09. 08. 2017 Zodpovedné podnikanie

Mimovládky, ponúkame vám opäť možnosť uchádzať sa o právnu pomoc!

Máte zaujímavý, komplexný právny problém alebo len bežnú právnu dilemu, na ktorú potrebujete nájsť odpoveď?

Prinášame ďalšiu príležitosť uchádzať sa o bezplatné právne služby pre mimovládne organizácie a v špecifických prípadoch aj ich klientov. Advokáti a advokátske kancelárie zapojené v programe Advokáti Pro Bono poskytujú svoju právnu expertízu na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Tento rok napríklad advokáti z kancelárie bnt attorneys-at-law pomáhajú s presadením systematického financovania harm-reduction služieb v spolupráci s OZ Odyseus a kancelária Krivak & Co. pokračuje v hľadaní riešení, ako zaradiť online službu pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk medzi sociálne služby financované zo štátneho rozpočtu. Povedzte nám aj vy o probléme, s ktorým sa potýkate – spájaním dokážeme priniesť skutočné zmeny.

Od tohto roka sme sa rozhodli žiadosti od neziskoviek prijímať celoročne. V závislosti od charakteru vašej žiadosti, niektoré budú (s vaším súhlasom) zaradené do Právnej kliniky neziskového sektora, ktorú už po šiestykrát organizujeme v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Pre tie komplexnejšie alebo so širokým spoločenským presahom budeme advokátov hľadať osobite a spoluprácu priebežne monitorovať. Ak máte záujem, aby sme pre vašu žiadosť o právnu pomoc našli odborníka, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 31.8.2017. Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

 • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce a pod.
 • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • zastupovanie vašej organizácie v súdnych konaniach
 • zriadenie správnej/dozornej rady alebo iného dozorného orgánu
 • revízia nájmu priestorov organizácie
 • problémy týkajúce sa nehnuteľností (nezhody s majiteľom a pod.)
 • obasť ochrany súkromia a dôverných informácií – posúdenie povinností z hľadiska Zákona o ochrane osobných údajov
 • revízia grantových dohôd (z hľadiska povinnosti organizácie) a dohôd o spolupráci s inými organizáciami
 • poradenstvo k advokačným aktivitám organizácie
 • oblasť mediálneho práva (publikovanie bez súhlasu dotknutých osôb, sociálne siete atď.)
 • problémy prameniace zo zmlúv o dielo

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

 • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne rozbehnúť
 • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • nakoncipovanie návrhov/noviel zákonov (pr. v MPK)
 • výklad právnych predpisov
 • pomoc s výberom strategických súdnych konaní
 • právne rešerše (národná a európska legislatíva, judikatúra, implementácia povinností vyplývajúcich z európskych smerníc)
 • preklady (legislatívy, judikatúry) 

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov… *
 • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

 • právne konzultácie v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, exekučného práva, pracovného práva a ziskových aktivít neziskoviek na podporu samofinancovania organizujeme pre neziskové organizácie počas roka v rámci programu Tréningy Pro Bono. Sledujte našu stránku pre bližšie informácie.

 

 Ak ste sa rozhodli požiadať o právnu pomoc, vyplňte nižšie uvedený formulár a my vás budeme kontaktovať. 

Prečítajte si o programe, jeho členoch a pomoci, ktorú sa vďaka advokátom a partnerom programu darí už od roku 2011 realizovať.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.