10. 11. 2017 Nadácia Pontis

Philip Morris investuje do trvalo udržateľného rozvoja

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oznámila, že jej investície do trvalo udržateľného rozvoja presiahli niekoľko miliárd dolárov.

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oznámila, že jej investície do trvalo udržateľného rozvoja presiahli niekoľko miliárd dolárov. Vrcholní predstavitelia už dlhodobo hovoria o transformácii cigaretového gigantu na firmu, ktorá chce byť lídrom v produkcií bezdymových výrobkov. Cieľom PMI je, jedného dňa, nahradiť cigarety bezdymovými výrobkami a ponúknuť tak miliónom ľudí, ktorí chcú pokračovať vo fajčení, lepšiu alternatívu.

V záujme dosiahnutia svojho cieľa bezdymovej budúcnosti, sa PMI pripojila v roku 2015 k programu OSN a sedemnástim cieľo[SP1] m udržateľného rozvoja. Každoročné dosiahnuté výsledky publikuje spoločnosť PMI v „Správe o trvalo udržateľnom rozvoji“, ktorá obsahuje investičné očakávania, alokáciu zdrojov a pokrok smerom k budúcnosti bez dymu.

 • Od roku 2008 PMI investovala viac ako 3 miliardy USD do výskumu a vývoja produktov
  a služieb, do výrobných závodov, do vedeckého posúdenia výrobkov a do preskúmania pochopenia týchto výrobkov dospelými fajčiarmi.
 • V roku 2017 PMI očakáva, že viac ako 70% svojich celkových výdavkov investuje do výskumu
  a vývoja a vyše 30 % celosvetových výdavkov sa má vyčleniť na bezdymové výrobky.
 • PMI oznámila [SP2] plánované investície vo výške viac ako 1,7 miliardy USD na vybudovanie alebo premenu svojich závodov z výroby cigariet na výrobu bezdymových výrobkov.
 • Viac ako 3 milióny dospelých fajčiarov na svete už prešlo na prvú z bezdymových alternatív
  k cigaretám – IQOS. Do roku 2025 spoločnosť očakáva, že aspoň 40 miliónov spotrebiteľov prejde na bezdymové alternatívy.
 • Spoločnosť predstavila svoj ambiciózny cieľ, že do roku 2025 najmenej 30% celkového objemu dodaných výrobkov PMI na svetový trh by mali tvoriť práve bezdymové produkty.

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji ponúka ucelený prehľad aktivít udržateľného podnikania spoločnosti PMI, ktoré zahŕňajú:

 • Veľmi úspešný program poľnohospodárskych pracovných postupov, ktorý neustále zvyšuje mieru zlepšovania pracovnej sily a podmienok v poľnohospodárstve, nielen v rámci tabakového priemyslu, ale aj mimo neho.
 • Prijímanie nových a stále ambicióznejších cieľov v oblasti emisii skleníkových plynov. V roku 2016 sa podarilo spoločnosti dosiahnúť ich zníženie až o 23% v porovnaní s rokom 2010. Do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov až o 40%.
 • Programy na podporu boja proti nelegálnym cigaretám. Príkladom je globálny grantový program PMI IMPACT určený na podporu organizáciám, ktoré vyvýjajú a implementujú projekty proti nelegálnemu predaju a podobným kriminálnym aktivitám. PMI oznámilo podporu
  32 projektov v prvom grantovom kole v celkovej hodnote 28 miliónov amerických dolárov. Jeden vybraný projekt sa realizuje aj na Slovensku.
 • Štatút Top Employer, certifikáciu rovnakých miezd pre ženy a mužov, ženy vo vedúcich manažérskych pozíciách a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

PMI podporuje komplexnú reguláciu tabakových výrobkov na základe princípu znižovania rizík. Rešpektuje a podporuje iniciatívu vlády regulovať tabakové výrobky v prospech verejného záujmu. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zodpovedné podnikanie. Podporujekomunikáciu o vážnych zdravotných následkoch fajčenia a zasadzujesa za vytvorenie, dôkazmi podloženej, tabakovej regulácie na princípoch znižovania rizika.

Philip Morris Slovakia s.r.o. pokračuje v podpore lokálnych komunít v rámci programu Charitatívnych príspevkov (Charitable Contributions), zameraného na podporu prístupu k vzdelaniu a odborného vzdelávania, iniciatív v prospech nízkopríjmových skupín a posilňovania úlohy žien vo vedení spoločnosti. Spolupracujeso Slovensko-českým ženským fondom, ktorý v spolupráci so svojimi  partnerskými organizáciami podporuje programy proti domácemu násiliu a aktivity na dosiahnutie  rovných príležitostí pre mužov a ženy.

Vďaka nadácii Divé maky podporuje programy rozvoja mladých ľudí z menšín a zo znevýhodnených skupín. Philip Morris Slovakia s.r.o. sa taktiež zameriava na podporu hendikepovaných spoluobčanov a ľudí bez domova v spolupráci s nadáciou Pontis.

Je dlhoročným podporovateľom programu na prevenciu fajčenia mladistvých “Na veku záleží”, ktorý bol spustený v roku 1998. Cieľom programu je informovať verejnosť o potrebe dodržiavať zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. 

Viac informácií o Správe o trvalo udržateľnom rozvoji PMI nájdete na tomto odkaze.  

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.