19. 02. 2018 Nadácia Pontis

Nadácia Tesco opäť podporí projekty lokálnych komunít!

Nadácia Tesco vyhlasuje štvrtú edíciu grantového programu – „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite?

Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 231 projektov prerozdelená suma  169 400 eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú granty vo výške 1300 eur, 600 eur a 300 eur.

Organizátorom grantového programu je TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828 (ďalej len „Tesco“), spoluorganizátorom Nadácia Tesco, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 42 184 126 (ďalej len „Nadácia Tesco“) a partnerom Nadácia Pontis (ďalej len „Nadácia Pontis“). Organizátor a spoluorganizátor spoločne aj ako „My“.

VŠEOBECNÝ PRINCÍP GRANTOVÉHO PROGRAMU

Územie Slovenska bude rozdelené na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Každý záujemca v procese podávania žiadosti o grant, vypíše do formulára poštové smerové číslo podľa miesta realizácie svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli https://tesco.sk/pomahame/. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 29.3.2018) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente, 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 7. mája do 6. júna 2018. Poradie víťazov vyhlásime do 8.júla 2018 priebehu mesiaca jún 2018. Projekty zapojené do hlasovania získajú granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške:

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli https://tesco.sk/pomahame/ (v časti „Prihlásenie projektu“), na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku https://tesco.sk/pomahame/, treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára.

Podmienkou pre úspešné podanie žiadosti je rovnako vyjadrenie súhlasu s podmienkami v tejto grantovej výzve, s ktorými súhlasí podaním žiadosti. Svoj súhlas môže žiadateľ kedykoľvek počas trvania výzvy odvolať, čo má za dôsledok aj odvolanie samotnej žiadosti o získanie grantu.

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

 1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života 
 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).
 1. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).
 1. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých
 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Poznámka: Ak si nie ste istý, či je váš projekt oprávnený, pokiaľ ide o zameranie, prosím neváhajte nás kontaktovať (kontakty nájdete na konci grantovej výzvy).

ODPORÚČANIE A ZAPOJENIE ČLENOV KOMUNÍT ALEBO TESCO KOLEGOV

Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov členov miestnych komunít (ako dobrovoľníkov alebo skupinu, s ktorou bude odkonzultovaný zámer a poskytne odporúčanie) alebo zamestnancov najbližšieho obchodu Tesco (ako dobrovoľníkov alebo podporovateľov, ktorí poskytnú financie, know how a pod.) Na zapojenie formou dobrovoľníctva alebo odporúčanie od samotných zamestnancov spoločnosti Tesco, alebo odborníkov, autorít z miestnej komunity bude Grantová komisia prihliadať pri hodnotení projektov.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:

A. Mimovládne organizácie:

 • nadácie
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • neinvestičné fondy
 • účelové zariadenia cirkvi

B. Miestna samospráva: mestá, obce

C. Štátne školy   

D. Iné rozpočtové a príspevkové organizácie  

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov – dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď.

Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám)

 • nákup materiálu, pomôcok  – potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY (čo nemôže byť financované):

 • nákup materiálu, zariadení, pomôcok, ktoré vyslovene nesúvisia s aktivitami predkladaného projektu,
 • prevádzkové náklady (náklady na energie – elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy (prenájom vlastných priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpisy auta,…),    
 • aktivity realizované pred poskytnutím grantu (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu),
 • alkohol, tabakové výrobky, občerstvenie   
 • iné, ktoré nie sú účelne a primerane vynaložené.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Žiadateľ musí mať v rozpočte uvedenú žiadanú sumu z Nadácie Tesco presne 1 300 €. Žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené medzi víťazné projekty, je 169.400 €. Podporíme 77 regiónov. V každom regióne vyberieme 3 projekty, ktoré budú podporené podľa umiestnenia určeného počtom hlasov od nakupujúcich. Projekt s najvyšším počtom hlasov v danom regióne získa podporu vo výške 1300 eur. Podávateľ projektu s druhým najvyšším počtom hlasov v regióne získa podporu 600 eur. Podávateľ projektu s najnižším počtom hlasov v regióne dostane podporu 300 eur. V prípade umiestnenia na 2. a 3. mieste, budú podávajúci projektov vyzvaní k modifikácii projektu vzhľadom na nižšiu výšku grantu. Grant v tomto prípade nebude viazaný projektovo, finančné prostriedky z grantu môžu byť využité aj na iné účely danej organizácie. Žiadatelia o grant umiestnení na 2. a 3. mieste, budú kontaktovaní administrátorom a oboznámení s ďalšími pokynmi, na základe ktorých bude potrebné modifikovať údaje v systéme za účelom vyhotovenia zmluvy.    

