31. 03. 2021 Sociálne inovácie

Organizácie, ktoré postúpili do EDUcampu, sú známe

Zverejňujeme zoznam projektov, ktoré sa dostali do užšieho výberu programu Generácia 3.0.

Tento rok sme v programe Generácia 3.0 prijali celkovo 49 prihlášok. Novinkou bolo otvorenie prihlasovania aj pre firmy, ktoré majú v predmete podnikania verejnoprospešný účel.

„Výzvu sme šili na mieru aktuálnej situácii – vyzývali sme, aby sa do programu prihlásili projekty, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia na prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. Teraz im chceme poskytnúť podporu, aby sa mohli efektívne šíriť do čo najviac škôl po Slovensku,“ vysvetľuje Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Organizácie, ktoré sa dostali do užšieho výberu, sa zúčastnia EDUcampu – 3-dňového podujatia, na ktorom ich Nadácia Pontis prepojí s odborníkmi z biznisu a vzdelávania, aby nachádzali riešenia pre šírenie projektov na slovenské školy. Zároveň sa na EDUcampe rozhodne, ktorých 5 účastníkov postúpi do EDUakcelerátora – intenzívneho 3-mesačného vzdelávacieho programu. V rámci neho získajú osobného mentora, sadu vzdelávacích školení na mieru a finančnú podporu na šírenie sa do čo najviac škôl.

Postupujúci v programe Generácia 3.0 za rok 2021

Názov projektu: Dialóg, diskusia a debata (DDD) – program profesijného rozvoja učiteľov
Predkladateľ: Centrum edukácie a inovácií

Program je zameraný na rozvoj pedagogických zručností učiteľov a učiteliek, ktorí podporujú dialóg, diskusie a debaty v edukačnej praxi. Absolvovaním programu získajú:

  • 12 vyučovacích stratégií pre využitie DDD v školskej praxi a následné formtujúce hodnotenie žiakov, ktoré si zároveň osvoja,
  • prehľad o identifikovaní a hodnotení žiakov a študentov v rámci referenčného rámca kompetencie pre demokratickú kultúru, ktorý vytvorila Rada Európy,
  • posilnia a upevnia si svoje pedagogické kompetencie spätnou väzbou, zdieľaním dobrej praxe a nastavením si cieľov ďalšieho rozvoja.

Názov projektu: Komenského inštitút
Predkladateľ: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

Komenského inštitút dlhodobo vytvára inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov a líderky Slovenska – riaditeľov a zástupcov, učiteľov základných a stredných škôl i budúcich pedagógov. Učitelia majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti potrebné na realizáciu praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Cieľom je vzdelať a podporiť pedagogických lídrov, ktorí sa stanú nástrojmi pozitívnej zmeny a inšpirácie vo svojom okolí. Inovatívnosť prístupu spočíva najmä v systematickej a kontinuálnej podpore zapálených pedagógov, ktorým pomáha multiplikovať a šíriť ich dopad na vzdelávanie.

Názov projektu: Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní
Predkladateľ: Človek v ohrození

Projekt reaguje na nesystematickú podporu začlenia globálneho vzdelávania (GV) do vyučovania. Učitelia dostanú vhodné metódy, materiály a podporu, aby mohli GV jednoducho začleniť do svojej výučby formou kombinovaného vzdelávania. Na úvodnom spoločnom stretnutí účastníci získajú priamu skúsenosť s GV v ich predmete, ako aj možnosť diskutovať a obohacovať sa navzájom. Následne formou e-learningu získajú ďalšie nástroje a zvyšujú svoje kompetencie v oblasti GV. Účastníci skúšajú so žiakmi aktivity z predmetových príručiek GV, a tým v praxi aplikujú svoje novonadobudnuté kompetencie.

Názov projektu: Cyber4Kids
Predkladateľ: Digitálna inteligencia (digiQ)

Vzdelávací program Cyber4Kids prepája spoločensky zodpovedné firmy, základné a stredné školy a angažovanú občiansku spoločnosť. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom čo najaktuálnejšie informácie z oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to zážitkovou formou aplikujúc partnerský prístup. Vzdelávanie je vedené online a offline, v trvaní od 45 do 180 minút, podľa vekovej vhodnosti žiakov a náročnosti témy. Projekt neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou zapája deti do tvorby hodiny, aby objavovali základné princípy bezpečnosti online. Webináre a workshopy sú bezplatné.

