14. 03. 2017 Filantropia

Otvárame nové kolo grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich

Na podporu projektu, ktorý pomáha komunite nepočujúcich, môžete získať až 3 000 €.

Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich“ je podporiť organizácie a združenia, ktoré pracujú priamo s komunitou nepočujúcich, alebo sa venujú jej pomoci. Mnohokrát majú sťažený prístup k finančným prostriedkom, ktoré by ich v tejto činnosti podporili. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa pomoci nepočujúcim venuje už viac ako 10 rokov. Vďaka tomuto grantovému programu rozširuje podporu už aj na organizácie.

2. Kto môže žiadať o grant

Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunite nepočujúcich. Napríklad:

 • inovatívne aktivity smerujúce k vzdelávaniu nepočujúcich
 • inovatívne aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o nepočujúcich medzi počujúcimi
 • aktivity, ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti medzi nepočujúcimi
 • ochrana a podpora zdravia nepočujúcich
 • poskytovanie sociálnej pomoci nepočujúcim
 • zlepšenie činnosti miestneho spolku, klubu nepočujúcich
 • ochrana ľudských práv nepočujúcich

Grant je možné použiť i na mzdové a prevádzkové náklady (prenájom, energie…).

Grant nie je možné použiť na amortizáciu vozidiel, kúpu alkoholických nápojov a cigariet, prípadne výdavky, ktoré nie je možné dokladovať.

Pri rozdeľovaní podpory bude zohľadnený aj región žiadateľa, aby sa granty spravodlivo dostali na východné, stredné i západné Slovensko.

3. Oprávnení žiadatelia o grant

Písomnú žiadosť o grant môžu predložiť:

 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví atď.),
 • príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy, škôlky, nemocnice, knižnice atď.),
 • mestá, obce a združenia miest a obcí.

4. Maximálna výška grantu

 • maximálna výška grantu: 3 000 € (v systéme Darca.sk uveďte žiadanú sumu najviac 3 000,00 €, nie viac),
 • celkové prostriedky na prerozdelenie: 20 000 €,
 • predpokladaný počet podporených projektov: 7 – 10.

Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 90 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 10 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

5. Ďalšie informácie a podmienky

 • každá organizácia môže podať iba jeden projekt,
 • od podporenej organizácie očakávame aspoň 10 fotografií z realizácie projektu, ako aj krátke video ako súčasť záverečnej správy (video môže byť natočené domácou kamerou, mobilom). Obsah má dokumentovať stav pred realizáciou projektu, počas, prípadne po bezprostrednom ukončení projektu. Dĺžka videa je max. 5 min,
 • organizátor nemusí prerozdeliť celú sumu určenú na podporu projektov v prípade, že podané projekty nedosahujú dostatočnú kvalitu,
 • súčasťou tejto grantovej výzvy je aj workshop. Ten je určený na zlepšenie zručností potrebných na písanie projektov. Workshop sa bude konať 29. marca 2017 v priestoroch Nadácie Pontis, so začiatkom o 14:00. Tento workshop je bezplatný pre všetkých účastníkov. Je zameraný na cieľovú skupinu Nepočujúcich, ktorí sa chcú zúčastniť tohto grantového programu. Počas workshopu bude zabezpečené tlmočenie do Slovenského posunkového jazyka. Účasť na tomto workshope nie je povinná pre žiadateľov, ktorí sa chcú zúčastniť tejto grantovej výzvy. Účasť na tomto workshope je dobrovoľná.  Záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť tohto workshopu, nech prosím kliknú na tento link a prihlásia sa na tento workshop (https://www.surveymonkey.com/r/RZW9RWV)

6. Časový harmonogram grantového programu

13. marec 2017        vyhlásenie grantovej výzvy
9. apríl 2017 do 23:55 ukončenie podávania projektov
21. apríl 2017        zverejnenie výsledkov
24. apríl – 10. október 2017 realizácia projektov
20. október 2017 zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

7. Zasielanie projektov

Najneskôr do 9. apríla do 23:55 je potrebné:

 • registrovať sa na stránke www.darca.sk (darca: Slovak Telekom, program: Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2017),
 • vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk. Formulár vypĺňa organizácia žiadajúca o grant,
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke, nie fyzicky poštou.

8. Hodnotenie projektov

 • Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.
 • Hlavné kritériá (1-10 bodov):
 • 1)    projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality života Nepočujúcich,
 • 2)    predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu a jeho udržateľnosť
 • 3)    zapojenie ďalších subjektov (t.j. partnerov) a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu – spájanie komunity pri realizácii projektu,
 • 4)    rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.  Grant je možné použiť i na mzdové a prevádzkové náklady (prenájom, energie…).
 • Ďalšie kritériá (1-5 bodov):
 • 5)    projekt obsahuje netradičné, inovatívne prvky, a to pokiaľ ide o samotný obsah, realizáciu projektu a pod.,
 • 6)    z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,
 • 7)    projekt je zameraný skôr na podporu konkrétnej aktivity (činnosti), než na materiálno-technické vybavenie o grant žiadajúcej organizácie,
 • 8)    projekt nadväzuje na aktivity organizácie, ktorá už v minulosti (t.j. že daná organizácia má určitú tradíciu) uskutočnila aktivity smerom k podpore Nepočujúcich.

9. Zverejnenie výsledkov

Výsledky hodnotenia budú zverejnené 21. apríla 2017 na web stránke Nadácie Pontis. S úspešných žiadateľmi následne uzatvoríme zmluvu o poskytnutí grantu.

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Jurajom Réckym, mobil: 0911 463 610 , e-mail juraj.recky@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111