01. 02. 2015 Sociálne inovácie

Ivana Uličná: V Keni som si uvedomila, aké užitočné môžu byť počítače pre znevýhodnené komunity

Pol roka pôsobila v Keni a pomáhala pri projekte Nadácie Pontis, za čo získala ocenenie Dobrovoľníčka SlovakAid.

Dobrovoľníctvo mladých ľudí v rozvojových krajinách nie je na Západe nič výnimočné. U nás na Slovensku nastupuje podobný trend. Ako si sa dostala k dobrovoľníčeniu v Keni?

Môj záujem o dobrovoľníctvo išiel ruka v ruke so záujmom o rozvojovú spoluprácu vo všeobecnosti. Prvýkrát som sa s rozvojovými témami stretla prostredníctvom dobrovoľníčenia a práce s deťmi a mladými v rámci Dobrej Noviny počas strednej školy. Neskôr som na univerzite stretla veľa študentov práve z Kene, vďaka čomu som si k tejto krajine vytvorila osobnejší vzťah. Sen sa mi napokon splnil, keď som po skončení vysokej školy mohla prostredníctvom Nadácie Pontis a jej skvelého projektu soteICT: Slovensko – kenská spolupráca pre moderné školy vycestovať do Kene a pomáhať.

Projekt sa zameriava na integráciu informačno-komunikačných technológií do vzdelávania a na podporu a rozvíjanie praktických počítačových zručností stredoškolských študentov. Vďaka nemu majú študenti príležitosť lepšie pochopiť prebraté učivo pomocou audio-vizuálnych pomôcok a tiež rozvíjajú svoje schopnosti v oblasti IT, ktoré môžu byť neskôr veľmi užitočné pri hľadaní si práce po škole. Učia sa tiež ako písať životopisy a skúšajú si, ako to vyzerá na pracovných pohovoroch. V Keni existuje formálne zamestnanie v podobe ako u nás iba v malej miere. Väčšina ľudí sa živí drobným podnikaním alebo poľnohospodárstvom. Preto sa projekt zameriava aj na rozvoj podnikateľských a manažérskych zručností študentov prostredníctvom zakladania cvičných firiem. Hlavnou myšlienkou je poskytnúť študentom vedomosti o tom, ako úspešne podnikať, alebo im poskytnúť komparatívnu výhodu pri hľadaní práce.

Čo všetko si mala v Keni na starosti?

Práca bola naozaj rôznorodá a aktivity sa odvíjali od individuálnych potrieb každej z 10 partnerských škôl. Väčšinu svojho času som trávila so študentmi a učiteľmi. Študentom som sa venovala hlavne v rámci IT klubov a cvičných firiem. Zakladali sme firemné oddelenia, učili sa o finančnom riadení, marketingu, HR, o tom ako pristupovať k zákazníkom a uspieť v konkurencii. Takisto sme posilňovali spoluprácu so slovenskými školami – s Obchodnou akadémiou v Leviciach a so Strednou odbornou školou v Prešove.

Spoločne sme napríklad viedli jednoduché obchodné rokovania cez Skype. Venovali sme sa aj rozvíjaniu prezentačných zručností študentov. Krásnym príkladom je jedna z najnovších škôl PJ Mwangola, kde sme mali na začiatku veľmi hanblivých študentov, ktorí mali problém len s jednoduchým predstavovaním sa. Venovali sme sa tomu, ako táto zručnosť môže byť kľúčová pri budúcich pracovných pohovoroch, propagácii firmy, získavaní zákazníkov, ale aj počas ich štúdií. Prostredníctvom googlu sme našli rôzne zlepšovacie techniky, študenti častejšie v klube prezentovali a takmer každý sa chcel aktívnejšie podieľať na diskusiách. O niekoľko mesiacov neskôr študenti prezentovali bez strachu a s úsmevom. Pri práci s učiteľmi sme sa zasa zameriavali na učebné postupy cvičných firiem. Rozprávali sme sa o tom, ako študentov motivovať alebo ako sa vyrovnávať s problémami a nástrahami v praktickom živote.

