11. 03. 2024 Sociálne inovácie

Podporíme organizácie, ktoré chcú rolovou hrou scitlivovať stredoškolákov či obhajujú práva ľudí s autizmom

Predstavujeme 17 projektov, ktoré postúpili do Impact Lab Inkubátora.

Na výzvu do Impact Lab Inkubátora zareagovalo 57 organizácií z celého Slovenska. Z podaných projektov hodnotili komisie, zložené z nezávislých odborníkov a odborníčok, 43 projektov. Najviac projektov sa uchádzalo o podporu v oblasti vzdelávania (29), nasledovali inklúzia a ľudské práva (13). V oblasti demokracie a právneho štátu bol podaný jeden projekt. Komisie posudzovali každú kategóriu samostatne, pričom pri jednotlivých projektoch hodnotili: realizovateľnosť (kvalitu) ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu a škálovania projektu, mieru inovatívnosti a naliehavosti riešenia.

Hodnotiteľov a hodnotiteľky sme vyberali na základe ich expertízy v jednotlivých oblastiach:

  • vzdelávanie: Romana Kanovská, Lucia Macaláková, Barbora Michnová, Juraj Didák, Dávid Richter, Tomáš Horváth. Ide o ľudí z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže aj so skúsenosťami z neziskového sektora. Táto skupina hodnotila aj projekt týkajúci sa demokracie,
  • inklúzia a ľudské práva: Karin Andrášiková, Martina Čápová, Viktor Križo.

Hodnotiace komisie po individuálnom aj skupinovom hodnotení vybrali 17 projektov, z toho 13 z oblasti vzdelávania, 4 projekty sa venujú inklúzii a podpore ľudských práv. Organizácie postupom do Impact Lab Inkubátora získajú finančnú podporu do výšky 20 000 eur aj vzdelávací program zameraný na posilňovanie kapacít. Od apríla tak neziskovky čakajú workshopy o projektovom, finančnom a strategickom manažmente, fundraisingu, PR, HR, sledovaní dopadu a systémovej zmene.

Kompletný zoznam účastníkov Impact Lab Inkubátora: 

Vzdelávanie

ABCedu pre vzdelanie
Názov projektu: Cesta za finančnou slobodou
Výška podpory: 20 000 eur

Organizácia chce prostredníctvom projektu zvyšovať úroveň finančnej gramotnosti. Jej cieľom je naučiť každé dieťa pochopiť hospodárenie so svojimi financiami a posilniť ich zodpovednosť. Realizácia aktivít bude prebiehať v rámci celej Slovenskej republiky, pričom ABCedu pre vzdelanie uprednostní lokality s nižšou úrovňou finančného vzdelania, vyššou nezamestnanosťou a vyšším počtom marginalizovaných komunít.

Camp Wonderland
Názov projektu: Class English Academy – Vzdelávanie pre učiteľov angličtiny
Výška podpory: 19 624 eur

Class English Academy je projekt zameraný na rozvoj a mentoring učiteľov a učiteliek angličtiny na základných a stredných školách. Projekt poskytuje konkrétne nástroje pre interaktívnejšie lekcie, odbúranie strachu z rozprávania, podporu spolupráce a pre rozvoj kreativity, kritického myslenia, kooperácie a komunikácie u detí. Zároveň buduje komunitu, v ktorej učitelia a učiteľky nájdu inšpiráciu a podporu a ktorá ich pripravuje na výučbu podľa kurikulárnej reformy.

Domáce vzdelávanie na Slovensku
Názov projektu: Sprevádzanie domzdelávacích rodín
Výška podpory: 11 300 eur

Organizácia sa dlhodobo venuje podpore domáceho vzdelávania. Vďaka Impact Labu spustia pilotný program „Sprevádzanie domvzdelávacích rodičov“, do ktorého bude zapojených 10 rodín. Prostredníctvom tohto programu chcú pozitívne ovplyvniť podmienky a prax domáceho vzdelávania detí. Rodiny získajú nástroje a posilnia svoje kompetencie, čo by malo podľa organizácie viesť k efektívnejšej a kvalitnejšej výuke detí, lepšej klíme a pevnejším základom, o ktoré sa môžu vo vzdelávaní opierať.

eduB
Názov projektu: IBiológia na dotyk: Inovatívne vzdelávacie materiály pre stredoškolákov a ich učiteľov
Výška podpory: 19 999,86 eur

eduB vytvorí vzdelávacie aktivity, ktoré rozširujú stredoškolské učivo biológie, vhodné na využitie počas bežnej vyučovacej hodiny. Vzdelávacie materiály sa budú opierať o poznatky najnovších výskumov. Študentom a študentkám umožnia rozvíjať zručnosti pri získavaní, zobrazovaní a interpretovaní údajov, ako aj čítaní a analyzovaní odborných textov.

