21. 01. 2018 Zodpovedné podnikanie

Hľadáme projekty, ktoré presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života

Vyhlasujeme výzvu k predloženiu žiadostí o granty Pre transparentné Slovensko 2018

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje piaty ročník grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V spolupráci so zapojenými firmami prerozdelíme na tento účel 110 000 eur určených na jednoročné projekty.

Podporujeme etiku a transparentnosť

Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou mimovládnych organizácií, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Tieto organizácie sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie, zvyšovania vymožiteľnosti práva a zlepšovania podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj krajiny.

Cieľ programu

Cieľom grantového programu je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických mimovládnych organizácií.

Kto môže žiadať o grant

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne watchdogové a analytické organizácie, ako aj think-tanky, ktoré sa dlhodobo zameriavajú na obhajobu verejných záujmov formou kontroly činnosti a financovania verejného sektora, fungovania verejnej správy, kontroly správy verejných financií, kontroly verejného obstarávania alebo zabezpečovania transparentného podnikateľského prostredia:

 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • nadácie a neinvestičné fondy

Organizácia, ktorá žiada o grant, musí vedieť zdokladovať výsledky svojej doterajšej činnosti v oblasti, na ktorú predkladá žiadosť.

Nakoľko časť prostriedkov fondu pochádza z asignácie dane, projekt, s ktorým sa bude organizácia uchádzať o podporu, musí spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Program nie je určený sociálne ani environmentálne zameraným iniciatívam, pokiaľ tieto nie sú úzko spojené s nehospodárnym alebo netransparentným vynakladaním verejných financií. O grant sa nemôžu uchádzať samosprávy, školy, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

Výška grantu

V piatom ročníku grantového programu podporíme približne tripäť 1-ročných projektov vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 20 000 eur. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo prerozdelíme sumu 110 000 eur.

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90 % schváleného grantu vyplatíme po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu, druhú splátku vo výške 10 % po predložení záverečnej správy projektu (november 2018).

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia nižšie uvedené účely, a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať a vydokladovať v čase realizácie projektu od 1. marca 2018 do 15. novembra 2018.

Na aký účel možno grant použiť

Zámerom programu je podporiť a posilniť existujúce alebo naplánované aktivity vybraných organizácií, ktorým sa chcú venovať aj po skončení tohto programu. Jeho zámerom nie je vytváranie krátkodobých projektov len pre účely tohto programu, ktoré po vyčerpaní podpory zaniknú.

Mimovládne organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

 • zvyšovať transparentnosť verejného života,
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
 • hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov,
 • rozvíjať nástroje na vytváranie verejného tlaku na riešenie problematiky vysokej korupcie a únosu štátu, napr. realizovať prieskumy a analýzy prostredia,
 • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach.

Rozpočtové položky projektu môžu pokrývať aj režijné náklady projektu.

Časový harmonogram

 • 13. február 2018 (23:59):  Uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • Do 28. februára 2018: Hodnotenie projektov, zverejnenie výsledkov, uzavretie zmluvy a odoslanie 1. splátky grantov
 • 1. marec – 15. november 2018: Realizácia projektov
 • 15. november 2018: Uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie
 • December 2018: 2. splátka grantu

Prijímanie žiadostí

Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 13. februára 2018 (23:59) cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať ako darcu Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a program Pre transparentné Slovensko 2018. Na overenie funkčnosti žiadateľom uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje.

Pred vyplnením samotného formulára žiadosti v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Povinná súčasť žiadosti o grant

V elektronickej žiadosti na www.darca.sk v časti Galéria požadujeme priložiť:

 • výročnú správu žiadajúcej organizácie za rok 2016
 • fotografie a/alebo video dokumentujúce najvýznamnejší úspech organizácie, ktorý dosiahla v posledných 12-tich mesiacoch v oblasti advokácie verejných záujmov

Výročná správa môže mať formát naskenovaného dokumentu, PDF alebo Word súboru s maximálnym objemom 5 MB. Maximálna veľkosť fotografie je 2 MB.

Kto bude hodnotiť projekty?

Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných osobností verejného života. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním programu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. Žiadajúca organizácia je v téme skúsená, má výborné doterajšie výsledky a kapacity aj expertízu dosiahnuť plánované ciele.
 4. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít), ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 5. Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia.
 6. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 7. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 8. Organizácia pri svojej činnosti (realizácii projektu) spolupracuje s ďalšími partnermi v snahe naplniť svoje zámery.
 9. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu.
 10. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako koordinátor Fondu pre transparentné Slovensko a grantového programu uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte senior programovej manažérke Nadácie Pontis Radane Deščíkovej cez sekciu Pošta vo vašom konte na www.darca.sk, mailom na radana.descikova@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na čísle 0918 580 097.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111