20. 09. 2013 Nadácia Pontis

Konzultácie a tréning na fundraising od firemných donorov pre OZ Ulita

Pomôžte pri vytvorení stratégie práce s firemnými darcami - vyhľadávanie, oslovovanie, nadviazanie a udržanie firemných darcov.

O organizácii
Občianske združenie Ulita prevádzku Komunitné centrum na sídlisku Kopčany, kde je žije veľa rodín v zlej sociálnej a finančnej situácií, a kde chýbajú dostupné voľnočasové a poradenské služby. Pri svojich aktivitách sa zameriava na deti a mladých ľudí vo veku od 6 do 20 rokov. Patrí medzi ne napríklad pravidelné doučovanie, psychologická poradňa, terénna sociálna práca na sídlisku, športové turnaje a iné komunitné aktivity. Ulita rozvíja zručnosti detí a mládeže, snaží sa znižovať dopady sociálneho vylúčenia a predchádzať takým javom ako závislosť na omamných látkach či násilie.

Východisková situácia
získavanie financií má v OZ Ulita na starosti 5 pracovníkov tímu. Každý koordinuje vlastné aktivity so špecifickou cieľovou skupinou a väčšinou píše projekty a získava financie na tieto aktivity. Jeden z pracovníkov má na starosti aktualizáciu fundraisingového kalendára, v ktorom sú spísané aktuálne výzvy, ich zameranie a zodpovedná osoba, ktorá na výzvu bude reagovať. Rozpočet pre všetky projekt vypracúva 1 pracovníčka, ktorá tiež vytvorila rozpočet programu Komunitné centrum Kopčany na rok dopredu. Výzvy vyhľadávajú prostredníctvom internetu. Využívajú viaczdrojové financovanie (štátne zdroje, samospráva, nadácie, dary). V rámci rozpočtu májú najväčšie problémy s pokrytím miezd pre pracovníkov a so zabezpečením chodu organizácie.

Dobrovoľnícke zadanie
Oobčianske združenie Ulita by sa rado pri získavaní financií zameralo na firemný sektor, pretože aktuálne tento zdroj vôbec nevyužívajú. Dobrovoľník pomôže organizácii vytvoriť stratégiu práce s firemnými darcami – vyhľadávanie, oslovenie a nadviazanie dlhodobej spolupráce, ocenenie donorov a udržanie si spolupráce.

Profil dobrovoľníka
skúsenosť s fundraisingom a znalosť neziskového sektora.

Rozsah práce
cca 10hodín, konzultácie a tréning.

Partner
Ulita

Miesto realizácie
Kopčianska 90, 851 01   Bratislava

Termín
dohodou

PRIHLÁSTE SA!

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111