17. 10. 2017 Zodpovedné podnikanie

PEFC – globálna environmentálna značka so slovenským potenciálom

Najväčší systém certifikácie lesov na svete chce pomôcť zachovať prírodné zdroje pre ďalšie generácie.

Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém (PEFC) je medzinárodná organizácia, ktorá má za cieľ podporovať trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch prostredníctvom nezávislej certifikácie a zároveň napomáhať využívaniu výrobkov z dreva a papiera z takýchto zdrojov. Globálna aliancia má sídlo v Ženeve a tvoria ju národné organizácie. Ich úlohou je podporovať zodpovedné, ekologicky vhodné, ekonomický životaschopné a spoločensky prospešné obhospodarovanie lesov. Práve fungovanie na báze národných organizácií zohráva dôležitú úlohu. Globálny systém totiž zohľadňuje prírodnú rôznorodosť jednotlivých členských krajín. Princíp ostáva, krajina sa mení. Iné je Fínsko, Portugalsko, iné je Slovensko. Národné špecifiká sú zakomponované do certifikačných požiadaviek, čím sa priamo zabezpečujú lokálne priority a potreby miestnych obyvateľov.

Čo robí PEFC?

PEFC prepája lesy s trhmi. A to prostredníctvom certifikovaných produktov, označených ekoznačkou PEFC. Tie sa k zákazníkovi dostávajú prostredníctvom dodávateľských reťazcov. V súčasnosti je do nich zapojených viac ako 18 tisíc spoločností. Logo PEFC dáva firmám a spotrebiteľom záruku, že výrobky z dreva a papiera, ktoré nakupujú, boli vyprodukované trvalo udržateľným spôsobom za dodržiavania najvyšších ekologických a sociálnych štandardov.

PEFC certifikované produkty majú na Slovensku veľký potenciál. V súčasnosti je u nás systémom PEFC certifikovaných viac ako 62 % výmery lesov a 80 výrobných a obchodných spoločností je držiteľmi certifikátov spotrebiteľského reťazca, medzi nimi napr. výrobcovia Mondi SCP a.s., Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Harmanec-Kuvert, spol. s r.o., obchodné spoločnosti Europapier Slovensko, s.r.o., Antalis, a.s., resp. tlačiarne Valeur, s.r.o., Printhall s.r.o. atď.

PEFC je dnes uznávanou súčasťou všetkých verejných politík nákupu dreva vo vyspelých krajinách sveta. Tvorí významnú zložku iniciatív zeleného stavebníctva, súkromných politík spoločenskej zodpovednosti firiem a konceptu zeleného nakupovania. Je jedným z ekologických kritérií požadovaných pre udeľovanie environmentálnej značky EÚ a súčasťou požiadaviek odporúčaných EK pre zelené nakupovanie papiera a nábytku.

Čo môžete urobiť vy?

Rozhodnutím zahrnúť PEFC certifikované produkty do politiky spoločenskej zodpovednosti podporíte zelenú reputáciu a imidž svojej firmy. Zároveň prispejete k riešeniu globálnych problémov súvisiacich s odlesňovaním a klimatickými zmenami. V neposlednom rade tiež podporíte zachovanie slovenských lesov pre budúce generácie a prispejete k rozvoju regiónov Slovenska.

Možností, ako preukázať vašu zaangažovanosť, je veľa. Od rozšírenia záväzku o zelené nakupovanie, vyhľadávanie a komunikáciu s vašimi dodávateľmi a partnermi, cez používanie PEFC certifikovaných výrobkov (papier, nábytok, obaly), tlač firemných materiálov na certifikovanom papieri (tlačivá, výročné správy, obálky), až po medializáciu vašej spoločnosti ako spoločensky zodpovednej firmy.

Čo môžeme urobiť spoločne?

Jedným z cieľov politiky kvality združenia PEFC Slovensko, ktoré spravuje globálnu schému PEFC na národnej úrovni, je vytváranie a udržiavanie korektných partnerstiev a zvyšovanie pozitívneho vnímania environmentálnej značky PEFC. Každá spoločnosť, ktorá zakomponuje požiadavky na nákup, obstarávanie alebo podporu zeleného nakupovania prostredníctvom využívania a podpory PEFC produktov, môže požiadať o bezplatné používanie registrovanej obchodnej značky – loga PEFC a využívať ju na preukazovanie svojej spoločenskej zodpovednosti. Záujemcom zároveň poskytujeme odborné poradenstvo pri prezentácii rozhodnutí v oblasti zeleného nakupovania. Podporujeme odbornú komunikáciu s dodávateľmi a partnermi v snahe zapojiť sa do existujúcich reťazcov. Zároveň máme ambíciu zapojiť sa do spoločných zelených projektov.

Viac informácií sa získate na stránke www.pefc.sk alebo prostredníctvom mailu info@pefc.sk.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111