20. 12. 2013 Filantropia

Podporíme organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova

Najlepšie projekty, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi a bez strechy nad hlavou, podporíme grantom.

Ľudia bez strechy nad hlavou sú pre spoločnosť, štátne inštitúcie aj samosprávy často na okraji záujmu. Ide o náročnú a nepopulárnu tému, ktorú neradi podporujú ani firmy. Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis už niekoľko rokov pomáha ľuďom bez domova. V rámci svojho programu Energia pre život opäť podá pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť z kruhu chudoby, nedostatočnej zdravotnej starostlivosti a sociálneho vylúčenia.

„Skutočne pomôcť človeku, ktorý sa dostal na okraj spoločnosti nie je vôbec jednoduché. Preto sme sa rozhodli podporiť najlepšie projekty organizácii, ktoré majú skúsenosť s profesionálnou sociálnou prácou s ľuďmi v núdzi a v krízových situáciách,“ hovorí Lenka Hujdičová, programová manažérka Nadácie Pontis, ktorá fond koordinuje. Na podporu neziskoviek, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi, z fondu uvoľníme 100-tisíc eur.

Program je zameraný na systémové riešenie problematiky bezdomovectva na viacerých úrovniach. Zameriame sa predovšetkým na podporu aktivít, ktoré sú zamerané na sociálne začleňovanie a obhajobu záujmov ľudí bez domova.

Čo chceme podporou organizácií dosiahnuť?

 • umožniť vývoj modelových projektov sociálnej inklúzie ľudí bez domova a ich dôkladné overenie v praxi
 • šíriť skúsenosti z praxe, vytvárať komparatívne štúdie a prehlbovať odbornú diskusiu s cieľom ovplyvňovať verejné politiky v danej téme
 • podporovať rozširovanie siete komunitných nízkoprahových zariadení pre ľudí bez domova v lokalitách dostupných pre cieľovú skupinu
 • zcitlivovať verejnú mienku a zpochybňovať stereotypy, ktoré voči ľuďom bez domova v spoločnosti existujú.

Organizácie môžu žiadať o finančnú podporu aktivít s nasledovným zameraním:

 • Profesionálna terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova.
 • Budovanie udržateľného systému poskytovania základných potrieb ľuďom bez domova, výlučne v zariadeniach nízkoprahového charakteru, a za významnej účasti samospráv i ďalších inštitucionálnych partnerov.
 • Modelové projekty prepojenia sociálnych a zdravotných služieb pre ľudí bez domova.
 • Sociálne poradenstvo, individuálna a skupinová sociálna práca, rôzne druhy terapii, ktoré pomáhajú posilniť u ľudí v ťažkej životnej situácii motiváciu k zmene.
 • Komunikácia situácie ľudí bez domova smerom k verejnosti prostredníctvom umeleckých výrazových prostriedkov, využitie audiovizuálnej tvorby, vrátanie autorského dokumentu.

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 1. februára 2014 do 30. novembra 2014.

Môžeme požiadať o grant?

Program je určený pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré dlhodobo pracujúce s ľuďmi bez domova. Organizácia, ktorá  chce žiadať o grant, musí mať minimálne 2-ročnú prax s prácou s ľuďmi bez domova a musí vedieť zdokladovať výsledky svojej činnosti. Grant nie je určený organizáciám, ktoré sa zaregistrovali na Slovensku po decembri 2011 alebo organizáciám, ktoré sa ľuďom bez domova len začínajú venovať.

O akú výšku grantu môžeme žiadať? 

V grantovom programe prerozdelíme sumu 100-tisíc eur. Žiadať môžete o príspevok v minimálnej výške 10-tisíc eur a v maximálnej výške 40-tisíc eur. Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy.

Dôležité dátumy

 •  20. január 2014 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 •  21. – 31. január 2014 – hodnotenie projektov (individuálne a skupinové)
 •  1. február 2014 – zverejnenie výsledkov
 •  1. február – 30. november 2014 – realizácia projektov
 •  30. november 2014 -uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov          

Ako mám podať žiadosť?

Žiadosť o grant je potrebné podať najneskôr do 20. januára 2014 cez elektronický formulár na webovej stránke Darca.sk, na ktorej si vytvoríte svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a program “Energia pre život 2014”. Na overenie funkčnosti uvedenej e-mailovej adresy vám systém zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Ak ste sa už   v minulosti na Darcovi zaregistrovali, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje.

Pred vyplnením samotného formulára žiadosti v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Na čo nemám zabudnúť pri žiadosti o grant

V elektronickej žiadosti na Darca.sk v časti Galéria priložte:

 • výročnú správu vašej organizácie za rok 2012
 • fotografie a/alebo video dokumentujúce najvýznamnejší úspech organizácie, ktorý dosiahla v posledných 12-tich mesiacoch v oblasti obhajoby záujmov ľudí bez domova.

Ako bude vyzerať hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne a Nadácie Pontis. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 • Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, cieľovej skupine zásadne pomáha riešiť nepriaznivú životnú situáciu, prispieva k dlhodobému riešeniu a pozitívnej zmene.
 • Projekt prináša nové, inovatívne prvky v rámci celospoločenského riešenia problematiky sociálne vylúčených skupín.
 • Kvalita predložených podkladov – projekt má jasný akčný plán a časový harmonogram, efektívne a primerane navrhnutý rozpočet, jasne formulované výsledky.
 • Komplexnosť a plánovaná udržateľnosť predložených projektov.
 • Doterajšie skúsenosti a dosiahnuté výsledky subjektu v danej oblasti.

Z hodnotenia vylúčime žiadosti, ktoré nebudú obsahovať potrebné náležitosti, nebudú spĺňať tematické zameranie programu alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov 20. januára 2014.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor fondu a grantového programu uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov ;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na Darca.sk, programovej manažérke Nadácie Pontis Lenke Hujdičovej, e-mail: lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk, prípadne volajte na mobil 0917 260 899.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.