15. 09. 2017 Zodpovedné podnikanie

Muž-živiteľ a žena-opatrovateľka? Stereotypy škodia aj biznisu

Aktuálne odporúčania Business Leaders Forum sa venujú ženám v biznise. Radia firmám, ako podporiť ich kariérny rast.

Ženy predstavujú polovicu svetovej populácie, avšak bude trvať viac než 80 rokov, kým sa v globálnom meradle dosiahne rodová rovnosť v oblasti vzdelania, zdravia, ekonomiky a politiky. Rodová rovnosť pritom nemá žiadne „ale“. Zo spoločenského i ekonomického hľadiska možno hovoriť len o výhodách, ktoré sa nelimitujú len na dievčatá a ženy.

Podpora zamestnávania žien a ich kariérneho rastu je pre firmu výhodná najmä z hľadiska ľudského kapitálu a výberu tých najlepších talentov. V tradične mužských odvetviach by sa zvýšením zapojenia žien do pracovného procesu zvýšila produktivita vo viacerých krajinách od 3 % do 25 %. Výskumy tiež potvrdzujú, že vyššie zisky firmám prináša vyšší podiel žien vo vrcholovom manažmente, ako aj diverzita v pracovných tímoch.

Business Leaders Forum sa vo svojich aktuálnych odporúčaniach Ženy v biznise venuje oblastiam, v ktorých firma dokáže svojim zamestnankyniam poskytnúť podporu pri ich profesionálnom uplatnení a raste.

Stiahnite si odporúčania:

Flexibilita v práci je pre ženy-matky kľúčová

Zariadenia starostlivosti o malé deti sú finančne náročné alebo ťažko dostupné, mnoho rodičov však tiež nechce deti v ranom veku zverovať inštitúciám. Ak existuje možnosť práce na skrátený úväzok v kombinácii s prácou z domu v čase, ktorý vyhovuje potrebám mladej rodiny (napríklad večer, keď sa po príchode z práce o dieťa postará partner), ide o skutočne účinný prístup zamestnávateľa v duchu work-life balance.

Akokoľvek, skrátený pracovný úväzok by mal byť len prechodnou formou práce pre ženy, ktoré sa vracajú z materskej/rodičovskej dovolenky. Ak by išlo o trvalé riešenie, negatívne by sa odrazilo na ekonomickej samostatnosti žien danej platovým ohodnotením a následne i výškou dôchodku.

Spoločnosť T-Systems Slovakia vďaka podmienkam, ktoré vytvára pre svojich zamestnancov, zvíťazila v ankete portálu Profesia.sk Najzamestnávateľ  2016 v kategórii IT a telekomunikácie. Firma aktívne využíva pružný pracovný čas a skrátené pracovné úväzky.Muži a ženy, ktorí majú deti do 12 rokov alebo tehotné ženy, môžu 7 dní do mesiaca pracovať z domu. Pre rovnakú cieľovú skupinu platí aj benefit odísť posledný pracovný deň pred Veľkou nocou a Vianocami skôr domov (po dohode s priamym nadriadeným). Čerstvým otcom firma poskytuje deň voľna pri narodení dieťaťa.

Problém s miestom v škôlke? Zamestnávateľ môže pomôcť

Škôlka priamo vo firme alebo vyhradené miesta v zariadení nachádzajúcom sa v blízkosti sídla firmy dokážu uľahčiť život pracujúcim matkám a otcom. Možnosťou je i finančný príspevok na súkromné zariadenie podľa výberu rodiča alebo spolupráca so sieťou škôlok, v ktorých firma pre deti svojich zamestnancov dohodne zľavu. Výraznou logistickou pomocou je aj to, keď firma zabezpečuje vyzdvihnutie detí od rodičov po príchode do práce a ich odvoz do vybraného zariadenia starostlivosti.

Pivovary Topvar podporujú svoje zamestnankyne a zamestnancov v snahe o návrat z rodičovskej dovolenky skôr ako ich dieťa dosiahne vek, kedy môže byť prijaté do štátnej škôlky. Okrem pružnej pracovnej doby, skrátených úväzkov alebo možnosti práce z domu im poskytujú aj príspevok vo výške 250 eur mesačne na zabezpečenie primeranej starostlivosti o deti.

Ženy viac v práci = muži viac doma

Business Leaders Forum vidí priestor pre aktivitu zodpovednej firmy aj vo vzdelávaní a mentoringu zamestnankýň, rešpektovaní individuálneho prístupu či v podpore riešení a iniciatív prichádzajúcich „zdola“. Vo svojich odporúčaniach tiež kladie osobitný dôraz na búranie rodových stereotypov, ktoré ovplyvňujú našu cestu životom už od útleho veku.

Téma žien v biznise sa totiž týka rovnako žien ako aj mužov. Podpora vzdelávania a kariérneho uplatnenia žien ide ruka v ruke s väčším zaangažovaním mužov do rodinného života, so spravodlivejším rozdelením povinností súvisiacich so starostlivosťou o deti a domácnosť medzi oboma partnermi.

Firmy ako hlavní zadávatelia reklám môžu významne napomôcť tomu, aby stereotypnými obrazmi (napr. žena vykonávajúca domáce práce, nikdy nie muž), neprispievali k nerovnosti medzi mužmi a ženami. Ďalšou možnosťou, ako firma môže prispieť k pozitívnej spoločenskej zmene, je finančná či expertná podpora pre programy vzdelávania v oblastiach, ktoré sú tradične vnímané ako mužské. Kvôli predsudkom („na toto sa predsa dievčatá nehodia“), totiž prichádzame o množstvo talentov, ktoré nedostali šancu rozvinúť sa.

Typickým príkladom je sektor IT. Na Slovensku už niekoľko rokov funguje projekt Aj Ty v IT, ktorý dlhodobo podporujú firmy ako IBM, DELL, Slovak Telekom, Datalan či AT&T. Aj Ty v IT celoročne pracuje so stredoškoláčkami, organizuje pre ne odborné workshopy aj diskusie so ženami, ktoré sa uplatnili v odbore. Vysokoškoláčky dovzdeláva v IT zručnostiach a spoločnosti odovzdáva posolstvo, že IT je skvelá voľba pre dievčatá.

***

Tieto Odporúčania vznikli v rámci iniciatívy Charta diverzity Slovensko. Pripojte sa k charte aj s vašou firmou a verejne deklarujte podporu rôznorodosti a inklúzie na pracovisku: www.chartadiverzity.sk

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111