17. 01. 2023 Sociálne inovácie

Generácia 3.0 za šesť rokov podporila 74 organizácií a naštartovala zmenu vzdelávania zdola

Program sa od roku 2023 transformuje – podporovať bude aj iné témy ako vzdelávanie.

V roku 2016 sa v rámci Svetového ekonomického fóra začalo intenzívne hovoriť o budúcnosti práce a o tom, aké zručnosti by mali mať mladí ľudia, aby uspeli na trhu práce. 

V Nadácii Pontis sme si uvedomovali, že s ich prípravou musíme začať už teraz, a to priamo na školách. Nakoľko sa o potrebe reformy vo vzdelávaní na úrovni štátu iba diskutovalo a tretí sektor sme dlhodobo poznali, verili sme, že takúto zmenu vieme priniesť a urýchliť zdola – cez občianske združenia a neziskové organizácie.

Boli sme presvedčení, že prostredníctvom finančnej podpory a posilňovania kapacít mimovládneho sektora dokážeme zlepšiť šírenie inovatívnych vzdelávacích prístupov do škôl a prispieť k tomu, aby každé dieťa a mladý človek mali možnosť rozvíjať svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.
S touto víziou sme vytvorili Generáciu 3.0.

Senior programový manažér Norbert Maur, ktorý viedol tím Generácie 3.0 od začiatku.

Komplexná pomoc organizáciám

Mimovládne organizácie, a posledné dva roky aj startupy, sme najprv pozvali do tzv. EDUcampu. Počas trojdňového podujatia im odborníci a odborníčky z biznisu, sledovania dopadu a vzdelávania pomáhali identifikovať stratégie ako projekty, zamerané napr. na rozvoj digitálnych a podnikateľských zručností, či kritického myslenia, šíriť do slovenských škôl a zavádzať do vzdelávacieho systému.

Vybraní účastníci EDUcampu postúpili do akcelerátora – trojmesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu. V ňom sme organizáciám pomáhali nastaviť:

  • sledovanie dopadu aktivít, ako aj pokroky u žiakov a žiačok, ktorým bol projekt organizácie určený;
  • financovanie: zameriavali sme na rôzne formy fundraisingu – od firemného cez individuálny až po nastavenie biznis modelov;
  • celkové fungovanie: budovanie tímu, interné procesy, projektový manažment, komunikáciu.

Organizácie preto získali konzultanta na sledovanie dopadu, finančný grant a individuálneho mentora.

Programom prešlo za šesť rokov 74 organizácií, finančná podpora dosiahla výšku takmer 324-tisíc eur.

Mentorkou, ktorá v programe pôsobila dlhodobo, bola aj senior konzultantka a spoluzakladateľka Sväg to go Martina Králová. Rukami jej v Generácii 3.0 prešli organizácie Nadácia M. Šimecku, Zmudri, či DASATO. Mentorovanie začínala s Inštitútom pre aktívne občianstvo (IPAO), s ktorým sa museli popasovať s výzvou v podobe pandémie. Situácia, ktorá na prvý pohľad vyzerala ako prekážka, sa však vyvinula nečakane: „Tým, že IPAO nemohol na školách realizovať workshopy, urýchlil svoju digitálnu transformáciu, ktorá teraz predstavuje 50 % jeho aktivít,“ hovorí M. Králová.
Rada sledovala, ako sa účastníci programu posúvajú a dozrievajú. Vnímala ich ako nadšencov, ktorí prinášajú do nášho vzdelávacieho systému užitočné inovácie. „Všeobecne, neziskový sektor na Slovensku často nahrádza verejné služby,“ dodáva.

Za obdobie fungovania Generácie 3.0 poskytlo 139 mentorov/mentoriek a výskumníkov/výskumníčok 1 682 hodín pro bono konzultácií.

Martina Králová počas mentoringu.

Podujatia pre pedagogickú komunitu

Inovatívne vzdelávacie projekty sme podporovali aj pri šírení medzi učiteľov a do škôl po celom Slovensku. Súčasťou Generácie 3.0 boli preto aj tzv. EDUpointy, v ktorých mala pedagogická komunita priestor stretávať sa a vymieňať si skúsenosti, či získať inšpiratívne informácie a prístupy. Dôležitá bola lokálna dostupnosť. „Hľadali sme nástroj, akým možno efektívne ponúknuť ďalšie vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v našom regióne. Aj napriek tomu, že trnavský EDUpoint štartoval v čase pandémie a väčšina podujatí bola online, odozva účastníkov bola výborná,“ popisuje koordinátor Michal Koricina z organizácie Lifestarter, ktorá zastrešuje EDUpoint v Trnave.

Výsledky Generácie 3.0 za obdobie 2016 – 2022.

Naplnené poslanie

Generácia 3.0 splnila svoje poslanie zasiahnuť približne 20 % slovenských učiteľov a učiteliek. Za celé pôsobenie Generácie 3.0 sme zaznamenali viac ako 19 700 účastí na vzdelávacích podujatiach alebo aktivitách určených pedagogickej komunite.

Potvrdili sa naše predpoklady, že zmenu možno naštartovať zdola – cez projekty občianskych organizácií. Pre ich podporu sme vytvorili unikátne nástroje (bootcamp, akcelerátor, EDUpointy) na šírenie inovácií vo vzdelávaní.
Vďaka nim sa organizácie po absolvovaní programu posúvali vo všetkých sledovaných oblastiach: financie, stabilizácia tímu, vnútorné procesy v organizácii, efektivita aktivít projektu, rozšírenie projektu na viac škôl/učiteľov/žiakov, systémové zmeny, sledovanie dopadu, zvýšenie dopadu aktivít projektu.

Najvýraznejší vplyv, podľa hodnotenia účastníkov programu, mala Generácia 3.0 na oblasť sledovania dopadu ich aktivít. Potvrdzuje to aj Jana Kostovčáková z organizácie Zmudri: „Vďaka programu sa nám podarilo odpilotovať meranie dopadu a ďalej v ňom pokračujeme. Prepojenie s výskumníčkou, nastavenie procesu merania a jeho skvalitňovanie nám ukazuje, čo môžeme v rámci vzdelávacích aktivít robiť ešte lepšie.“

Do akej miery vám akcelerátor pomohol v nasledujúcich oblastiach? (škála: 0 – vôbec, 1 – zanedbateľne, 2 – mierne, 3 – značne, 4 – kľúčovo). V grafe je zobrazený medián hodnôt pre všetky doterajšie ročníky akcelerátora.

U absolventov akcelerátora sme skúmali päť ukazovateľov pred a po vstupe do akcelerátora: rozpočet organizácie, počet členov v tíme, počet spolupracujúcich škôl, počet zapojených učiteľov, ako aj zasiahnutých žiakov. Dáta potvrdzujú, že organizácie, ktoré prešli naším akceleračným programom, vykazujú rast vo všetkých ukazovateľoch. Najťažšie to mali organizácie, ktoré boli v programe počas prvej vlny pandémie (absolventi 2019, viď. graf). V ukazovateľoch sa posunuli, aj keď najmenej zo všetkých absolventov Generácie 3.0.

Porovnanie posunu absolventov rok po akcelerátore (2018 – 2022) – medián.

Vznik nového programu

Opäť sme v období, kedy mimovládne organizácie potrebujú ešte silnejšiu podporu, aby nemuseli bojovať o svoje miesto v spoločnosti. Radi by sme preto overené prístupy a nástroje (bootcamp, akcelerátor), ktorými sme pomáhali organizáciám rásť a meniť vzdelávanie na Slovensku, využili na širšiu podporu občianskej spoločnosti. 

Od roku 2023 sa preto Generácia 3.0 transformuje a vznikne nový program, ktorý bude, okrem iného, reagovať aj na aktuálne témy, akými je podpora demokracie, či inklúzia. Bližšie informácie o ňom prinesieme už koncom januára.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111