16. 04. 2021 Vzdelávanie

Podnikavosť v Budúcnosti INAK

Budúcnosť INAK je program pre vybranú skupinu detí a jeho cieľom je vyzbrojiť ich zručnosťami a posunúť ďalej na ich vzdelávacej ceste, inšpirovať či naučiť sa byť lídrom zmeny vo svojom okolí. Inými slovami, Budúcnosť INAK kladie dôraz na to, čo môžu deti samé priniesť svojmu okoliu, čo môžu v komunite vďaka svojmu záujmu zmeniť, a na individuálnej úrovni v nich vzbudiť záujem o veci verejné, inklúziu či podporiť empatiu.

„Podnikavosť a iniciatívnosť podnecujú angažovaný prístup k životu a v škole súvisia aj so zapájaním sa žiakov do mimoškolských aktivít, ako aj ochotou vstupovať do riešenia problémov. Tvorivosť je schopnosť človeka, ktorá mu umožňuje nachádzať riešenia v bežných aj netradičných situáciách. Podnikavosť a iniciatívnosť nepatrí podľa riaditeľov a riaditeliek materských a základných škôl, ako aj podľa žiakov stredných škôl medzi zručnosti, ktorým sa venuje v procese výučby prioritná pozornosť,“ píše sa v analýze projektu To dá rozum, ktorý sa venuje zmene školstva na Slovensku.

Na jednej strane teda podnikavosť v deťoch nerozvíjame, na druhej strane ale z analýzy vyplýva, že ide v spoločnosti o žiadané zručnosti. „Podľa výsledkov analýzy rozhovorov so zamestnávateľmi sú však tvorivosť, ale aj iniciatívnosť či schopnosť riešiť problémy dôležitými osobnostnými charakteristikami, ktoré očakávajú od zamestnancov. Angažovaný prístup, podnikavosť aj tvorivosť sú tiež dôležitými charakteristikami personálne aj občiansky zodpovednej osobnosti,“ tvrdí analýza.

Ako podnecujeme podnikavosť v programe Budúcnosť INAK?

V rámci programu pri rozvoji podnikavosti vychádzame z toho, že podnikavosť je jedna zo základných charakteristík, ktorú môžu deti uplatniť vo svojej budúcnosti a v čomkoľvek, čomu sa budú venovať. Pomôže im stať sa tými, ktorí dokážu rozpoznať alebo vytvárať výzvy a príležitosti, a na základe nich prichádzať s vlastnými projektami. Tie prenášať do života a preberať za ne zodpovednosť.

Preto sa nosným prvkom kurikula Budúcnosti INAK stala práve sociálna inovácia. Ide o cieľ, ktorý by mal každý účastník v akékoľvek forme dosiahnuť, cez to sa učiť a rozvíjať sa v podnikavosti a súčasne aj v ďalších vzdelávacích oblastiach programu  (v digitálnych a mäkkých zručnostiach).

Pri tvorbe kurikula pre podnikavosť sme vychádzali z Európskeho rámca kompetencií v oblasti podnikania – EntreComp a jednotlivé kompetencie prerozdelili do troch rokov programu.

Sebauvedomenie/sebaúčinnosť

V prvom ročníku začíname s tým, aby sa deti lepšie spoznali, aby spoznali svoje silné stránky, aby spoznali svoje osobné motivácie, svoje slabé stránky a čo ich baví a zaujíma, lebo to je vždy základom toho, čomu sa budú venovať.

Identifikácia a riešenia problémov

Následne sa zameriavame na jednotlivé, čiastkové, témy v rámci podnikavosti a podnikateľského myslenia – schopnosť vnímať okolie, schopnosť pozorovať svet okolo seba, schopnosť v tomto prostredí rozpoznávať problémy, nedostatky, veci, ktoré by sa dali robiť lepšie, a schopnosť vedieť ich pomenovať. Samozrejme, veľmi dôležitá je zvedavosť, záujem o okolie, o svet okolo seba a proaktívnosť v prichádzaní so svojimi reakciami a nápadmi.

Etické a udržateľné zmýšľanie

Tiež v rámci prvého ročníka prinášame do diskusie s našimi účastníkmi kľúčové spoločenské témy cez ciele udržateľného rozvoja (OSN), v ktorých sa prepájajú všetky tri dimenzie udržateľného rozvoja, a to ekonomická, sociálna a environmentálna.

Komunikačné zručnosti/kreativita

Prierezovými kompetenciami, ktoré presahujú všetky témy, sú komunikačné zručnosti a rozvoj kreativity a tvorivosti. Tie sa v prvom kroku rozvíjajú pri mäkkých zručnostiach a na to nadväzujú tie podnikateľské, ktoré už súvisia s komunikáciou s konečným „zákazníkom“, jednoduchým marketingom, inováciami, dizajnovaním a podobne.

Mobilizovanie a využívanie zdrojov/“Into action“

V druhom ročníku je to skôr o ucelenejšom postupe a procese, kde nadväzujeme na vnímaný problém, snažíme sa sprevádzať deti procesom vytvárania vlastného projektu, tzn. na problém hľadáme možné riešenia a tieto riešenia si testujeme, potvrdzujeme a snažíme sa ich nastaviť tak, aby deti vedeli, že musia chápať svojich užívateľov/zákazníkov, pre ktorých chcú riešenia vytvárať – aby sa im podarilo vytvoriť ich tak, aby boli užitočné, hodnotné a bol o ne záujem. Ideme až do fázy, že si deti skúšajú realizáciu cez mobilizovanie zdrojov a prenášanie riešenia do života. Súčasťou tohto procesu sú aj konzultanti, odborníci na rôzne témy, ktorí svoje know-how odovzdávajú účastníkom pri tvorbe vlastného projektu.

Prvý ročník je teda o východiskách v podnikavosti a druhý rok o využití podnikavosti na tvorbu vlastného projektu, vlastnej sociálnej inovácie, ktorej sa deti venujú v treťom ročníku a prehlbujú si znalosti v jednotlivých oblastiach cez pripravené zábavné výzvy.

Prečítajte si viac o téme v rozhovore s garantom nášho programu pre podnikavosť Mariánom Holienkom.

Expert na podnikavosť: Je veľmi dôležité, aby si deti osvojili, že učenie sa nekončí školou

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram