22. 07. 2014 Nadácia Pontis

Kia Motors Slovakia – zodpovedný partner pre žilinský región

Aj v roku 2014 spoločnosť Kia Motors Slovakia napĺňa svoje predsavzatie v oblasti filantropie.

V tomto roku Kia plánuje priamo finančne podporiť projekty v hodnote viac ako 292 000 eur, pričom ďalších 656 000 eur bude prerozdelených prostredníctvom Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis. Projekty sú zamerané na ochranu životného prostredia, vzdelávanie, bezpečnosť, rozvoj miestnych samospráv, sociálnu pomoc, podporu zdravotne postihnutých občanov a hendikepovaných športovcov, ktorým Kia pomáha prekonávať nielen športové prekážky.

Zároveň samotní zamestnanci odporučili a participovali na projektoch z oblasti sociálnej pomoci, kultúry či športu, čím pomohli organizáciám a inštitúciám tretieho sektora realizovať ich zmysluplné aktivity. „Spoločnosť Kia Motors Slovakia sa dlhodobo radí medzi významných zamestnávateľov a exportérov na Slovensku, no nemalú pozornosť zameriava aj na podporu projektov v oblasti spoločensky zodpovednéhopodnikania. Usilujeme sa o všestrannú podporu organizácií, v ktorých záujme je realizovanie aktivít prospešných pre celok, ako aj marginálne skupiny s cieľom pozdvihnutia ich životnej úrovne v žilinskom regióne,“ povedal Miloš Ondruš, vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Kia podáva pomocnú ruku regiónu, v ktorom pôsobí, ako aj okolitým obciam pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí už od roku 2005. Tretí rok pokračuje v projekte budovania a značenia cyklotrás v žilinskom regióne. Ďalšou oblasťou podpory je zachovanie zelene v meste Žiline, k čomu závod prispel podporou revitalizácie parku Sad na studničkách. Medzi významné spoločenské a kultúrne projekty patrí aj rekonštrukcia Novej synagógy, ktorá by mala v budúcnosti slúžiť ako kunsthalle s možnosťou bezbariérového vstupu pre návštevníkov. V rámci zamestnaneckého grantovéhoprogramu zamestnanci spoločnosti Kia odporučili 79 projektov, ktorých realizácia je podporená z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis.

Spoločným menovateľom všetkých aktivít je podpora mobility, kultúry alebo športu. Pre žilinský región závod zorganizoval v spolupráci s Nadáciou Pontis aj samostatný sociálny grantový program. Konkrétne bolo podporených 16 projektov zameraných na zlepšenie kvality poskytovania sociálnych služieb a sociálneho poradenstva pre deti, seniorov, hendikepovaných a znevýhodnených.

Už tradične je obľúbenou aktivitou zamestnancov spoločnosti Kia aj dobrovoľníctvo. V rámci pracovného času sa môžu zapojiť do rozmanitých dobrovoľníckych aktivít a prispieť tak k zveľadeniu svojho regiónu. Od začiatku roka tak na rôznych miestach v Žiline a okolí priložilo ruku k dielu už 210 dobrovoľníkov z Kie. Postupne nadviazali dlhodobú spoluprácu s 23 neziskovýmiorganizáciami, ktoré im ponúkajú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, ako napríklad maľovanie a úprava interiérov a exteriérov, upratovanie, prechádzky s obyvateľmi domovov sociálnych služieb, prípadne sa podeliť so svojimi znalosťami a skúsenosťami nadobudnutými v praxi s občanmi, ktorí to práve potrebujú. Čas dobrovoľníkov strávený vykonávaním spomínaných aktivít v tomto roku predstavuje viac ako 1000 odpracovaných hodín.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111