať so študentami a verejnosťou.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Tieto organizácie a iniciatívy sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny.

Ďakujeme členským firmám za dlhodobé partnerstvo. Naďalej vás budeme informovať o výsledkoch podporených organizácii.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram