16. 08. 2017 Nadácia Pontis

Grantová výva Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto je otvorená!

Nachádza sa vaša obec v okruhu 20 km od atómovej elektrárne Mochovce? Buďte "smart" a získajte grant až 2.500 EUR.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto. Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, implementáciu riešení prispievajúcich k efektívnej a transparentnej komunikácii a  fungovaniu obce či mesta pre potreby obyvateľov 21. storočia. Program sa týka subjektov pôsobiacich v okruhu najviac 20 km od AE Mochovce.

Možné oblasti podpory sú nasledovné:

 • projekty udržateľnej, ekologickej a energetickej efektívnosti a sebestačnosti a projekty zdieľanej ekonomiky;
 • podpora využívania digitálnej komunikácie pri komunikácii s obcou alebo mestom, projekty digitálnej správy majetku, dátové platformy a open source riešenia;
 • podpora separácie domového odpadu, projekty kompostovísk, koreňové čističky odpadových vôd;
 • projekty lokálneho využívania miestnych prírodných a obnoviteľných materiálov, využívanie dažďovej vody;
 • podpora alternatívnych  foriem dopravy miestnych obyvateľov – cyklotrasy, cyklostojany, bikesharing, carsharing, nabíjacie stanice a ďalšie materiálno-technické vybavenie za účelom podpory alternatívnej formy dopravy;
 • ochrana cenných prírodných lokalít na území obce, ochrana vodných tokov a podzemných vôd;
 • zazeleňovanie obce, výsadba stromov, budovanie zelených parkov, inteligentné lavičky;
 • osvetová činnosť a vzdelávanie obyvateľov v oblasti energetickej efektívnosti, potreby separovania odpadu a ochrany životného prostredia v danej lokalite;
 • ďalšie originálne nápady, ktoré sú v súlade so zámerom grantovej výzvy
 • Z grantu nie je možné hradiť mzdy a odmeny

Výška grantu
Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2.500 eur, minimálna výška je 500 eur. V grantovom programe bude celkovo rozdelená čiastka 20.000 eur.

Kto sa môže prihlásiť?
Oprávnenými subjektmi sú samosprávy miest a obcí, občianske združenia, cirkevné organizácie, školy a materské školy nachádzajúce sa v regióne AE Mochovce v okruhu 20 km.

Prijímateľom grantu nemôžu byť podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

Časový harmonogram

16.8.2017                             výzva na prijímanie prihlášok do programu
17.9.2017                             uzávierka prijímania prihlášok do programu
22.9.2017                             hodnotenie a zverejnenie výsledkov programu
22.9. – 20.11.2017                realizácia projektov, čerpanie grantu
30.11.2017                            predkladanie záverečných prác, vyúčtovanie projektu

Hodnotiace kritériá:   

–          inovatívnosť a originalita projektu alebo jeho prístupu k riešení problému
–          zapojenie verejnosti a občanov do procesu identifikácie problému a/alebo realizácie projektu
–          miera prínosu pre skvalitnenie života miestnych obyvateľov;
–          trvalá udržateľnosť projektu;
–          efektívne vynaloženie finančných prostriedkov.

Rádius 20 km od AE Mochovce. Obce a mestá z tejto oblasti môžu žiadať o grant.

Ako sa prihlásiť do programu?
Podmienkou prihlásenia sa do programu je zaslanie kompletnej žiadosti cez online formulár na stránke www.Darca.sk najneskôr v deň uzávierky grantovej výzvy.

Postup
V časti Registrácia si vytvorte osobné konto. Po zadaní prihlasovacích údajov zvoľte tieto možnosti

 1. Darca: Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
 2. Program: SE Ekoobec 2017.
 3. Na zadanú emailovú adresu Vám príde email, ktorý slúži na overenie emailovej adresy. Kliknite na link v emaile. Týmto je vaša registrácia úspešne ukončená.
 4. Choďte na www.darca.sk a v časti Prihlásenie napíšte Váš predtým zaregistrovaný login a heslo.
 5. V časti Náš projekt vyplňte formulár. Pred vyplnením formulára je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište Vášho konta. Políčka pre vyplnenie Vašich emailových adries vo formulári sú povinné. Nie je potrebné vyplniť celý formulár naraz. Priebežne ukladajte vyplnené dáta. Môžete sa aj odhlásiť a potom znovu prihlásiť a vrátiť k rozpísanému projektu.
 6. Projekt podáte záverečným potvrdením na karte č. 8. s názvom „Sumarizácia projektu“, a to najneskôr do 17. septembra 2017.

Povinné prílohy žiadosti
Žiadateľ je povinný priložiť min. 2-3 fotografie a/alebo video výstižne dokumentujúce súčasný stav majetku/nehnuteľnosti/infraštruktúry/lokality, ktoré sú predmetom prezentovaného zámeru. Fotografie vložte vo vašom projekte v časti Galéria.

Kontrola realizácie projektov
Nadácia Pontis ako administrátor programu Ekoobec uzavrie s vybranými podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:
–          príjemca grantu spolu s elektronickou záverečnou správou predloží i fyzické kópie účtovných dokladov; a
–          súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely;
–          zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

 

Konzultácie pri podávaní projektov
Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na www.darca.sk programovej koordinátorke Nadácie Pontis Dominike Horňákovej, prípadne volajte tel. číslo 0917 260 899.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111