Zmenilo ťa pôsobenie v Keni? Čo ti Afrika dala? 

Veľmi veľa! V prvom rade som spoznala úžasných inšpirujúcich ľudí, ktorých teraz veľmi pyšne nazývam priatelia – či už sa jedná o náš soteICT tím, kenských učiteľov alebo našich šikovných študentov. Veľmi motivujúca bola práve energia a večne dobrá nálada, s ktorými som sa u našich kenských študentov stretávala. Milovala som spoločné večery a voľné víkendy, keď sme sa len tak rozprávali, prechádzali, alebo vymýšľali rôzne hry. Študenti sa tiež dobre bavili, lebo mne vôbec nejdú športy a spev tiež nie je moja silná stránka. (smiech)

Samozrejme, človek tiež prehodnocuje svoje názory, hodnoty, začne sa trocha inak pozerať na svet okolo seba. Lepšie som tiež pochopila potrebu vzájomného učenia sa a spolupráce. Pobyt ma veľmi obohatil aj po profesionálnej stránke. Vďaka mojim dvom mentorom, Jakubovi a lokálnemu partnerovi Davidovi, som sa naučila veľa o projektovom manažmente a tiež o rozvojovej spolupráci. Vytvorili príjemnú pracovnú atmosféru najmä svojim priateľským prístupom, otvorenosťou a neustálou podporou. V neposlednom rade, som pochopila význam informačno-komunikačných technológii v rozvoji. Musím sa priznať, že som si na začiatku možno úplne neuvedomovala, aké užitočné môžu byť počítače a internet pre rozvoj znevýhodnených komunít. Znalosť IT dáva študentom lepšie vyhliadky nájsť si prácu, ale aj nájsť si informácie a zlepšiť si tak akademické výsledky, čím sa zvyšuje aj šanca dostať sa na univerzitu.

Malí podnikatelia v Keni často predávajú svoje produkty cez prostredníkov, ktorí voči nim nie sú stále féroví. Na internete si môžu nájsť informácie o trhu a trhových cenách a zlepšiť tak svoj príjem. Môžu si takisto vyhľadať informácie o dostupnosti mikropôžičiek alebo začať podnikať cez internet. Zaujímavým konceptom je napríklad stránka, prostredníctvom ktorej si ľudia nakúpia cez internet v najbližšom obchodíku, ktorý často nemá ani elektrinu a zaplatia prostredníctvom mobilného bankovníctva M-PESA. Nákup si už iba vyzdvihnú v stánku na ceste domov a vyhnú sa tak čakaniu v dlhých radoch. Internet ľuďom takisto dovoľuje nájsť si informácie o tom, kde sa nachádza najbližšie zdravotnícke centrum alebo ako liečiť nevážne ochorenia či zranenia. Na jednej zo škôl sme mali prípad, keď študentka dostala astmatický záchvat. Jej spolužiačky si tak vygooglili aspoň základné informácie ako jej pomôcť, kým sa dostala do rúk lekárov.

Čomu sa momentálne venuješ na Slovensku?

V septembri som začala pracovať pre Nadáciu Pontis ako projektová koordinátorka, z čoho sa veľmi teším. Momentálne pripravujeme prvý veľtrh cvičných firiem v kenskom mestečku Voi, kde budú mať študenti príležitosť prezentovať svoje firmy, ich produkty a služby alebo nadviazať nové partnerstvá. Takisto budú súťažiť v kategóriách ako najlepší katalóg, najlepšie logo, najlepšia komunikácia, a pod. Oboznámia sa tak s konkurenciou a získajú spätnú väzbu na ich prácu aj od ostatných študentov. Tiež zakladáme soteICT centrum vo Voi, prostredníctvom ktorého chceme ďalej rozvíjať zručnosti našich absolventov alebo podporovať ich začínajúce firmy.

