28. 07. 2022 Sociálne inovácie

Inovácie vo vzdelávaní budeme šíriť v ďalších mestách na Slovensku

Do siete EDUpointov pribudnú na jeseň ďalšie tri.

EDUpointy vznikali od roku 2017 vďaka spolupráci Nadácie Pontis a lokálnych organizácií či samospráv.

Aktívni pedagógovia, riaditelia škôl sa v nich oboznamujú s inovatívnymi metódami, ktoré môžu využívať počas vyučovania, a budovať nimi u žiakov a žiačok zručnosti potrebné pre život v 21. storočí. „EDUpointy tiež prispievajú k sieťovaniu aktérov vo vzdelávaní na regionálnej úrovni – zriaďovateľov škôl, učiteľov, vysokoškolských pedagógov a budúcich učiteľov, či miestnych podnikateľov,“ hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis a dodáva: „Za päť rokov fungovania sa v nich konalo 152 workshopov, diskusií či ukážkových hodín, čo predstavovalo viac než 9-tisícovú účasť.“

Rozšírenie o južné regióny

Do siete EDUpointov patrilo deväť miest v rámci celého Slovenska: Bratislava, Trnava, Nitra, Zvolen, Žilina, Poprad, Snina, Prešov a Košice (pozn. od roku 2021 má EDUpoint Košice prerušenú činnosť). Chýbalo však pokrytie južných regiónov, vnímali sme potrebu prinášať inovácie z Generácie 3.0 aj do nich.

Do výzvy, prostredníctvom ktorej sme hľadali nových partnerov na koordináciu EDUpointov, sa prihlásili viacerí. Kritériami výberu boli napr.: etablovanosť v učiteľskej komunite, chuť spolupracovať s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, vízia udržateľnosti aktivít či dlhodobej spolupráce s Nadáciou Pontis.

Pohovormi prešli štyria záujemci. Nové EDUpointy tak budú koordinovať COMENIUS Pedagógiai Intézet (EDUpoint Komárno), OZ Naše školstvo (EDUpoint Lučenec) a Mesto Rožňava – Stredisko služieb škole (EDUpoint Rožňava).
Zmení sa tiež koordinátor EDUpointu v Prešove, od septembra ním bude OZ EDUSTEPS.

Nové formáty rozvoja učiteľov aj príležitosť prepájať ľudí z rôznych organizácii a sektorov

Attila Fodor z COMENIUS Pedagógiai Intézet z Komárna by chcel prostredníctvom EDUpointu budovať spoluprácu škôl a pedagógov, či zvyšovať povedomie o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní. „V regionálnom školstve na južnom Slovensku je úroveň informovanosti o zmenách a trendoch v edukácii pomerne nízka. Sú síce školy a pedagógovia, ktoré poznajú a uplatňujú inovatívne metódy a sledujú trendy v danej oblasti, ale chýba ich spolupráca a zdieľanie príkladov dobrej praxe. Potrebujú príležitosť na stretnutie a diskutovanie, aby sa navzájom podporili a podelili sa o skúsenosti pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania,“ vysvetľuje Fodor.

Tím Pedagogického inštitútu COMENIUS (sprava): Tímea Markovics, metodik a lektor pre oblasť predprimárneho vzdelávania; Attila Fodor, riaditeľ, metodik a lektor vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov; Mónika Ölveczky, metodik a lektor pre oblasť základného vzdelávania. Zdroj foto: COMENIUS PI

Pod Mesto Rožňava patrí Stredisko služieb škole (ďalej „SSŠ Rožňava“), ktoré pripravilo strategický dokument – Koncepcia rozvoja školstva v regióne. Podľa Mareka Kmeťa zo SSŠ Rožňava tak vznikol priestor pre zdieľanie know-how, ale otvorili sa aj dvere inováciám vo vzdelávaní, a začala sa spolupráca s aktérmi v oblasti školstva z celého Slovenska.

„Nakoľko však chceme byť v kontakte s dôležitými aktérmi školstva aj naďalej, plánujeme prinášať nové formáty rozvoja učiteľov a vedenia škôl, dostávať školiace aktivity na organizačne vyššiu úroveň, podpora partnera, akým je Nadácia Pontis, je ďalší krok ku profesionalite nášho regiónu a pomoci ďalším generáciám,“ hovorí Kmeť, ktorý bude koordinovať EDUpoint Rožňava a dodáva: „Spoločne máme šancu rásť, vystupovať zo zóny komfortu a vytvárať učiacu sa komunitu.“

Aktivity pre učiteľov organizované SSŠ Rožňava. Zdroj foto: SSŠ Rožňava

EDUpoint Prešov, ktorý vznikol v roku 2021, bude mať nového koordinátora, neziskovú organizáciu EDUSTEPS. Jej spoluzakladateľka Katarína Hvizdová oceňuje na EDUpointoch myšlienku prezenčných stretnutí pre pedagógov zameraných na aktuálne témy, ktoré vychádzajú z potrieb učiteľskej komunity. Taktiež je to podľa nej skvelá príležitosť prepájať ľudí z rôznych organizácii a sektorov, ktorí môžu pedagógom odovzdávať svoje praktické skúsenosti.

„Veríme, že sa nám prostredníctvom EDUpointu podarí vybudovať komunitu učiteľov, s ktorými budeme vedieť dlhodobo pracovať, a prinášať tak priamo do škôl najnovšie informácie z rôznych oblastí,“ uvádza Hvizdová. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu s ďalšími organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú školstvu, a od ktorých načerpáme nové inšpirácie,“  dopĺňa spoluzakladateľka OZ EDUSTEPS.

Zakladatelia organizácie EDUSTEPS Martin Kuľha a Katarína Hvizdová. Zdroj foto: OZ EDUSTEPS

Podpora pri realizácii aktivít

Partneri EDUpointu získajú finančnú podporu v maximálne výške 2 500 eur na obdobie od septembra 2022 do januára 2023, s možnosťou predĺženia grantu aj na nasledujúci školský polrok.

Nadácia Pontis zabezpečí organizáciám či samosprávam aj nefinančnú pomoc, a to formou školení, koordináciou aktivít či ich propagáciou prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111