Organizácia zrealizuje aj workshopy pre stredoškolských učiteľov a učiteľky, na ktorých získajú praktickú skúsenosť s vytvorenými vzdelávacími materiálmi a možnosť konzultovať ich použitie priamo v kontexte svojich školských podmienok.

FIRST Global Slovakia
Názov projektu: RoboSkillz Academy
Výška podpory: 20 000 eur

Pred zahájením projektu RoboSkillz Academy bol v oblasti technologického vzdelávania významný nedostatok kvalitných, voľne dostupných a komplexných online vzdelávacích zdrojov. Mnohí záujemcovia a záujemkyne o technologické odbory ako robotika, programovanie a elektrotechnika čelili nedostatkom v prístupe k vedomostiam a praktickým zručnostiam. Rovnako učiteľstvo a vedúci technických krúžkov a tímov mali obmedzené zdroje na efektívne vedenie a rozvoj svojich študentov a študentiek v týchto oblastiach. RoboSkillz Academy preto vytvára a poskytuje kvalitné vzdelávacie materiály, prispôsobené potrebám širokého spektra učiacich sa – od úplných začiatočníkov až po pokročilých.

Kockáči
Názov projektu: Kockáči
Výška podpory: 16 500 eur

Projekt Kockáči poskytuje online doučovanie zadarmo metódou peer to peer – študenti a študentky doučujú svojich rovesníkov a rovesníčky. Organizácia sa sústredí na individuálne aj skupinové doučovanie v prírodovedných predmetoch a jazykoch. Okrem celoročného doučovania organizujú Kockáči rôzne iné akcie pre mládež, ako sú prednášky na školách a súťaž Kockáč roka, ktorá je zameraná na overovanie digitálnych zručností študentstva. Ich cieľom je podporiť záujem mladých ľudí o IT sféru a motivovať ich zostať na Slovensku.

Vďaka podpore chce organizácia vo svojich aktivitách pokračovať a sprístupniť ich čo najväčšiemu počtu stredoškolákov a stredoškoláčok.

MŠ S láskou
Názov projektu: VZDELÁVACÍ INO Team – startup v oblasti inovatívneho vzdelávania
Výška podpory: 19 505 eur

Cieľom pilotného projektu je vytvoriť vzdelávací tím postavený zo 6-tich odborníkov z oblastí: psychológie, špeciálnej a montessori pedagogiky, arteterapie, muziko a tanečno-pohybovej terapie. Organizácia plánuje s tímom overovať, ako zaviesť inovatívne prvky už do predprimárneho vzdelávania, a to čo najpraktickejšou formou. Výsledok ich zistenia chcú ďalej šíriť v komunite, iných materských školách, medzi študentami a študentkami pedagogický škôl vďaka príručke, v ktorej zhrnú získané poznatky a skúsenosti.

Občianske združenie FRAJ
Názov projektu: Citadela
Výška podpory: 16 930 eur

FRAJ vytvára v Rimavskej Sobote bezpečný, slobodný a otvorený priestor pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí bez ohľadu na ich pohlavie, vek, rasu, náboženské presvedčenie či sexuálnu orientáciu. V rámci projektu chcú oslovovať mladých ľudí z regiónu a hovoriť s nimi o témach, ktoré ich trápia. Chcú medzi nimi hľadať lídrov a líderky vo veku od 17 do 19 rokov, ktorí by pomáhali rozvíjať miestnu komunitu. Organizácia chce aj vďaka podpore z Impact Labu zastaviť odliv mozgov z regiónu a vytvárať vhodné podmienky pre napĺňanie predstáv mladých ľudí.

