31. 08. 2018 Nadácia Pontis

Grantová výzva: Iniciatíva Meet and Code a súťaž Meet and Code Award 2018

Zapojte aj vašu organizáciu do druhého ročníka iniciatívy Meet and Code 2018!

Cieľom iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové technológie a kódovanie/programovanie. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť preniesť nápady priamo do života.

PODMIENKY ÚČASTI

Žiadatelia o grant a realizátori projektov
O grant na realizáciu podujatí môžu požiadať iba neštátne neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenie priateľov školy, združenie rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, atď. Podujatia môžu naplánovať a spoluorganizovať rôzne skupiny alebo aktívni jednotlivci, napríklad školy, IT špecialisti, podniky alebo počítačové kluby, v spolupráci so žiadateľmi o grant.

Obdobie realizácie projektov
Od 6. do 21. októbra 2018, teda počas Európskeho týždňa programovania.
Základom týždňa je myšlienka Mladých poradcov (Young Advisors), poradenskej skupiny bývalej komisárky EÚ pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Neelie Kroes, a je podporovaný Európskou komisiou.

Podmienky účasti: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/conditions-of-participation

POSTUP REGISTRÁCIE

  1. krok: Zaregistrovať žiadateľa o grant na stránke Iniciatívy Meet and Code a predložiť registračné doklady (pre posúdenie vhodných organizácií)
  2. krok: Zadať Váš nápad na projekt (príp. nápady na projekty) na udelenie grantu.

Prihlášky projektov
Nápady na podujatia je možné odoslať iba cez online formulár po prihlásení na webovej stránke iniciatívy. Každá organizácia môžu predložiť niekoľko nápadov na podujatie, ak budú mať rozdielny obsah. Každý úspešný nápad na akciu získa finančnú podporu vo forme grantu.
Projekt je možné zároveň zaradiť do súťaže Meet and Code Award 2018. Zaradenie do súťaže nie je podmienkou pre získanie grantu.

Uzávierka nápadov na projekty: do 15.9.2018 vrátane
Výška poskytovaného grantu: 400€ pre každý schválený projekt

Registračný formulár: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/register

SÚŤAŽ MEET AND CODE AWARD 2018

Súťaží sa v 3 kategóriách (Kick and Code, Inovácie a Rôznorodosť),a to hlasovaním verejnosti na webe iniciatívy Meet and Code. Do finále postupujú 2 zástupcovia z každej krajiny a v každej súťažnej kategórii.
Celoeurópsky bude ocenených porotou odborníkov v každej kategórii päť podujatí a dvaja zástupcovia každej ocenenej organizácie budú pozvaní na dvojdňové záverečné podujatie v sídle spoločnosti SAP v Nemecku.
A navyše, celkový víťaz v každej kategórii získa dodatočnú finančnú odmenu vo výške 2 500 eur.

Súťaž Meet and Code Award 2018: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/award

Možné formy podujatia
Možnými formami podujatí sú hackathony, programovacie workshopy, prednášky, filmové premietania, súťaže, programovacie noci, robotické kurzy a množstvo ďalších formátov. Vašej fantázii nebudeme klásť žiadne medze.
Schválené projekty pre rok 2018 sa dajú prezerať priamo na mape iniciatívy Meet and Code https://www.meet-and-code.org/sk/sk/explore.
Ďalšie nápady na podujatia, prezentácie a množstvo užitočných nástrojov nájdete aj na webovej stránke http://codeweek.eu/resources/.

Sponzor iniciatívy:
Iniciatíva je financovaná spoločnosťou SAP z Nemecka, ktorá tiež poskytuje podporu a iné zdroje pre neziskové organizácie.

Iniciátorom iniciatívy Meet nad Code je nezisková organizácia Haus des Stiftens gGmbH, nemecký partner programu Techsoup. Organizácia je zodpovedná za výber projektov financovaných v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku.
V roku 2018 sa aktivity realizujú v 22 krajinách Európy, konkrétne v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Francúzsku, Chorvátsku, Írsku, Kazachstane, Macedónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku, Ukrajine a Veľkej Británii, kde ich koordinujú príslušní európski partneri Techsoup.
Na Slovensku je partnerom iniciatívy nezisková organizácia Pontis n.o., ktorá je zároveň slovenským partnerom programu TechSoup. Pontis n.o. sa usiluje o to, aby boli nové technológie ľahko dostupné a zmysluplne využívané na podporu verejnoprospešných aktivít, čím podporuje profesionalizáciu a rast neštátnych neziskových organizácií.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Čo je iniciatíva Meet and Code: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/about
Registračný formulár: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/register
Podmienky účasti: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/conditions-of-participation
Súťaž Meet and Code Award 2018: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/award
Mapa podporených projektov: https://www.meet-and-code.org/sk/sk/explore

Kontakt pre Slovensko:

Program Techsoup Slovensko
Pontis n.o.
Maroš Silný
+421 948 016 123
slovakia@meet-and-code.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111