20. 04. 2017 Nadácia Pontis

Grantová výzva Ukážte sa v dobrom svetle 2017

Zapojte sa do Zamestnaneckého programu Nadačného fondu Slovenských elektrární a urobte veľa pre svoje komunity

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára už piaty ročník zamestnaneckého grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa urobilo veľa dobra. V rámci programu podporíme zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.

Ukazte sa v dobrom svetle

Oprava detského ihriska, premena zanedbaného parku na komunitnú záhradu, okolie starého potoka, ktoré sa po vyčistení stane miestom pre oddych a šport. Aj to sú príklady projektov, ktoré chceme v roku 2017 podporiť celkovou sumou 60.000 eur

Podmienky zapojenia sa do programu Ukážte sa v dobrom svetle
Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv. Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu. Každý ambasádor projektu sa zároveň zaväzuje k  spolupráci na zapájaní iných zamestnancov – dobrovoľníkov do aktivít projektu a komunikácii výsledkov projektu.

Súčasťou projektu je aj návrh aktivít, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto 2017.

Grantová výzva
!Upozornenie!
Program Ukážte sa v dobrom svetle bude realizovaný iným spôsobom ako v minulom roku. Žiadateľ bude podávať iba jednu grantovú žiadosť, povinnou súčasťou ktorej bude aj informácia o plánovanej aktivite v rámci podujatia Naše Mesto. Súčasťou žiadosti bude rozpočet aktivít Zamestnaneckého programu (max. 2000 eur) a rozpočet aktivít v rámci podujatia Naše Mesto (v závislosti od počtu dobrovoľníkov max. 400 eur).

Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport. Podmienkou pre realizáciu projektov je dobrovoľnícka práca zamestnancov spoločnosti – ambasádorov projektov a ďalších firemných dobrovoľníkov, medzi ktorých patria aj rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti.

Finančná podpora je určená predovšetkým pre menšie projekty, ktoré jedinečným spôsobom prispievajú ku kvalite života v regiónoch. Prioritou programu je podpora aktivít, ktoré podnecujú zručnosť rozmýšľať o rôznych javoch v súvislostiach, rozvíjajú aktivitu obyvateľov regiónov a sú zamerané na hľadanie riešení existujúcich problémov na lokálnej úrovni.

Prostriedky je možné využiť na nákup materiálu, učebných pomôcok a podobne. Nebudú podporené čisto investičné zámery obcí do verejnej infraštruktúry (napr. výmena okien na školských zariadeniach). Z grantu nie je možné hradiť náklady na mzdy a odmeny, je možné v menšej miere hradiť vykonanie odborných prác.

O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:

 • mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 • samospráva mesta alebo obce

Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2 000 eur, minimálna výška podpory je 1000 eur.
Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu z vlastných  alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 10 % celkových nákladov.

Súčasťou grantovej žiadosti bude aj informácia o plánovaných dobrovoľníckych aktivitách, ktoré plánujú žiadatelia v spolupráci s ambasádormi projektu realizovať počas podujatia Naše Mesto 2017, ktoré sa uskutoční 9. – 10. 6. 2017. Odborná grantová komisia vyberie z predložených grantových zámerov max. 30 projektov, ktoré finančne podporí:

 • pri zapojení 10 – 19 firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 200 eur
 • pri zapojení 20 a viac firemných dobrovoľníkov (vrátane rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti) sumou 400 eur

Všetky projekty, ktoré schváli hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis   získajú podporu na realizáciu projektu v rámci iniciatívy Naše Mesto. Nárok na finančný príspevok budú mať iba tie projekty, v ktorých ambasádori formou menného zoznamu najneskôr do 28.5. preukážu zapojenie minimálneho počtu  10-tich firemných dobrovoľníkov.

Hodnotí sa predovšetkým dobrovoľnícky potenciál projektu na základe posúdenia:

 • kvality spolupráce ambasádora projektu s partnerskou organizáciou,
 • atraktívnosti výsledkov projektu a foriem komunikácie,
 • inovatívnosti projektu a prínosu pre región
 • aktívneho zapojenia firemných dobrovoľníkov do aktivít projektu. 

Zároveň od 19.5. – 18.6. bude môcť tieto projekty na stránkach www.seas.sk podporiť hlasovaním verejnosť – tie, ktoré v hlasovaní uspejú, získajú podporu max. 2 000 eur na realizáciu svojho projektového zámeru.

Výsledky hodnotenia žiadostí o granty budú zverejnené najneskôr 20. júna 2017 na internetovej stránke www.seas.sk a www.darca.sk. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu. Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Nárok na finančný príspevok budú mať iba tí žiadatelia, ktorí realizovali aktivitu v rámci podujatia Naše Mesto  a kde ambasádori formou prezenčnej listiny preukázali zapojenie minimálneho počtu 10-tich firemných dobrovoľníkov.

Ako a do kedy sa dá zažiadať o grant?
Najneskôr 15. mája 2017 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Nadačný fond Slovenských elektrární, program: SE Zamestnanecký grantový program 2017;
 • vyplniť formulár „náš projekt“ a po vyplnení projektu cez systém „darca“ elektronicky odoslať.

Časový harmonogram

20. 4. 2017 Spustenie programu Ukážte sa v dobrom svetle
15. 5. 2017 Uzatvorenie grantovej výzvy 
17. 5. 2017 Hodnotenie projektov odbornou komisiou 
19. 5. 2017 Zverejnenie projektov, ktoré získali grant na realizáciu projektu v rámci  podujatia Naše mesto 2017
19. – 28. 5. 2017 Prihlasovanie firemných dobrovoľníkov na dobrovoľnícke projekty 
19. 5. 2017 Spustenie hlasovania verejnosti o podpore projektov v rámci Zamestnaneckého programu
9. – 10. 6. 2017 Podujatie Naše Mesto 
18. 6. 2017 Ukončenie hlasovania verejnosti – podpora projektov v rámci Zamestnaneckého programu 
1.7. – 30. 10. 2017 Realizácia projektov 

Kontakt

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis Ondrejom Gallom
tel.: 02 5710 8124
mobil: 0915 755 749
e-mail: ondrej.gallo@nadaciapontis.sk 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111