07. 03. 2015 Nadácia Pontis

Môžete venovať 2 percentá z daní

Použitie peňazí musia mimovládky zverejniť

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky-168/mozete-venovat-2-percenta-z-dani-pouzitie-penazi-musia-mimovladky-zverejnit-677911

 

Peter Varga, vedúci správca Centrálneho informačného systému Notárskej komory SR hovorí pre HN o pravidlách venovania peňazí mimovládkam.

Nadácie a ďalšie organizácie, ktoré môžu prijímať časť dane od firiem, či súkromníkov, získali vlani viac ako 52,2 milióna eur. Najvyššia suma pre jeden subjekt bola takmer 3,4 milióna eur a získala ju Nadácia Pontis. Celkovo sa o podporu z daní uchádzalo vlani 11 805 organizácií. Priemer na jednu bol 4 422,24 eura. O pravidlách poskytovania a prijímania percenta z daní právnických a fyzických osôb hovorí Peter Varga z Notárskej komory SR.

 

Vaša komora spravuje zoznam príjemcov dvojpercentnej dane. Mávate s tým aj nejaké problémy? Áno, my tento zoznam, ktorý obsahuje tisíce organizácií spravujeme a odovzdávame Finančnej správe. Lebo samotné poukazovanie podielu daní nepatrí do kompetencie našej komory.  V praxi existuje množstvo problémov, kvôli ktorým Finančná správa nevie organizáciám tento poddiel dane zaslať.

O aké problémy ide? Najčastejšie to je chybné číslo účtu (IBAN), ktoré organizácia dala do zoznamu príjemcov. Často sa stáva aj to, že príjemca počas roka roka zmení banku, alebo číslo účtu, no túto zmenu notárovi nenahlási. Finančná správa sa potom snaží podiel poukázať na starý (neexistujúci) účet. Notárska komora preto organizácie upozorňuje, aby si skontrolovali správnosť zaregistrovaných údajov, ktoré sú dostupné na stránkach www.notar.sk a v prípade chyby kontaktovali notára a požiadali ho o opravu.

Kedy sa môže organizácia zaregistrovať do zoznamu príjemcov? Podľa zákona môže prijímať podiel z daní len vtedy, ak vznikla najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok. To znamená, že napríklad organizácia, ktorá vznikla v roku 2015, prvýkrát sa do zoznamu príjemcov môže registrovať v roku 2016 pre príjem podielu zaplatenej dane v roku 2017.

Pri registrácii do zoznamu prijímateľov týchto príspevkov robia organizácie rôzne chyby. Ktoré hlavne? Registračné obdobie je každoročne od 1. septembra do 15. decembra, a to u hociktorého notára na Slovensku. To znamená, že ak organizácia chce byť prijímateľom v roku 2016, tak sa musí registrovať od 1. 9. 2015 do 15. 12. 2015. Organizácie sa však často mýlia a myslia si, že do zoznamu príjemcov sa stačí zaregistrovať len raz, na začiatku prijímania dvojpercentnej dane. Podľa legislatívy to ale treba urobiť každý rok. Lebo notár každoročne musí organizácií osvedčiť splnenie podmienok na príjem týchto prostriedkov. Registráciu notár urobí spísaním notárskej zápisnice o splnení podmienok na príjem príspevku, čo môže byť časovo dosť náročné.

V posledných rokoch sa na internete objavilo viac stránok, na ktorých bol zverejnený zoznam prijímateľov daru. Sú tieto zoznamy dôveryhodné? Notárska komora svoje zoznamy nikomu neposkytuje. Preto jediný oficiálny zoznam prijímateľov je na stránkach www.notar.sk a vďaka spolupráci aj na stránkach www.rozhodni.sk. Zoznamy príjemcov na iných stránkach neodporúčame používať.

Vaša komora každoročne eviduje veľký počet organizácií, ktoré si nesplnia zákonom stanovené povinnosti po prijatí darov nad 3 320 eur. Čo musia takéto organizácie urobiť? Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je vyšší ako 3 320 eur, musí do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia peňazí. Ide hlavne o výšku, účel a spôsob ich použiti. Dôležitý je aj výrok audítora, ak prijímateľ musí mať overenú účtovnú závierku. To znamená, že ak sa organizácia registrovala do zoznamu príjemcov v roku 2012, za ktorý mala v roku 2013 príjem nad 3 320 eur, tak do 31. 5. 2015 musí v Obchodnom vestníku zverejniť špecifikáciu, na aký účel tieto financie použila.

Čo ak to ale neurobí, čo sa stane? Ak si organizácia túto povinnosť nesplní, v roku 2016 nemôže byť prijímateľom. Veľmi veľa organizácií na túto povinnosť zabúda, alebo zverejnenie v Obchodnom vestníku urobí po termíne. V takom prípade však v ďalšom roku stráca nárok na podiel zaplatenej dane. Notárska komora preto každoročne odporúča prijímateľom, aby zverejnenie vykonali včas a aby si to následne skontrolovali, hlavne správnosť IČO, SID, za ktorý rok je špecifikácia zverejnená (uvádza sa rok registrácie a rok príjmu), názov organizácie a podobne.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111