Názov projektu: Orientačné dni – zážitok pre triedu
Predkladateľ: Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova

21. storočie prinieslo nové výzvy, pre ktoré je potrebné u žiakov rozvíjať zručnosti a kompetencie, ktoré ich vybavia pre život v dospelosti. Projekt Orientačné dni prostredníctvom kurzov pre triedne kolektívy pomáha pri osvojovaní si niektorých z týchto kompetencií a pri skvalitňovaní vzdelávania v 6. až 9. ročníku ZŠ a všetkých ročníkoch SŠ.

Trojdňové kurzy sú priestorom, kde mladí ľudia môžu prostredníctvom metód zážitkovej pedagogiky získavať napr. komunikačné a prezentačné zručnosti pri vyjadrovaní a rešpektovaní názorov druhých, budovanie vzájomnej spolupráce v triede, či vedieť sa zamyslieť a vedieť rozlišovať dôležité životné otázky. Synergickým efektom kurzov je tiež predchádzanie výskytu šikanovania, agresie, xenofóbie a ďalším sociálno-patologickým javom v triede a aj mimo nej.

Názov projektu: O krok pokrok
Predkladateľ: eduRoma – Roma Education Project

O krok pokrok je terénny kultúrno-vzdelávací program, ktorý založili rómski a prorómski aktivisti v úvode prvej vlny pandémie ochorenia Covid-19. Hlavným cieľom programu je podpora chudobných rómskych detí z vylúčených komunít na ceste za lepším a kvalitným vzdelaním. Program je postavený na celoročnom individuálnom doučovaní a mentoringu detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Ďalej zahŕňa:

  • zisťovanie predpokladov detí v oblasti ich povolania,
  • vzdelávacie víkendové tréningy, poznávacie výlety a letnú akadémiu,
  • materiálno-technickú pomoc pre dosahovanie lepších študijných výsledkov detí,
  • spoluprácu so školami, ktoré deti navštevujú a ich rodičmi,
  • vzdelávanie učiteľov a pomáhajúcich profesií.

Názov projektu: Schopné deti na školách
Predkladateľ: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Online mentoring je nová forma mentoringu, v rámci ktorého sa priateľský kontakt mentora a chránenca buduje prevažne prostredníctvom IT technológií. Ide o proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovanie priateľských vzťahov a individuálna podpora detí – žiačok a žiakov základných škôl, v oblasti osobnostného rozvoja, vzdelania, práce, kariéry a profesionálneho rastu prostredníctvom pravidelných online stretnutí. Program zahŕňa aj workshopy, kde sa mentor a chránenec zamerajú na vybrané témy, ktoré spracujú ako spoločný projekt. Do tohto projektového neformálneho vzdelávania môžu byť ľubovoľne zapojené ďalšie skupiny žiakov, ich rodičov či dobrovoľníkov z radov študentov iných škôl.

Názov projektu: GapData – eduPortal (AI & Data Science)
Predkladateľ: GapData Institute/GDI Inštitút

GapData eduPortal je moderný portál pre 21. storočie, ktorý ponúka špecializované, certifikované a akreditované kurzy (webové aj prezenčné) so zameraním na Data Science a Machine Learning/Artificial Intelligence. Súčasťou portálu budú aj voľne dostupné kurzy zamerané na osvetu v oblasti umelej inteligencie určené pre širokú verejnosť a ukončené certifikátom. Portál bude tiež obsahovať aj špecializovaný kurz so zameraním na dátovú žurnalistiku, ktorý bude voľne dostupný tak pre študentov so záujmom o žurnalistiku, ako aj profesionálnym žurnalistom so záujmom o prehĺbenie vedomostí z oblasti dátovej žurnalistiky.

Názov projektu: Praktické nástroje pre pedagógov v rámci rozvoja mäkkých zručností a kompetencií
Predkladateľ: K.A.B.A. Slovensko

Cieľom projektu je rozvoj emocionálnej inteligencie a nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti osobnostného rozvoja pedagógov v súlade s požiadavkami 21. storočia. Pedagógovia čelia neskutočnému tlaku, ktorý je na nich vyvíjaný vzhľadom na meniace sa podmienky (IT technológie, zmena požiadaviek trhu práce, rozvoj mäkkých zručností v súbehu s rozvojom odborných zručností žiakov a pod). Je otestované, že emocionálna stabilita pedagógov je veľmi dôležitá, nielen pre nich samých, ale aj pre výchovno-vzdelávací proces ako taký. Aby túto emocionálnu stabilitu vedeli dosahovať, je nutné venovať tejto oblasti výraznú pozornosť, aktívny tréning a poskytnúť študijné zdroje.

