06. 12. 2016 Nadácia Pontis

Podporíme cieľavedomých študentov!

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy, výskumu a umenia.

Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Alebo ste študent či študentka od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať v živote veľké veci? Ak talent a nadanie nemôžete naplno rozvíjať z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie, dajte nám o sebe vedieť!

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje II. ročník grantového programu „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu alebo umenia. V programe rozdelíme celkovo 25 000 EUR.

Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.

Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 – 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 31.1.2017).

Žiadateľ musí vo vybranej študijnej oblasti dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach. V prípade umelecky zameraných žiadostí musí študent preukázať dlhodobý záujem a výnimočný talent účasťou na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach, oceneniami, či diplomami.

Keďže grantová výzva je určená pre nadaných žiakov a študentov, ktorých brzdí nepriaznivá sociálna situácia, žiadateľ v žiadosti popíše svoju rodinnú situáciu, uvedie počet členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti a spoločný príjem, prípadne uvedie ďalšie informácie dôležité pre posúdenie jeho žiadosti.

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom

  • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu, ubytovania, stravy a školného počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 % žiadanej sumy.

Financie nie je možné žiadať na:

  • amortizáciu vozidiel
  • služby mobilného operátora
  • ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 2 000 EUR, minimálna výška je 500 EUR. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 25 000 EUR.

Kritériá hodnotenia

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

  • Obsahom projektu sú konkrétne aktivity vedúce k rozvíjaniu žiaka alebo študenta
  • Žiak, resp. študent prejavuje svojimi doterajšími aktivitami a snahami osobné nasadenie a výraznú motiváciu tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať sa a dosiahnuť výborné výsledky

Časový harmonogram

6. 12. 2016 – otvorenie grantovej výzvy, podávanie žiadostí, priebežné konzultácie

31. 1. 2017 – uzávierka podávania žiadostí

február 2017 – marec 2017 – kontrola žiadostí, hodnotiaci proces, vyhlásenie výsledkov

marec 2017 – zmluvy s úspešnými uchádzačmi a úhrada prvých splátok grantu vo výške 90 %

marec 2017 – september 2017 – realizácia podporených projektov

10. 10. 2017 – uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovania grantov

september 2017 – október 2017 – kontrola záverečných správ, účtovných dokladov, úhrada druhých splátok vo výške 10 % grantu (v prípade skoršieho ukončenia realizácie a kompletnej záverečnej správy s vyúčtovaním je možné uhradenie druhej splátky i v skorších mesiacoch 2017)

Prijímanie žiadostí

a) Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Kliknutím vpravo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom vyplníte základné požadované informácie a ako darcu zvolíte AXA Nadačný fond a ako program zvolíte AXA Talent 2016. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.

b) Na Vami zadaný e-mail Vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému www.darca.sk.

c) Formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi, resp. o žiakovi, pre ktorého je grant určený, ďalej informácie o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod. Do časti Galéria treba vložiť všetky povinné prílohy.

Povinnými prílohami projektu sú:

1. Odporúčanie riaditeľa školy, vedúceho katedry, prípadne iného pedagóga, ktorý popíše študijné výsledky žiaka, resp. študenta a popíše zmysluplnosť podpory predkladaného projektu. Toto odporúčanie možno doložiť i nepovinnou prílohou dokazujúcou úspechy mladého človeka: diplomom zo súťaže, vysvedčením a pod.

2. Fotografia žiaka alebo študenta voľne ilustrujúca tému, ktorej sa venuje a v ktorej žiada o podporu.

3. V prípade umelecky zameraných žiadostí preukázanie účasti na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, ocenenia, diplomy.

4. Povinnou súčasťou žiadosti je popísanie rodinnej situácie žiaka alebo študenta, uvedenie výšky čistého rodinného mesačného príjmu, počet členov domácnosti, prípadne ďalšie okolnosti, ktoré by mohli byť rozhodujúce pri posudzovaní žiadosti a sociálnej situácie rodiny. Rodinným príjmom sa myslí príjem žiadateľa, jeho rodičov, zákonných zástupcov, pestúnov, príjem jedného rodiča a jeho manžela/manželky alebo druha/družky, ktorí žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti, a to najmä príjem z pracovnoprávnych vzťahov, obdobných pracovných vzťahov, podnikateľskej činnosti a dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a inými orgánmi verejnej správy. V prípade schválenia žiadosti je Nadácia Pontis oprávnená požadovať doklady preukazujúce výšku rodinného mesačného príjmu za predchádzajúci mesiac (najmä potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, daňové priznanie, potvrdenie Sociálnej poisťovne, potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdenie o výške výživného a pod.)

Prílohy zasiela žiadateľ výhradne elektronicky cez systém www.darca.sk, prostredníctvom Galérie projektu, popis rodinnej situácie uvádza priamo do formulára žiadosti.

d) Odoslaním projektu na www.darca.sk žiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Podmienky podpory

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis po schválení žiadosti uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

1. Žiadateľ dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % získa žiadateľ až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez www.darca.sk.

2. Žiadateľ po zrealizovaní projektu zašle záverečnú správu a vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.

Nadácia Pontis môže počas obdobia realizácie grantu kontaktovať žiadateľa s cieľom vykonať priebežný monitoring.

Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme www.darca.sk. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte programovú koordinátorku Dominiku Horňákovú, 0917 260 899, dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111