20. 04. 2016 Zodpovedné podnikanie

Neziskovky, získajte bezplatné právne služby

Otvorili sme jarnú výzvu na posielanie žiadostí do programu Advokáti Pro Bono.

Advokáti a advokátske kancelárie zapojené v programe poskytujú svoju právnu expertízu na dobrovoľnej báze a bez nároku na honorár. Od spustenia programu (jún 2011) sme pomohli právnou pomocou už vyše 100 neziskovým organizáciám. 

Ak máte záujem, aby sme vašu žiadosť o právnu pomoc zaradili do májovej pro bono ponuky pre advokátov, pošlite nám vyplnený formulár so žiadosťou do 1. mája 2016 e-mailom na barbora.palesova@nadaciapontis.sk. Informácie o programe Advokáti Pro Bono, kritéria pre žiadateľov a formulár žiadosti o sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci nájdete na našej webstránke pod záložkou Pre neziskovky. Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci:

Inštitucionálna právna pomoc pre organizáciu

  • zastupovanie vašej organizácie v súdnych konaniach
  • výklad právnych predpisov
  • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
  • pomoc s prípravou alebo revíziou zmlúv v otázkach daňového, autorského, pracovného práva, práva duševného vlastníctva, medzinárodnej spolupráce a pod.

Právna pomoc v oblastiach a témach, ktorým sa venujete

  • právne konzultácie k projektom alebo prípadom, ktoré aktuálne riešite alebo máte v plane rozbehnúť
  • pomoc s pripomienkovaním zákonov a národných strategických dokumentov
  • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme

Zvyšovanie právneho povedomia vašich pracovníkov, ktorí sa venujú práci s klientmi

  • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov… *
  • seminár v otázkach najčastejších problémov klientov súvisiacich s rôznymi oblasťami práva

Ochrana a presadzovanie práv klientov organizácie – ľudí z marginalizovaných a ohrozených skupín

  • právne konzultácie v prípadoch diskriminácie ľudí so znevýhodnením, marginalizovaných rómskych komunít, obetí domáceho násilia, ľudí bez domova a pod.

*Právne tréningy v oblastiach ochrany osobných údajov, práva duševného vlastníctva, exekučného práva, pracovného práva a ziskových aktivít neziskoviek na podporu samofinancovania budeme organizovať pre neziskové organizácie začiatkom júna v rámci podujatia Naše Mesto. Prihlasovanie na tréningy bolo už uzavreté.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111