21. 12. 2016 Zodpovedné podnikanie

Neziskovky, potrebujete bezplatnú právnu pomoc?

V novom roku vám budú môcť advokáti opäť bezplatne pomáhať s vašim právnym problémom, výzvou alebo bežným právnym úkonom.

Opäť sa môžete uchádzať o bezplatné právne služby pre vašu neziskovú organizáciu, v špecifických prípadoch aj pre vašich klientov. Otvorili sme ďalšiu výzvu na posielanie žiadostí do programu Advokáti Pro Bono. Advokáti a advokátske kancelárie zapojené v programe poskytujú svoju právnu expertízu na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Od spustenia programu (jún 2011) sme pomohli právnou pomocou už vyše 100 neziskovým organizáciám.

Od nového roka budeme žiadosti advokátom ponúkať priebežne počas celého roka. Niektoré z nich sa budeme snažiť (s vašim súhlasom) zaradiť do Právnej kliniky neziskového sektora, ktorú už piaty krát organizujeme v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Tie komplexnejšie alebo so širším spoločenským presahom budeme advokátom zasielať adresne, v závislosti od ich záujmov a časových kapacít. Ak máte záujem, aby sme pre vašu žiadosť o právnu pomoc našli odborníka, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 13.1.2017 e-mailom na barbora.palesova@nadaciapontis.sk. Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu
– pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce a pod.
– pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
– výklad právnych predpisov
– zastupovanie vašej organizácie v súdnych konaniach

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete
– právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v pláne rozbehnúť
– pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
– vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi
– právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov… *
– seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín
– právne konzultácie v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, exekučného práva, pracovného práva a ziskových aktivít neziskoviek na podporu samofinancovania budeme organizovať pre neziskové organizácie počas roka. Sledujte našu stránku pre bližšie informácie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111