Názov projektu: Akadémia veľkých diel
Predkladateľ: Kolégium Antona Neuwirtha

Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Každý týždeň sa stretávajú v malých skupinách (7 – 15 členov) a v spoločnej diskusii s učiteľom hľadajú odpovede na veľké životné otázky, ktoré vychádzajú z vopred preštudovaných diel. Pozerajú dobré filmy, čítajú tie najlepšie knižky, počúvajú kvalitnú hudbu a zamýšľajú sa o slávnych obrazoch. Program nasleduje princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách.

Názov projektu: KUBO: personalizovaná digitálna knižnica pre školské a predškolské zariadenia
Predkladateľ: KUBO MEDIA, s.r.o.

KUBO je digitálna detská knižnica, ktorá ponúka instantné čítanie viac ako 600 detských obrázkových kníh pre deti vo veku 2 – 12 rokov. Zameriava sa na literatúru pre menšie deti, kde sú obraz aj obsah v symbióze a vyžadujú si zvláštnu grafickú úpravu. KUBO je od leta 2020 dostupný pre bežného užívateľa, momentálne sa pripravuje rozhranie pre školy – knižnicu, v ktorej má učiteľ okamžitý prístup ku knihám zodpovedajúcim záujmom, veku a schopnostiam žiaka a vie mu okamžite nazdieľať relevantné čítanie, ktoré bude cielenejším a záživnejším spôsobom rozvíjať jeho schopnosti. KUBO pre školy je plne kompatibilný s interaktívnymi tabuľami, môže sa však používať aj na tabletoch, mobiloch a počítačoch.

Názov projektu: Informatika 2.0
Predkladateľ: Manageria o.z.

Cieľom projektu je dosiahnuť, aby každé slovenské dieťa mohlo plnohodnotne fungovať v digitálnom svete dneška aj zajtrajška. Ako najväčšiu prekážku k tomuto cieľu vnímame systematicky nízku kvalitu výučby informatiky na základných školách, špeciálne u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré základné digitálne zručnosti nezískavajú doma. Projekt Informatika 2.0 vytvára pre školy kurikulum informatiky, ktoré pokryje každú hodinu modernej informatiky na základnej škole od prvej až po poslednú minútu.

Toto kurikulum je zdarma dostupné online, pripravené na okamžité uvedenie do tried (aj dištančne), použiteľné vo všetkých socioekonomických kontextoch na Slovensku a neustále vylepšované, na základe spätnej väzby od učiteľov.

Názov projektu: Škola inkluzionistov
Predkladateľ: Nadácia pre deti Slovenska

Cieľom projektu je umožniť všetkým deťom vzdelávať sa v bežných základných školách so svojimi rovesníkmi. Či už sú to deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo zdravotným znevýhodnením. Účastníci z radov asistentov, učiteľov, špeciálnych, sociálnych a liečebných pedagógov, psychológov i riaditeľov sa spoločne učia ako učiť s ohľadom na rozmanité potreby žiakov v triede a v škole. Ročný vzdelávací program zahŕňa podporu a sprevádzanie regionálnym konzultantom, spoluprácu so skúseným odborným tímom, sieťovanie podobne zmýšľajúcich kolegov z celého Slovenska, ale aj kvalitné podporné materiály pre svoju prax, či príležitosť zdieľať svoje skúsenosti.

Názov projektu: youNique® journey pre mladých
Predkladateľ: youNique s.r.o.

Program pomáha, na základe diagnostiky a analýzy žiaka, vytvoriť jedinečný osobný plán pre rozvoj vedomostí, zručností a postojov detí a mládeže potrebných pre 21. storočie. Prevedie ich cestou sebapoznania, stanovenia cieľov pre život a prácu až po ich naplnenie. Učí mladých rozhodovať sa, plánovať, využívať svoje schopnosti, zlepšovať sa, a tak rozvíjať svoj potenciál. Výhodou programu je, že vďaka nemu vedia na svojich cieľoch začať pracovať ihneď.

Názov projektu: Zmudri do škôl
Predkladateľ: Zmudri

Projekt Zmudri do škôl sa venuje intenzívnej spolupráci s vybranými základnými a strednými školami po celom Slovensku. Videokurzy a sprievodné materiály (metodiky, pracovné listy, či podklady na online vyučovanie) učí učiteľov používať tak, aby do hodín (predovšetkým občianskej náuky) priniesli novú dynamiku a žiakov upútali. Zároveň sa snaží o zachytenie zmeny postojov po absolvovaní jednotlivých videokurzov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111