12. 05. 2022 Sociálne inovácie

Odborníci zo vzdelávania, fundraisingu, komunikácie aj biznisu. Spoznajte mentorov EDUcampu

Vzdelávacím organizáciám poskytne pro bono konzultácie 18 expertiek a expertov.

Začiatkom júna sa uskutoční ďalší ročník EDUcampu. Kvôli pandémii sa predchádzajúce dva roky konal v online priestore, tentokrát sa stretneme opäť naživo. Počas trojdňového podujatia prepojíme účastníkov, 14 organizácií a jeden startup, s odborníkmi zo vzdelávania, z fundraisingu, komunikácie aj biznisu.

Úloha mentoriek a mentorov

Hlavným cieľom EDUcampu je pomôcť organizáciám nastaviť vzdelávacie projekty tak, aby ich vedeli čo najefektívnejšie šíriť medzi žiakov, do škôl, prípadne iných organizácií. Dôležitou súčasťou podujatia sú preto experti z rôznych oblastí, ktorí formou konzultácií:

  • pomáhajú organizáciám lepšie spoznať svoj projekt, jeho silné a slabé stránky,
  • identifikujú potenciálne výzvy, pomáhajú navrhnúť možnosti ich riešenia a rozvojové potreby organizácie,
  • prinášajú očami nezainteresovaného odborníka nové perspektívy a inšpirácie,
  • držia štruktúru rozhovoru, aby bol konštruktívny a viedol k želanému výsledku – organizácia vie, na čo sa zamerať, a pozná zoznam krokov, ktoré ju povedú k cieľu.

Spoznajte mentorky a mentorov

Tento rok budú odborníci poskytovať konzultácie až v šiestich oblastiach: vzdelávanie, sledovanie dopadu, nastavovanie biznis modelu, interné procesy, fundraising a komunikácia.

Vzdelávanie

Roman Baranovič, Základná škola Narnia

Celý profesijný život pracoval v oblasti zlepšovania vzdelávania na základných a stredných školách a zavedenia inovácií v tomto procese. Bol riaditeľom projektu Infovek, manažérom iniciatívy Partneri vo vzdelávaní v spoločnosti Microsoft, riaditeľom Ústavu informácií a prognóz v školstve, pracoval v neziskovej organizácia Indícia.
Od novembra 2021 pôsobí ako riaditeľ Združenia škôl C.S. Lewisa, ktoré je zriaďovateľom piatich základných škôl Narnia a dvoch stredných škôl. Jeho snahou je, aby sa v budúcnosti deti starali nielen o seba, ale aj o blaho druhých, rozumeli svojmu miestu v komunite a spoločnosti, a raz prinášali inovácie na zlepšenie našej krajiny alebo celého sveta.

Michal Rehúš, Centrum vzdelávacích analýz

Spoluzakladateľ a analytik Centra vzdelávacích analýz. Pracoval ako analytik a riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predtým pôsobil ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ako odborník v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania. Je autorom viacerých štúdií a analýz týkajúcich sa predovšetkým reformy obsahu vzdelávania a odmeňovania a hodnotenia učiteliek a učiteľov.

Péter Urbán, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pôsobil ako učiteľ základnej a strednej školy, neskôr ako vysokoškolský pedagóg a školiteľ neformálneho vzdelávania. Od roku 2020 je zamestnanec MŠVVaŠ SR, Odbor kurikula a inovácii vo vzdelávaní.
Pôsobí tiež ako tréner, coach a mediátor. Hovorí, že k šťastiu vedie cesta sebapoznania.

 

Sledovanie dopadu

Jana Fúsková, Trnavská univerzita

Jana vyštudovala psychológiu a následne školskú pedagogiku. Pôsobí ako výskumníčka a odborná asistentka na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a ako analytička pre Inštitút výskumu práce a rodiny. Vo svojej práci využíva prevažne zmiešané výskumné metódy (kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód).
Zaoberá sa výskumom konštrukcie sexualít a rodinami a rodičovstvom z pohľadu kvality života. V posledných rokoch hľadá funkčné spôsoby toho, ako komunikovať odborné (vedecké) poznanie bežnej populácii.

