13. 04. 2021 Filantropia

Podporili sme 23 škôl a organizácií, ktoré získali grant Energia pre vzdelanie 2021

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v grantovom programe SE Energia pre vzdelanie 2021 prerozdelil granty vo výške takmer 60-tisíc eur. Záujem o grant prejavilo až 295 škôl a organizácií z celého Slovenska.

Cieľom grantovej výzvy bolo podporiť deti, ale aj učiteľov pri návrate do škôl, preklenutie tohto ťažkého obdobia, urýchlenie procesu adaptácie či posilnenie motivácie detí do ďalšieho vzdelávania. Výzva sa sústredila na zníženie rozdielov vo vzdelávaní spôsobených pandémiou, špecificky v prípade detí, ktoré boli vylúčené z online vzdelávania, ako aj návrat k pohybovým a rozvojovým aktivitám detí prostredníctvom napríklad krúžkovej činnosti, centier voľného času, jarných a letných škôl a podobne.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis najprv v grantovom programe SE Energia pre vzdelanie 2021 prerozdelil granty vo výške 52 490,12 eur a podporil tak 20 škôl a organizácií. 

Ako išiel gombík na vandrovku

Jednou zo škôl podporených vo výzve je Základná škola v Sabinove, ktorej projekt hodnotiaca komisia zaradila medzi tie najlepšie, ktoré sa uchádzali o grant Slovenských elektrární. Škola uspela s projektom „Ako išiel gombík na vandrovku“ (odvolávka na film Obchod na korze – galantéria).

Projekt vystihuje základnú myšlienku letnej školy – nerobme rozdiely medzi sebou, buďme si rovní a spolu kráčajme za poznaním. Letná škola chce opätovne stmeliť žiakov zo SZP, žiakov so zdravotným znevýhodnením (VPU, ADD, ADHD) a intaktných žiakov. Sociálne kontakty boli narušené súčasnou epidemiologickou situáciou, mnohé deti sa preto cítia v škole stratené, hlavne tie zo SZP.

Zámerom projektu je zaujímavým a atraktívnym spôsobom cez zážitkové aktivity vrátiť žiakom pocit istoty, priateľstva a spolupatričnosti. Zároveň im ukázať, že každý je v niečom šikovný a každý vie svojim dielom prispieť k výslednému produktu.

Učíme sa pre život

Občianske združenie MAGIKOS z Detvy zase uspelo s projektom Učíme sa pre život. Jednotlivci so znevýhodnením majú totiž v rozvoji sociálnych zručností potrebných pre život obmedzené možnosti oproti ich zdravým rovesníkom. Snahou združenia je orientovať vzdelávanie týchto ľudí na využiteľnosť vedomostí v situáciách praktického života. V rámci projektu chcú v združení čo najvernejšie a najreálnejšie simulovať prostredie a implementovať model simulácie do vzdelávania. Zároveň chcú realizovanými aktivitami pomôcť eliminovať u ľudí so znevýhodnením poruchy správania, znížiť ich odkázanosť na pomoc okolia či zlepšiť ich sociálnu interakciu a dať im možnosť zažiť pocit úspechu („Niečo dokážem, som tu potrebný“).

Škola školička

Hodnotiacu komisiu veľmi zaujal aj projekt Škola školička no.2 od Detskej organizácie FÉNIX, o.z z Bratislavy. Škola školička je projekt, ktorý prepája formálne a neformálne vzdelávanie. Ide o blokové, projektové vyučovanie s použitím zážitkových aktivít, metód a etapovej hry pre deti. Cieľom hry je zlepšiť vedomosti a zručnosti detí, podporiť ich pozitívne hodnoty, sociálne vzťahy, poznávanie okolia, krás Slovenska a ich participáciu v regiónoch, kde žijú. Hra s názvom Krajina Kráľa Dalibora podporuje tímovú spoluprácu, angažovanosť a počítačovú gramotnosť. Výstupom pojektu bude vydanie metodiky a spoločenskej hry zameranej na inkluzívne vzdelávanie s použitím IKT. 

Zoznam podporených škôl a organizácií nájdete tu.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v spolupráci so zriaďovatelom fondu Slovenskými elektrárňami sa však rozhodol ešte dodatočne podporiť ďalšie 3 projekty, ktoré vybrala hodnotiaca komisia ako náhradné, a to v sume 4 730 eur. Nadačný fond tak celkovo v grantovom programe SE Energia pre vzdelanie 2021 prerozdelil granty medzi 23 projektov vo výške 57 220,12 eura.

Zoznam dodatočne podporených škôl a organizácií nájdete tu.

Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemiologickej situácie vzdelávací proces na Slovensku mimoriadne náročný. S jeho dôsledkami sa budú žiaci a ich pedagógovia vyrovnávať dlhší čas. Vďaka Nadačnému fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sa podarí podporiť projekty, ktoré prostredníctvom grantového programu Energia pre vzdelanie 2021 pomôžu preklenúť dôsledky vzniknutej situácie počas obdobia pandémie, keď boli žiaci vylúčení z kolektívov a vzdelávali sa dištančne.

Zloženie hodnotiacej komisie:

Dominika Horňáková
Miriam Šelepová
Eva Mikolajczyková
Majka Babušová
Ľuboš Sibert
Oľga Baková
Juraj Šimkovič
Daniela Danihelová
Mária Horská
Eva Judová
Jana Kostovčáková
Mária Čápová
Klaudia Oláhová
Judita Majerová
Natália Petrová
Karin Andrášiková
Mária Srnáková
Juraj Hurný
Veronika Kevely
Gabika Zubriková

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

Matej Palacka, Nadácia Pontis
Martina Čápová, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.