TERMÍN PRE PODANIE PROJEKTOV

Projekty treba odoslať najneskôr 29.3.2018 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://tesco.sk/pomahame/.

POVINNÉ SÚČASTI ŽIADOSTI O GRANT

Povinné prílohy pri projektoch investičného charakteru = zdokladovanie právneho vzťahu, a to buď:

 • Vlastníctva – Informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu.
 • Iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu.
 • Písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami.
 • 3 fotografie pred a po uskutočnení projektu

Povinné prílohy pri projektoch neinvestičného charakteru: nevyžaduje sa.

Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári prostredníctvom stránky https://tesco.sk/pomahame/. Fotografia nesmie mať viac ako  2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

ČASOVÉ RÁMCE GRANTOVÉHO PROGRAMU

 • 19. február 2018: Sprístupnenie elektronického formulára pre podávanie žiadostí o grant
 • 29. marec 2018: Uzávierka prijímania žiadostí
 • apríl: Spracovanie žiadostí, administratívna kontrola, hodnotenie a výber najlepších projektov Grantovou komisiou, ktoré postúpia do hlasovania na obchodoch. Následne po zasadnutí Grantovej komisie budú všetci žiadatelia o grant vyrozumení prostredníctvom portálu Tesco o rozhodnutí komisie.
 • 7. máj – 6. jún 2018: Hlasovanie zákazníkov v obchodoch Tesco po celom Slovensku
 • 20. jún – 8. júl 2018: Vyhlásenie výsledkov hlasovania v obchodoch. Všetky organizácie, budú vyrozumené o výsledkoch hlasovania a vyzvané k podpisu zmluvy o poskytnutí grantu. 
 • júl – august 2018: Podpisovanie zmlúv o poskytnutí grantu s víťaznými organizáciami a prideľovanie finančných prostriedkov
 • august – december 2018: Obdobie realizácie projektov
 • január 2019: Uzávierka pre záverečné správy. Úspešní žiadatelia o grant sú povinní po ukončení projektov prostredníctvom portálu https://tesco.sk/pomahame/ vypracovať záverečnú správu vrátane vyúčtovania nákladov. 

VÝBER PROJEKTOV A HODNOTENIE

Doručené projekty budú najskôr posudzované po formálnej stránke. Z ďalšieho hodnotenia budú vylúčené projekty, ak preto budú nasledovné dôvody:

 • Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.
 • Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.
 • Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant – chýbajú povinné prílohy.
 • Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy grantového programu.
 • Projekt nemá verejnoprospešný charakter/lokálny charakter.
 • Projekt týkajúci sa výhradne rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Tesco.
 • Nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity.
 • Projekt navrhnutý s nejasným účelom.

Po formálnej kontrole budú hodnotitelia posudzovať splnenie nasledovných kritérií:

 1. Dosah na miestne komunity – realizácia projektu bude mať miestny dopad, projekt podporí miestne komunity, alebo bude vytvárať miestne komunity a bude prínosom pre širšiu cieľovú skupinu. Činnosti sú jasne popísané a sú v súlade s podporovanými oblasťami definované v grantovej výzve.
 2. Zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít – projekty sú iniciované, konzultované alebo odporúčané miestnymi komunitami, či jej členmi. Projekt zapája dobrovoľníkov z miestnych komunít do prípravy, realizácie aktivít predkladaného projekt
 3. Rozpočet – rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Geografické rozdelenie

Každý projekt musí vyplniť vo formulári poštové smerové číslo podľa miesta realizácie projektu – nie podľa sídla organizácie. O zaradení do najbližšieho regiónu na základe miesta realizácie projektu rozhodne Organizátor.