Romana Kanovská, Nadácia Pontis

Romana bola dlhoročnou riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a zástupkyňou Slovenskej republiky v riadiacich výboroch medzinárodných porovnávacích štúdií (OECD PISA, TALIS a PIAAC) a meraní (IEA TIMSS a PIRLS) a členkou Poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO. V minulosti sa v ŠPÚ ako výskumno-vývojová zamestnankyňa zaoberala koncepciou externých meraní výsledkov vzdelávania a ich implementáciou na národnej úrovni. Bola tiež námestníčkou riaditeľa na Úseku certifikovaných meraní vzdelávania a za ministra Juraja Draxlera štátnou tajomníčkou. Momentálne pracuje v Nadácii Pontis ako policy manažérka a presadzuje do systému overené sociálne inovácie, ktoré riešia celospoločenské problémy.

Martin Kuruc, Pedagogická fakulta UK, Indícia

Martin učí tak budúcich učiteľov, ako aj tých z praxe. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a alternatívne riešenie konfliktov. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách.  Aktuálne pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Sústredí sa na témy sebaregulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady poskytuje napríklad Indícii, Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Komunikácia

Andrea Basilová, Sensoneo

Andrea spolu s manželom Martinom založili pôvodný slovenský projekt Sensoneo, ktorý umožňuje spravovať odpad efektívnejšie, s väčším ohľadom na životné prostredie a kvalitu života v meste. Andrea zodpovedá za celkovú online a offline komunikáciu, čím nadväzuje na svoje predchádzajúce profesionálne pôsobenie.
Vďaka Sensoneo sa výborne orientuje vo viacerých oblastiach, ktoré zasahujú do problematiky odpadov ako digitalizácia, eko-dizajn, udržateľnosť a smart city.

Branislav Ondrášik, ESET

Braňo pracuje 12 rokov v spoločnosti ESET, z toho viac ako osem pôsobil ako PR manažér pre Európu, Blízky východ a Afriku. Momentálne je manažérom komunikácie pre bezpečnostný výskum.
Pred ESETom pracoval vyše desať rokov ako novinár v SME, Hospodárskych novinách, TASR a Novom Čase Nedeľa. Študoval žurnalistiku, médiá a komunikáciu na Univerzite Komenského, v americkom Michigane a britskom Leeds. Na vysokých školách tiež roky prednášal. Je zanieteným aktivistom a komentátorom spoločenských udalostí na Facebooku a v médiách. Komunikácii, médiám a žurnalistike sa venuje viac ako 20 rokov.

Martin Šanta, Národná banka Slovenska

Martin je head of strategy v Národnej banke Slovenska. V oblasti komunikácie má skúsenosti zo súkromného aj verejného sektora. Medzi jeho klientov patrili napríklad Ministerstvo financií, O2 a Európska investičná banka. Desať rokov pracoval ako korešpondent agentúry Reuters so zameraním predovšetkým na ekonomické témy. Klientom pomáhal vytvárať brand identity za pomoci troch kľúčových elementov: story tellingu, naratívu a networkingu. Táto architektúra, postavená na autenticite, je určená ako pre súkromný, tak aj verejný a neziskový sektor.

Fundraising

Vanda Hlaváčková, Freelance konzultantka

Vanda sa viac ako 10 rokov sa venuje komunikácii, marketingu a fundraisingu neziskoviek a social impact projektov na Slovensku a v Čechách. Nastavuje komunikačné a fundraisingové stratégie, tvorí kampane, prepája firmy s neziskovkami, vzdeláva a facilituje. Spolupracovala s organizáciami ako Člověk v tísni, Človek v ohrození, OZ Vagus, Transparency International Slovensko, LEAF, Post Bellum Slovensko a Česko, WWF, Nadácia Milana Šimečku, VIA IURIS či Liga za ľudské práva. Pracovala v social impact tíme agentúry Seesame, pre online nástroj individuálneho fundraisingu DARUJME.sk a crowdfundingový portál StartLab.

Fero Pauliny, Nadácia Pontis

Fero sa v slovenskom občianskom sektore pohybuje už vyše 15 rokov. Pracoval vo watchdogovej organizácii, kde rozvíjal ocenenie Biela vrana a zastrešoval online komunikáciu. V Nadácii Pontis sa posledné štyri roky zaoberá rozvojom a popularizáciou strategickej filantropie. Má skúsenosti s inštitucionálnym aj drobným fundraisingom, jeho srdcovkou sú však veľkí individuálni donori.

