02. 09. 2015 Zodpovedné podnikanie

Inovatívne vzdelávacie projekty v kontexte pracovnej mobility na Slovensku

Hnacou silou startupov a úspešného uplatnenia sa mladých ľudí môže byť i kontinuálny záujem firiem a organizácií o Slovákov pracujúcich v zahraničí.

©Escuela Atlántida/Flickr.com

Expanzia nových projektov pre mladých ľudí s cieľom pomôcť zvýšiť ich šance na úspech a dlhodobú udržateľnosť si vyžaduje intenzívnu komunikáciu štátnych aj neštátnych subjektov.

Na Slovensku sa v posledných rokoch rozbiehajú viaceré vzdelávacie programy s podporou Európskej únie (EÚ) alebo nadácií medzinárodných firiem zastúpených na Slovensku. Tie ponúkajú študentom možnosť štúdia či stáže v zahraničí ako štart pre ich budúce pracovné príležitosti. Mladí ľudia s inovatívnymi nápadmi tak po absolvovaní doplnkového vzdelávania a odbornej praxe môžu vstúpiť do sveta podnikania sebavedomejšie a s výhľadom dlhodobého úspechu.

Pracovná mobilita v EÚ

Mobilita predovšetkým v rámci EÚ prináša viaceré výhody, nemusí byť výhradne spojená len so samotnou hrozbou odlivu pracovnej sily, a s tým súvisiacimi stratami investícií do vzdelania. Podľa príspevku z podujatia EU Stakeholder Brunch na portáli euractiv.sk je jednou z nich vyrovnávanie dopytu a ponuky práce na trhu, ktoré vedie k vyšším príjmom a k tvorbe nových pracovných miest. Migrácia za prácou je prirodzený jav. Predovšetkým mladí ľudia túžia po dobrodružstve, objavovaní nových, nielen pracovných horizontov. Práve oni chcú zistiť, či sú dosť dobrí a konkurencieschopní. Zárobok hrá samozrejme tiež dôležitú úlohu, ale podľa prieskumov nie je samotnou prioritou mobility u mladých. Súčasne aj v oblasti vzdelávania mládeži záleží na efektívnom a kvalitnom štúdiu, ktoré zatiaľ na Slovensku nespĺňa ich očakávania.

Hrozbou sa momentálne javí skôr rastúci fenomén prekvalifikácie, kedy vysokokvalifikovaní ľudia vykonávajú v hostiteľskej krajine menej kvalifikovanú prácu. Štatisticky emigruje zo Slovenska 2 500 ľudí a kumulatívne zhruba 100 000 pracuje v zahraničí. Nový trend súvisí najmä s podielom slovenských študentov študujúcich v zahraničí.

Chceme počítať s návratom ľudí zo zahraničia

Jedno z riešení súvisiace s návratom študentov po skončení školy ponúka štipendijný program, v rámci ktorého sa slovenským študentom preplatí štúdium na prestížnych svetových univerzitách. Podmienkou je však odpracovanie určitého času po skončení štúdia na pozícii v štátnej správe. Momentálne štatistiky hovoria len o 7 z 24 študentov, ktorí boli prijatí do štátnej správy, o ostatných nemal štát záujem. S podobným projektom prišla aj Slovenská akadémia vied, ktorá by chcela v budúcnosti cez Operačný program Výskum a vývoj ponúknuť pracovné ponuky najlepším slovenským vedcom žijúcim v zahraničí, a tým ich pritiahnuť naspäť.

Z predchádzajúcich výskumov Slovensko Calling, jedného z pilotných slovenských projektov návratu talentovaných ľudí na Slovensko vyplynulo, že nadpolovičná väčšina Slovákov (až 54%) sa chce vrátiť domov, pričom dôležitú úlohu v tomto rozhodnutí zohrávajú okrem finančnej stránky sociálne a rodinné väzby. Medzi hlavné dôvody odchodu patrili v prieskume organizovanom v rokoch 2009 až 2010 najmä nespokojnosť s domácou politickou a ekonomickou situáciou, finančné dôvody a ďalšie možnosti vzdelávania v zahraničí. Výsledky prieskumov a zozbierané štatistiky počas projektov z predchádzajúcich rokov poskytli významný stimul pre štart nových vzdelávacích a inkubačných projektov na Slovensku. Spolu s neoceniteľnými skúsenosťami ľudí v danej oblasti sú významným motivačným faktorom pre medzinárodné organizácie a firmy, aby investovali časť svojich nadačných fondov do podpory týchto vzdelávacích programov.