Proces výberu do hlasovania na obchodoch – všetky prijaté žiadosti bude hodnotiť špeciálna Grantová komisia zložená zo zástupcov partnera programu Nadácie Pontis, externých hodnotiteľov nominovaných Nadáciou Pontis  a zástupcov spoločnosti Tesco a Nadácie Tesco. Žiadosti budú rozdelené do niekoľkých skupín, tak aby každú skupinu hodnotili minimálne dvaja hodnotitelia nezávisle od seba. Hodnotitelia majú vopred určené kritériá. Každej žiadosti pridelia body pre jednotlivé kritériá. Po zhodnotení členmi Grantovej komisie sa uskutoční zasadnutie Grantovej komisie, na ktorom vyberú pre každý región tri najlepšie projekty postupujúce do hlasovania na obchodoch spoločnosti Tesco. Zákazníci budú hlasovať pomocou žetónov, ktoré získajú pri nákupe v obchodoch spoločnosti Tesco. Po ukončení hlasovania sa vyhodnotí poradie žiadateľov o grant (víťazi), ktorí budú kontaktovaní prostredníctvom portálu https://tesco.sk/pomahame/. Víťaz má právo odmietnuť grant. Ak grant odmietne alebo sa oň neprihlási, grant za daný región prepadá v prospech organizátora.

Podmienkou získania grantu je podpis darovacej zmluvy. Grant je účelovo viazaný podľa podmienok tejto grantovej výzvy a podľa podmienok zmluvy o poskytnutí grantu resp. darovacej zmluvy.

Po ukončení podporeného projektu je povinné dodať aspoň 3 aktuálne fotografie v kvalite od 2 do 5 MB v elektronickej forme nahratím do galérie na portáli https://tesco.sk/pomahame/.

KONZULTÁCIE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Administrátorom grantového programu, ktorý poskytuje technickú a odbornú podporu, je zmluvný externý partner Nadácia Pontis.

Všetky ďalšie otázky ohľadom vášho projektu a grantového programu adresujte programovej koordinátorke Kristíne Marušovej:

–       e-mailom: kristina.marusova@nadaciapontis.sk

–       telefonicky na tel. č. 02/ 5710 8123alebo 0917 260 904

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Získanie grantu nie je vymáhateľné súdnou cestou. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel udelenia grantu rozhodne o ďalšom postupe organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich pre získanie grantu zmeniť Pravidlá grantovej výzvy.

Pravidlá grantovej výzvy budú k dispozícii na požiadanie u Organizátora alebo na stránkach https://tesco.sk/pomahame/

Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie trvania grantovej výzvy, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu Pravidiel grantovej výzvy oznámi Organizátor na webovej stránke https://tesco.sk/pomahame/

 

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6e5574f53e59030913fe1ef412f99eb3/5D1C54A3/t51.2885-15/sh0.08/e35/c93.0.894.894a/s640x640/52862846_2375458806011157_4696880114045977974_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ac61bf831eadae6a9c36606582ab44a2/5D10B53E/t51.2885-15/sh0.08/e35/c33.0.1013.1013/s640x640/52987463_308532119854286_2734008669732239946_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/9e4945463573fe89f96ac43df79b894e/5D16AE03/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/53727096_424406908101978_5633214386096877140_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cd11fa7f60e8edfe68279b6f5dc825df/5D0D4348/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51957872_2012378798879089_8526679229970471933_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/5140a9f2b455a9afafb2beb20d2cbb6e/5D1D039D/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51628725_581991898878560_4677920732019372188_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/63f01298fe3e8425e4020b0eb3c82d6a/5D2BC2B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d06a531797c4933574f8eeae31b83568/5D094FB4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/523afcaac4cce40e35c57e9a9462b7ea/5D4D82CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3001d8dde188dbcf7607c99932e4b0ef/5D09EF0C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/72c9439704b50c05e3ccd85671785f29/5D297537/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/802ab339170bfd29cdcaa0b19535a19f/5D1A9141/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net