20. 04. 2016 Filantropia

Podporíme 6 organizácií, ktoré pomáhajú komunite Nepočujúcich

Poznáme výsledky grantovej výzvy „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“.

Grantový program Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý sa venuje komunite Nepočujúcich už viac ako 10 rokov, sa rozhodol rozšíriť svoju pôsobnosť aj na organizácie, ktorých činnosť sa zameriava práve na túto komunitu. Tento rok bol vyhlásený prvý ročník nového grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“.

Grant bolo možné požiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunite Nepočujúcich. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, mestá, obce a združenia miest a obcí. Žiadosti boli podávané prostredníctvom portálu www.darca.sk. Každá organizácia sa mohla uchádzať o podporu len s jedným projektom. Maximálna výška jedného grantu bola 3000 Eur.

Do termínu ukončenia výzvy bolo prijatých 19 žiadostí, ktoré splnili formálne kritériá uverejnené vo výzve a boli predložené oprávnenými subjektmi. Celkovo bolo v grantovom programe podporených 6 projektov a prerozdelených 14 421,90 Eur.

Podporené projekty:

Deaflympijský výbor Slovenska

Deaflympijskemu výboru Slovenska podporíme vzdelávacie podujatie s cieľom zlepšiť povedomie slovenskej verejnosti a samotných Nepočujúcich o vlastnej histórii, prítomnosti a budúcnosti športu Nepočujúcich na Slovensku, ale i vo svete.

OZ NepocujuceDieta.sk

Cieľom projektu je príprava svojpomocnej poradne pre rodičov Nepočujúcich detí, ktorá bude zabezpečovaná telefonicky a online poradenstvom. Poradňu budú viesť 6 vytrénovaní rodičia so skúsenosťami v oblasti priamej výchovy dieťaťa so sluchovým postihnutím do 6 rokov, informáciami základných krokov v oblasti sociálnej pomoci a kompenzačných pomôcok. Poradňa bude 2 – 3x týždenne. Výstupom projektu bude prvá laická poradňa od Rodičov pre Rodičov nepočujúcich detí.

Základná škola s materskou školou pre deti so sluchovým postihnutím, internátna

Projekt Drotárik vďaka finančnému grantu vytvorí priestor pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu, kde si budú môcť vymieňať rady, názory a skúsenosti a zmysluplne tráviť čas s inými rodinami, ktoré sú alebo boli v podobnej situácii. Projekt chce pomôcť rodičom prekonať neľahkú situáciu po zistení straty sluchu u dieťaťa, ako i sprevádzať rodičov v ďalších etapách starostlivosti o dieťa tak, aby sa sami vedeli informovane a uvedomelo rozhodovať.

Svet ticha

V rámci dramatickej výchovy sluchovo postihnutých detí chce Svet ticha docieliť ich   obohatenie o rôzne druhy dramatických žánrov: pohybové divadlo, bábkové divadlo, knižné predstavenie a spúšťanie rozprávky cez smartwallpaint  a ich využitie na skvalitnenie komunikačných zručností.

Rodinné centrum Prešporkovo

Projekt Raj plných zážitkov je určený Nepočujúcim a počujúcim deťom z klubu nepočujúcich rodičov a ich detí vo veku 1-12 rokov v rámci RC Prešporkovo. Cieľom aktivít je odbúranie komunikačnej bariéry prostredníctvom zážitkového učenia. V rámci projektu sa bude realizovať 5 priebežných aktivít.

 

Krajské centrum Nepočujúcich ANEPS Žilina

Hlavným zámerom projektu je počas letných prázdnin sprístupniť každodenné aktivity pre deti, ktoré budú čas tráviť priamo v zaraiadení Krajského centra. Bude sa realizovať kurz posunkovej reči pre najmenších, rôzne športové hry a tvorivé dielne cez dobrovoľníkov a nepočujúcich seniorov.

 

O podpore projektov rozhodovala komisia v zložení:

Oľga Coulton-Shaw, Iris Domancová, Tatiana Švrčková, Roman Vojtechovský

Komisie sa bez možnosti hodnotenia tiež zúčastnil:

Juraj Récky

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.