16. 04. 2021 Sociálne inovácie

Podnikavosť v Budúcnosti INAK

Budúcnosť INAK rozvíja u detí zručnosti 21. storočia a vedie ich k tomu, aby sa stali lídrom zmeny vo svojom okolí. Inými slovami, program kladie dôraz na to, čo môžu deti samé priniesť svojmu okoliu, čo môžu v komunite vďaka svojmu záujmu zmeniť, a na individuálnej úrovni v nich vzbudiť záujem o veci verejné, inklúziu či podporiť empatiu.

„Podnikavosť a iniciatívnosť podnecujú angažovaný prístup k životu a v škole súvisia aj so zapájaním sa žiakov do mimoškolských aktivít, ako aj ochotou vstupovať do riešenia problémov. Tvorivosť je schopnosť človeka, ktorá mu umožňuje nachádzať riešenia v bežných aj netradičných situáciách. Podnikavosť a iniciatívnosť nepatrí podľa riaditeľov a riaditeliek materských a základných škôl, ako aj podľa žiakov stredných škôl medzi zručnosti, ktorým sa venuje v procese výučby prioritná pozornosť,“ píše sa v analýze projektu To dá rozum, ktorý sa venuje zmene školstva na Slovensku.

Na jednej strane podnikavosť školy v deťoch nerozvíjajú, na druhej strane z analýzy vyplýva, že ide v spoločnosti o žiadané zručnosti. „Podľa výsledkov analýzy rozhovorov so zamestnávateľmi sú však tvorivosť, ale aj iniciatívnosť či schopnosť riešiť problémy dôležitými osobnostnými charakteristikami, ktoré očakávajú od zamestnancov. Angažovaný prístup, podnikavosť aj tvorivosť sú tiež dôležitými charakteristikami personálne aj občiansky zodpovednej osobnosti,“ tvrdí analýza.

Ako podnecujeme podnikavosť v programe Budúcnosť INAK?

Pri rozvoji podnikavosti v rámci programu vychádzame z toho, že podnikavosť je jednou zo základných charakteristík, ktorú môžu deti uplatniť vo svojej budúcnosti a v čomkoľvek, čomu sa budú venovať. Pomôže im stať sa tými, ktorí dokážu rozpoznať alebo vytvárať výzvy a príležitosti.Vďaka tomu môžu prichádzať s vlastnými projektami, tie prenášať do života a preberať za ne zodpovednosť.Preto sa nosným prvkom kurikula Budúcnosti INAK stala práve sociálna inovácia. Ide o cieľ, ktorý by mal každý účastník v akékoľvek forme dosiahnuť. Vďaka práci na inovácii rozvíja svoju podnikavosť a súčasne aj v ďalšie digitálne a mäkké zručnosti (ďalšie vzdelávacie oblasti programu).

Pri tvorbe kurikula pre podnikavosť sme vychádzali z Európskeho rámca kompetencií v oblasti podnikania – EntreComp a jednotlivé kompetencie prerozdelili do troch rokov programu.

Sebauvedomenie/sebaúčinnosť

V prvom ročníku začíname s tým, aby sa deti lepšie spoznali, aby spoznali svoje silné stránky, osobné motivácie, slabé stránky. Tiež ajčo ich baví a zaujíma, lebo to je vždy základom toho, čomu sa budú venovať.

Identifikácia a riešenia problémov

Následne sa zameriavame na jednotlivé, čiastkové, témy v rámci podnikavosti a podnikateľského myslenia – schopnosť: vnímať okolie, pozorovať svet okolo seba, v tomto prostredí rozpoznávať problémy, nedostatky, veci, ktoré by sa dali robiť lepšie, a vedieť ich pomenovať. Samozrejme, veľmi dôležitá je zvedavosť, záujem o okolie, o svet okolo seba a proaktívnosť v prichádzaní so svojimi reakciami a nápadmi.

Etické a udržateľné zmýšľanie

Tiež v rámci prvého ročníka prinášame do diskusie s našimi účastníkmi kľúčové spoločenské témy cez ciele udržateľného rozvoja (OSN), v ktorých sa prepájajú všetky tri dimenzie udržateľného rozvoja, a to ekonomická, sociálna a environmentálna.

Komunikačné zručnosti/kreativita

Prierezovými kompetenciami, ktoré presahujú všetky témy, sú komunikačné zručnosti a rozvoj kreativity a tvorivosti. Tie sa v prvom kroku rozvíjajú pri mäkkých zručnostiach. Na ne nadväzujú podnikateľské zručnosti, ktoré súvisia s komunikáciou s konečným „zákazníkom“, jednoduchým marketingom, inováciami, dizajnovaním a podobne.

Mobilizovanie a využívanie zdrojov/“Into action“

V druhom ročníku ide o ucelenejší postup a procesa, v ktorom nadväzujeme na vnímaný problém. Snažíme sa sprevádzať deti procesom vytvárania vlastného projektu, tzn. na problem, ktorý deti identifikujú, hľadáme možné riešenia. Tieto si testujeme, potvrdzujeme.Snažíme sa ich nastaviť tak, aby deti vedeli, že musia porozumieť svojim užívateľom/zákazníkom, pre ktorých chcú riešenia vytvárať. Cieľom je navrhnúť také riešenia, aby boli užitočné, hodnotné a bol o ne záujem. Sprevádzame deti až do fázy, kedy si skúšajú realizáciu riešenia problému cez mobilizovanie zdrojov a prenášanie riešenia do života. Súčasťou tohto procesu sú aj konzultanti, odborníci na rôzne témy, ktorí svoje know-how odovzdávajú účastníkom pri tvorbe vlastného projektu.

Prvý ročník programu sa zameriava na východiská v podnikavosti. Druhý na využitie podnikavosti na tvorbu vlastného projektu, vlastnej sociálnej inovácie, ktorej sa deti venujú v treťom ročníku. V poslednom ročníku si tiežprehlbujú znalosti v jednotlivých oblastiach cez pripravené zábavné výzvy.

Prečítajte si viac o téme v rozhovore s garantom nášho programu pre podnikavosť Mariánom Holienkom.

Expert na podnikavosť: Je veľmi dôležité, aby si deti osvojili, že učenie sa nekončí školou

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111