Občianske združenie Handrbolka
Názov projektu: Vzdelávanie – zážitok z poznania
Výška podpory: 19 999 eur

Handrbolka sa inšpiruje konceptom lesných materských škôl, spája formálne vzdelávanie s neformálnym. Vďaka projektu budú vytvárať spolupráce a platformy s tradičnými materskými a základnými školami, s ktorými chcú zdieľať skúseností a prispieť k malým vylepšeniam, ktoré môžu viesť k väčším systémovým zmenám vo vzdelávaní. Pre žiakov, žiačky, učiteľov a učiteľky škôl pripravia akcie, na ktorých si budú môcť zažiť alternatívne vzdelávanie na vlastnej koži.

Organizácia tiež chce zvyšovať povedomie o pozitívach inovatívnych metód a prínose alternatívneho vzdelávania. Zorganizuje preto akcie tiež aj pre verejnosť a bude spolupracovať s miestnymi a spriatelenými organizáciami.

Permoníci
Názov projektu: Questing ako súčasť zážitkovej pedagogiky
Výška podpory: 19 080 eur

Pátračky, celosvetovo známe pod názvom Questing, sú obľúbenou aktivitou všetkých vekových kategórií. Na základe určených úloh sa jednotlivec alebo skupina (napríklad rodičia s deťmi, školská trieda a pod.) snažia získať indície, ktoré ich vo vonkajšom prostredí privedú k výsledkom a odpovediam, a to napríklad vo forme vyplnenia tajničky a podobne. Hravou formou sa takto dopracujú k zaujímavým informáciám o lokalite, o jej histórii, súčasnosti atď.

V rámci projektu vytvorí organizácia 10 questov pre každý kraj Slovenska a 20 celoslovenských questov, zameraných na významné a zaujímavé miesta a ponúkneme ich do lokálnych organizácií pracujúcich predovšetkým s mládežou. Questy budú zároveň dostupné online.

ŠKÔLKARIQ
Názov projektu: Hravá budúcnosť
Výška podpory: 17 625 eur

Organizácia hovorí, že deti v škôlkach a následne na školách sa často učia mechanickým spôsobom, a dodáva, že je vedecky dokázané, že náš mozog sa učí 20-40x rýchlejšie, ak mu informácie podávame hravou formou. Je to spôsobené faktom, že pri hre sa v tele vyplavujú endorfíny, ktoré dávajú nášmu mozgu signál, že sa deje niečo príjemné a je dobré tomu venovať pozornosť. Vďaka tomu sa zlepšujú nielen kognitívne schopnosti, ale aj emocionálne uvedomovanie. Okrem toho sa pri hraní hier v skupinách posilňujú sociálne zručnosti.

Počas projektu chce preto organizácia navštíviť školy a škôlky v Bratislave, Trnave a blízkom okolí. Počas workshopov ukážu deťom hry s rôznym zameraním a učiteľom a učiteľkám chcú pomôcť vzdelávať hraním.

Šťastné deti
Názov projektu: Sloboda nie je hra!
Výška podpory: 20 000 eur

Projekt role-play hry Sloboda nie je hra! reaguje na spoločenské dianie, ktoré je ovplyvnené zložitým obdobím pandémie, vojnou na Ukrajine či rastúcou infláciou a prehlbovaním chudoby. Polarizovaná spoločnosť sa pod tlakom týchto udalostí mení a na sile naberá dezinformačná scéna. V málo rozvinutých mestách Banskobystrického kraja k tomu úmerne rastie radikalizmus mladých ľudí. Absencia priamej skúsenosti, ťažké životné skúsenosti a názorové stereotypy spôsobujú, že si mladí reálne nevedia predstaviť, čo znamená takýmto situáciám čeliť. Iba ak v prípade, že sami sa ocitnú v jednej zo šiestich zraniteľných cieľových skupín, ktoré budú súčasťou navrhovanej hry.

Organizácia v rámci projektu preto vytvorí veľkoformátovej zážitkovej role-play game, ktorá môže stredoškolákom a stredoškoláčkam priniesť nielen zážitok, ale aj poznanie, že nie každý z nás má rovnakú štartovaciu čiaru.