Momentálne rozbiehame aj projekt adopcií kenských cvičných firiem slovenskými firmami alebo menšími podnikateľmi, ktorí by sa stali mentormi našich študentov na kenských školých. Prvou adoptívnou firmou sa stala Akadémia rozvoja z Levíc, ktorá sa zameriava na rozvoj finančnej gramotnosti na Slovensku a ponúka aj podnikateľský koučing. Vytvorila tak skvelú dvojicu s kenskou cvičnou bankou zo školy v Marungu, ktorá sa usiluje o to isté na ostatných deviatich školách. Predtým im chýbali reálne skúsenosti skutočnej firmy. Spolupráca má preto veľký potenciál.

Spolupracujeme aj so strednými školami na Slovensku. Veľmi sa tešíme zo záujmu učiteľov a ich študentov o náš projekt. Ako aj minulý rok, aj teraz pripravujeme súťaže, do ktorých sa budú môcť zapojiť obe strany.

PODPORTE LEPŠIE VZDELANIE KENSKÝCH ŠTUDENTOV

Vysoká nezamestnanosť mladých ľudí je naliehavým problémom v mnohých rozvojových krajinách, vrátane Kene. Aby sa absolventi škôl mohli zamestnať, často potrebujú ovládať moderné informačné technológie. Vďaka vašej podpore môžeme vybaviť školy potrebnými technológiami a vyškoliť učiteľov, aby mohli ďalej vzdelávať svojich študentov. Čoraz častejšie využitie mobilných telefónov, vyššia úspešnosť podnikov, ktoré sú schopné predávať svoje výrobky on-line, alebo zamestnávatelia uprednostňujúci uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú počítačové zručnosti. Všetko dokazuje, že informačné a komunikačné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou kenskej spoločnosti. S vysokou mierou nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi, je trh práce veľmi konkurenčný. Aby mal kandidát šancu, musí preukázať celý rad zručností. Veľký počet absolventov stredných škôl si tiež zakladá svoje vlastné firmy, avšak výskum ukazuje, že viac ako 60 percent z týchto spoločností krachuje v priebehu prvého roka v dôsledku nedostatku praktických manažérskych a organizačných zručností potrebných pre úspešné riadenie firmy. V Nadácii Pontis veríme, že tieto spoločnosti majú potenciál rásť a zlepšiť životy jednotlivcov a komunít. Cieľom nášho projektu soteICT, ktorý môžete podporiť aj cez darcovský portál DobraKrajina.sk je rozvoj kritického myslenia, tvorivosti a technických a obchodných zručností u študentov stredných škôl na vidieckych školách v kraji Taita Taveta. Okrem zakladania firiem na stredných školách v Keni, je neoddeliteľnou súčasťou projektu aj spolupráca slovenských a kenských študentov, ktorí medzi sebou obchodujú.

V Keni sa na vysokú školu dostáva len približne 8 percent absolventov. Preto má stredoškolská príprava študentov na praktický život veľký význam. Popri rozvíjaniu podnikateľských zručností sa projekt Nadácie Pontis začal tento rok venovať aj rozvoju programovania a robotiky na školách. Cieľom je poskytnúť študentom komparatívnu výhodu na trhu práce alebo kapacity pre budovanie technologicky zameraných startupov. Školy získajú počítačové učebne, projektory, interaktívne tabule, kancelársku techniku, digitálne fotoaparáty a iné vybavenie. Učiteľov vyškolia ich kenskí kolegovia, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, a slovenskí pedagógovia a firemní dobrovoľníci. Informatizácia prospeje nielen 1200 žiakom a 50 pedagógom, ale aj školskej administratíve. Školský manažérsky informačný systém (EMIS) pomôže zlepšiť školskú správu, výkazníctvo a komunikáciu s rodičmi.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111