 

Zuzana Suchová, fundraisingová platforma Donio

Zuzana je fundraiserka, marketing a PR manažérka. Vyštudovala Fakultu marketingovej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pomáhala získavať financie pre viacero organizácií a projektov, v posledných rokoch najmä pre bratislavskú Novú Cvernovku, prezidentskú kampaň Zuzany Čaputovej a zdravotníkov v prvej línii pandémie v iniciatíve Kto pomôže Slovensku. Ostatné obdobie na Slovensku rozbieha novú fundraisingovú platformu Donio, v kampani Matúša Valla a Teamu Bratislava zodpovedá za jej fundraisingovú časť a podieľa sa na iniciatíve Kto pomôže Ukrajine.

Biznis

Michal Csonga, 0100 Ventures

Michal má skúsenosti s medzinárodným manažmentom v korporáciách ako Sony, ako aj s budovaním nových firiem a technológií v Ázii, západnej Európe a USA. Vrátil na Slovensko za účelom rozvoja lokálnych start-upov a projektov zameraných na financovanie inovačného sektora. V súčasnosti má na starosti riadenie firemných stratégii v oblasti venture capital v 0100 Ventures, či v technologickom start-upe SuperScale.

 

Heliodor Macko, SEAK Energetics

Heliodor spoluzaložil a 15 rokov budoval softvérovú firmu Visicom, ktorú (keď mala pobočku v USA a Izraeli a 90 zamestnancov) kúpil americký investor. Teraz sa to pokúša zopakovať s prešovskou firmou SEAK, kde pôsobí ako riaditeľ. SEAK vyrába systém pre inteligentné riadenie osvetlenia pre smart cities a nabíjanie elektromobilov.

 

 

Jozef Šovčík, Firts Lego League

Jozef sa po 25 rokoch v IT businesse aktuálne venuje podpore mladých firiem a vzdelavacích projektov. Pôsobí v občianskom združeni First Lego League Slovensko, ktoré organizuje na školach robotickú súťaž FIRST LEGO League. Ako dobrovoľník pomáhal Nadácii Pontis v programe Budúcnosť INAK a ako mentor v programe Generácia 3.0. Teší ho pomáhať, programovať, zlepšovať procesy a pripravovať stratégie firiem.

 

Interné procesy/tím

Janka Bernaťáková, Beelong

Janka je change facilitátorka, mentorka a lektorka pre témy zmeny. Realizuje tréningy a workshopy na podporu zmien, poskytuje poradenstvo v procese prípravy a realizácie zmeny pre lídrov a vlastníkov zmien. Ako tímová koučka, pomáha vytvárať prostredie pre spoluprácu, podporu a spoločný rast a ako systemická koučka rieši skryté súvislostí a situácie, keď sa problém opakuje napriek veľkej snahe s tým pohnúť. Janka pôsobila 20 rokov v dynamickom a progresívnom prostredí Tatra banky a má 6 rokov skúseností v manažérskom a zmenovom poradenstve, v komerčnej sfére aj v neziskovom sektore.

Alena Kanabová, Accenture

Počas svojej viac ako 20-ročnej kariéry pracovala pre lokálnych aj zahraničných klientov globálnej poradensko-technologickej firmy Accenture v oblastiach firemného poradenstva alebo systémovej integrácie. V súčasnosti je zodpovedná za projekty z oblasti zdravotníctva a verejnej správy v rámci regionálneho technologického centra Accenture, ktoré zamestnáva stovky IT špecialistov v 4 krajinách. Okrem toho vedie lokálne aktivity Accenture s pozitívnym dopadom na komunitu. V rámci tejto role, ako aj súkromne, sa angažuje vo viacerých programoch, ktoré smerujú k skvalitneniu vzdelávacieho systému na Slovensku. Napríklad je iniciátorkou Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre učiteľov, je členkou správnej rady organizácií Teach for Slovakia a I AMbitious. Je tiež aktívnou ambasádorkou inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí, s dôrazom na rast zastúpenia žien v IT sektore.

Martina Králová, SVÄG TO GO

Martina má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a podnikania zameraného na realizáciu podnikateľskej vízie a nastavovania cieľov. Počas jej pôsobenia v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom získala skúsenosti v oblasti vývoja telekomunikačných, IT a smartphone aplikácií. Momentálne pôsobí ako biznis konzultantka pre malé a stredné firmy, kde sa venuje najmä ich digitálnej transformácií, rozvoju nových produktov a zefektívneniu procesov. Pred pár rokmi si splnila malý veľký sen a spoluzaložila lokálny espresso bar Sväg to go. Okrem štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvovala vzdelávacie programy vo Francúzsku a Nemecku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.