YMCA Slovakia
Názov projektu: YMCA Space Martin
Výška podpory: 16 691 eur

Ponuka voľnočasových aktivít v Martine sa zameriava primárne na rozvoj telesných, kreatívnych, jazykových alebo technických zručností detí a mladých (športy, umelecké a jazykové školy, krúžky programovania). V ponuke chýbajú dlhodobé možnosti, pri ktorých by sa pozornosť zamerala na osobnostný rozvoj spojený s hodnotami, psychickým zdravím, vedením k tolerancii a k dobrovoľníctvu, záujmu o komunitu, medziľudské vzťahy a život v spoločnosti.

Zámerom organizácie je preto projektu je vytvoriť bezpečný priestor pre mladých z Martina, v ktorom budú môcť spoločne tráviť čas, diskutovať (o spolupatričnosti, tolerancii, participácii na živote komunity a spoločnosti) či sa neformálne vzdelávať. YMCA Slovakia v projekte upozornila, že na rozdiel od podobných klubov, ktoré fungujú napríklad pri cirkevných združeniach, YMCA Space nebude zastrešený cirkvou, čím poskytne možnosť zapojiť sa pre všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj osobnosti a komunitný život v meste.

Inklúzia a ľudské práva

HANS
Názov projektu: Podpora zavádzania neformálnych komunitných služieb pre rodiny s autizmom
Výška podpory: 20 000 eur

Organizácia chce posilniť svoje kapacity, ktoré využije pri obhajobe práv jednotlivcov a rodín s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Vďaka projektu vytvorí HANS podmienky pre zavádzanie a udržateľnosť nového typu komunitnej podpory – dobrovoľníctva a homesharingu zameraného na rozvoj sociálnych, emocionálnych a kognitívnych schopností detí a mladých ľudí s týmto typom znevýhodnenia pre ich plnohodnotný život.

Organizácia tiež v rámci projektu vytvorí sieť ambasádorov komunitnej podpory vo všetkých krajoch a zrealizuje sériu osvetových aktivít zameraných na destigmatizáciu ľudí s poruchami autistického spektra.

InkluCiTy
Názov projektu: BA-klub
Výška podpory: 20 000 eur

InkluCiTy vytvorilo bezpečný, inkluzívny, medzigeneračný priestor pre zraniteľné skupiny (odídenci, mladí, seniori, zdravotne znevýhodnení, menšiny), a to na princípe lokálnosti a zapojenia cieľovej skupiny. Vďaka pravidelným aktivitám, upevňovaniu vzťahov a prepájaniu týchto skupín oslabujú predsudky a stereotypy. Vďaka podpore z Impact Labu sa chcú profesionalizovať, stabilizovať frekvenciu aj rozsah ponúkaných aktivít.

Modrá hliadka
Názov projektu: Modrý komPAS – etapa 2
Výška podpory: 20 000 eur

Marianna a Martin Budajovci založili organizáciu Modrá hliadka, ktorá pomáha ľuďom s poruchou autistického spektra a ich rodinám. Viedla ich k tomu osobná skúsenosť – sú rodičmi chlapca s autizmom. Hovoria, že čím skôr sa začne s dieťaťom sa začne s dieťaťom intenzívne pracovať, tým lepšie výsledky je možné dosiahnuť. Vyvinuli preto tzv. Modrý komPAS, aplikáciu, v ktorej rodiny nájdu napríklad diagnostické a intervenčné centrá, terapie, lekárov, školy a škôlky, DSS, záujmové a voľnočasové aktivity. Ale tiež digitálne, informačné a online zdroje týkajúce sa témy PAS, aplikácie, diskusné skupiny, online komunity, knihy, publikácie, filmy a iné. Vďaka podpore chcú túto aplikáciu ďalej rozvíjať, zatraktívniť pre užívateľov a pridať nové funkcie.

Nestačí len prežiť
Názov projektu: ALKA – Autenticky a Láskavo v Komunitných Aktivitách
Výška podpory: 20 000 eur

ALKA je zameraná na podporu začlenenia ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti. Poskytuje podporu nielen týmto ľuďom, ale aj ich rodinám a organizáciám, ktoré sa snažia byť inkluzívne. ALKA spája ich potreby, spolupracuje pri vytváraní bezpečného prostredia a vzťahov.

Filozofiou združenia je nevytvárať segregované aktivity len pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Podporuje preto aktivity v rôznych organizáciách, ktoré umožňujú spoločné zážitky, interakcie a spojenia – s cieľom minimalizovať vzájomné bariéry.

 

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111