©JanLom/Flickr.com

Budúcnosť transparentnejšieho Slovenska s potenciálom mladých ľudí

Členovia združenia Business Leaders Forum, medzi ktorých patria napríklad spoločnosti Volkswagen, Accenture, Johnson Controls, Slovak Telecom, Tatra banka alebo VÚB banka patria medzi najlepšie príklady firemnej filantropie na Slovensku. S aktivitami v oblasti vzdelávania, podnikateľskej činnosti spoločnosti alebo v oblasti Innovation & Creativity sa priamo podieľajú na inovatívnych vzdelávacích projektoch s dôrazom na vzdelávanie mladých ľudí. Súčasťou starostlivosti o interných zamestnancov je aj rozvoj ľudského kapitálu, vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. S týmto prístupom sa možno stretnúť napríklad v Akadémii vzdelávania, ktorú spravuje VÚB banka.

Jedným z aktuálnych vlajkových projektov je Impact Inkubátor s podporou Nadácie VÚB a Nadačného fondu Telekom. Impact inkubátor je určený všetkým, ktorí majú nápad a chcú ho pretaviť do podnikania, ale aj rozbehnutým projektom, pričom môžu získať cenné know-how ako zefektívniť svoje podnikanie. V programe môžu byť zapojené všetky projekty mladých ambicióznych ľudí, ktorí potrebujú pre začiatok svojej novej kariéry rady skúsenejších a úspešných podnikateľov v oblastiach: Vzdelávanie, Inovatívna služba, Inovatívny produkt, Spoločensky prospešný projekt a Green technológie.

Ako uvádza portál teraz.sk, práve podpora podnikateliek a mladých podnikateľov je oblasťou, ktorej sa dlhodobo venuje aj Nadácia VÚB. „Žien podnikateliek je v porovnaní s mužmi na Slovensku len polovičný počet. Ich nižší podnikateľský potenciál vyplýva zo slabšieho vnímania príležitostí, ženy sú vo všeobecnosti opatrnejšie a menej si v biznise veria. Podľa našich skúseností je to však predovšetkým dôsledok nedostatku skúseností a chýbajúceho systému vzdelávania. Aj preto radi pomáhame projektom ako Impact Inkubátor, ktorý mladým ľuďom s kvalitnými nápadmi umožňuje vstúpiť do sveta podnikania sebavedomo a s výhľadom dlhodobého úspechu,“ uviedla zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.

Neštátny subjekt, organizácia LEAF pracuje predovšetkým s diaspórou Slovákov v zahraničí. Ich víziou je naplno rozvíjať v kontakte so Slovákmi v zahraničí potenciál ľudí na Slovensku, hľadať dobré podmienky na ich uplatnenie sa, aby tak predchádzali vyhoreniu osobnosti alebo možnému odchodu do cudziny, prípadne ich prispôsobeniu sa aktuálnemu stavu spoločnosti.

Pomôcť perspektívnym mladým ľudom môže i vaša firma

Pridajte sa aj vy k pozitívnemu formovaniu prostredia, v ktorom žijete a pracujete. Podporujte programy, ktoré ponúkajú iný pohľad a nové perspektívy mladým ľudom a vytvárajte vhodné podmienky k udržateľnému a pretrvávajúcemu záujmu mladej generácie v realizovaní svojich myšlienok a ideí v kontexte slovenskej spoločnosti a podnikania.

 

Autorkou je Janka Kyselová, dobrovoľníčka v tíme zodpovedného podnikania Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111