05. 05. 2023 Nadácia Pontis

Nadácie vyzývajú poslancov: Neničte, čo funguje

Zástupcovia občianskeho sektora ešte pred mesiacom žiadali vládu, aby neschválila návrh novely zákona o nadáciách. Návrh, ktorý pripravilo ministerstvo spravodlivosti Viliama Karasa, mal zaviesť súkromné nadácie a podľa neho mal pomôcť LGBTI+ párom usporiadať si majetkové pomery. Podľa mimovládnych organizácií návrh nielenže nerieši situáciu týchto rodín, ale ohrozuje fungovanie občianskej spoločnosti a nadačné prostredie. Vláda návrh po masívnej kritike a hromadnej pripomienke verejnosti, ktorá upozornila na množstvo nedostatkov a absentujúci dialóg s neziskovým sektorom, stiahla. Avšak novela zákona sa tentokrát objavila v parlamente ako poslanecký návrh. Zástupcovia nadácií preto vyzývajú poslancov, aby návrh novely zákona o nadáciách nezaradili do ďalšieho legislatívneho procesu.

Týmto chceme apelovať na poslancov, aby neposlúžili cieľom, ktoré nabúravajú dôveru v neziskový sektor a spoločnosť ako celok poškodia.

Dôvody nesúhlasu s návrhom:

1. Návrh nie je riešením pre právne postavenie LGBTI+ párov.

Predložený návrh je pokračovaním diskriminácie párov rovnakého pohlavia. Nevyhnutnosť založiť a financovať činnosť právnickej osoby len na zabezpečenie bežných záležitostí súkromného života nespĺňa predpoklady pre naplnenie práv párov rovnakého pohlavia tak, ako ho zadefinovala judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (vec Fedotova/Rusko). Predkladateľ preto používa dúhovú vlajku len ako zásterku pre presadenie záujmov úplne iných osôb, ktoré s otázkou uznania práv LGBTI+ komunity nesúvisia.

2. Návrh nerieši otázky súkromného majetku na správnom mieste ani správnym spôsobom.

Jeden z motívov predkladateľa má byť aj riešenie nedostatkov súčasného dedičského práva. Navrhovaná úprava však tieto problémy neodstraňuje, ale vytvára len potenciálne problémy nové. Návrh nechráni záujmy veriteľov, ktorí môžu byť vďaka novej forme tzv. súkromných nadácií ľahko ukrátení. Takto sa môže ktokoľvek jednoducho zbaviť svojich záväzkov a naďalej svoj majetok užívať. Rovnako môžu byť touto formou vylúčení zo svojich nárokov neopomenuteľní dedičia, vrátane maloletých detí. Otázky správy súkromného majetku si vyžadujú komplexnú rekodifikáciu súkromného práva a nie je možné ich riešiť takto čiastkovo, nesystémovo a bez odbornej diskusie, navyše v priestore regulácie neziskového sektora.

3. Návrh otvára cestu pre legalizáciu trestnej činnosti a korupciu.

Súkromný záujem je v návrhu definovaný natoľko široko, že umožňuje zakryť transakcie, ktorých účel je nelegálny. Ako príklad nám môže poslúžiť medializovaný prípad bývalého riaditeľa RTVS a obvineného podnikateľa, ktorý mal obchodné vzťahy s RTVS a zároveň mal uhrádzať vzdelanie dcér riaditeľa RTVS. Založenie súkromnej nadácie  za účelom podpory vzdelávania potomkov a možnosť prijímania darov od tretích osôb za týmto účelom je pritom podstatou predloženého návrhu.

Navyše spôsob oznamovania zmien konečných užívateľov výhod, neprístupnosť údajov verejnosti, či možnosti rôznych ciest tokov majetku, dávajú široký a ničím neodôvodnený priestor na netransparentné presuny majetku.

4. Návrh vychádza z toho, že súkromný záujem je dôležitejší ako verejný.

Nadácie už 30 rokov fungujú výlučne v rámci napĺňania verejnoprospešných cieľov. Právny rámec zabezpečuje transparentnosť nakladania s majetkom, aj jasné informácie o konečných užívateľoch výhod. Za roky činnosti nadácie rozdelili stovky miliónov eur na riešenie tých najpálčivejších spoločenských problémov. Návrh zachováva prísnu reguláciu verejnoprospešných nadácií a dáva voľné ruky tým, ktorí získavajú majetok pre vlastné ciele. V tomto zmysle je návrh diskriminačný a vyzdvihuje súkromné záujmy pred tými, ktoré sa týkajú verejného záujmu. Správa súkromného majetku pritom do regulácie neziskového sektora nepatrí a nekoncepčne toto prostredie rozvracia a zneprehľadňuje.

5. Štát nemá zdroje na financovanie realizácie návrhu.

Ministerstvo financií upozornilo, že predkladateľ sa nevysporiadal s rozpočtovými nákladmi pre realizáciu návrhu. Tie sú vyčíslené na cca 500 tis. eur, ktoré v kapitole Ministerstva vnútra chýbajú. Ministerstvo pritom ešte k vládnemu zákonu dalo zásadnú pripomienku a s návrhom nesúhlasí. Nemá personálne ani odborné kapacity na riešenie takejto agendy a chýba reálny kontrolný orgán, ktorý by naznačené problémy riešil.

Návrh zákona súčasne počíta s tým, že tzv. súkromné nadácie budú vykonávať podnikateľskú činnosť, pričom na jej vznik postačuje vklad 1 euro. Vznikli by tak fakticky beznákladové obchodné spoločnosti v nejasnom regulačnom rámci. 

Vážení poslanci a poslankyne NR SR, 

v období, v ktorom znášame dôsledky pandémie, ekonomickej krízy a prebiehajúcej vojny, nie je úlohou poslancov riešiť záujmy úzkeho okruhu oligarchov a to navyše za cenu rozvratu nadačného prostredia a vytvárania priestoru pre vznik korupčných schém. Dôsledky prijatia návrhu povedú priamo k oslabeniu dôvery v mimovládny neziskový sektor. Neničte, čo funguje. 

Signatári:

 • Michal Kišša, Nadácia Pontis
 • Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
 • Fedor Blaščák, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
 • Zuzana Thullnerová, Nadácia Centrum pre filantropiu
 • Ondrej Gallo, Nadácia pre deti Slovenska
 • Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
 • Laura Dittel, Karpatská nadácia
 • Beáta Hirt, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
 • Katarína Batková, VIA IURIS
 • Martin Macko, Iniciatíva INAKOSŤ
 • Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111