16. 11. 2017 Sociálne inovácie

Podporíme vedecké a výskumné projekty študentov

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu.

Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Alebo ste študent či študentka od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať veľké veci vo vede či výskume? Dajte nám o sebe vedieť!

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Axa Inovátor 2018 s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu. V programe rozdelíme celkovo 30 000 eur.

Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov. 

Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov. Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 15.1.2018).

Žiadateľ musí dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom

 • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
 • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
 • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
 • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu, ubytovania, stravy a školného počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 % žiadanej sumy.

Financie nie je možné žiadať na:

 • amortizáciu vozidiel
 • služby mobilného operátora
 • ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom 

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 500 eur. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur. 

Kritériá hodnotenia

Hodnotiaca komisia bude každú žiadosť posudzovať na základe nasledovných kritérií:

 • Obsahom projektu sú konkrétne aktivity vedúce k rozvíjaniu žiaka alebo študenta
 • Žiak, resp. študent prejavuje svojimi doterajšími aktivitami a snahami osobné nasadenie a výraznú motiváciu tvrdo na sebe pracovať, zlepšovať sa a dosiahnuť výborné výsledky

Jeden podporený projekt budú schvaľovať aj zamestnanci spoločnosti Axa. Úspešný žiadateľ o grant sa zároveň zaväzuje následne predstaviť zamestnancom v dohodnutý termín svoj výskumný či vedecký projekt. 

Časový harmonogram

15. 11. 2017                     Otvorenie grantovej výzvy, podávanie žiadostí, priebežné konzultácie
15. 1. 2018                        Uzávierka prijímania žiadostí
16. 1. 2018 – 15. 2.2018  Kontrola žiadostí, hodnotiaci proces, vyhlásenie výsledkov
Marec 2018                       Slávnostné odovzdávanie grantov
1. 3. 2018 – 15. 9. 2018   Realizácia podporených projektov, čerpanie financií podľa účelu grantu
30. 9. 2018                        Povinnosť podporených žiadateľov podať záverečnú správu a vyúčtovať grant 

Prijímanie žiadostí

 1. Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Kliknutím vpravo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom vyplníte základné požadované informácie a ako darcu zvolíte AXA Nadačný fond a ako program zvolíte AXA Inovátor 2018. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.
 2. Na Vami zadaný e-mail Vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému www.darca.sk.
 3. Formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi, resp. o žiakovi, pre ktorého je grant určený, ďalej informácie o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod. Do časti Galéria treba vložiť všetky povinné prílohy.

Povinnými prílohami projektu sú:

 • Fotografia žiaka alebo študenta voľne ilustrujúca tému, ktorej sa venuje a v ktorej žiada o podporu.
 • Formulár o spolupráci s pedagógom na vedeckom či výskumnom projekte. Pedagóg popíše zmysluplnosť predkladaného projektu.

Nepovinnými prílohami projektu sú:

 • Doklady dokazujúce úspechy žiadateľa: diplom zo súťaže, vysvedčenia a pod.

Prílohy zasiela žiadateľ výhradne elektronicky cez systém www.darca.sk, prostredníctvom Galérie projektu.
Odoslaním projektu na www.darca.sk žiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. 

Podmienky podpory

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis po schválení žiadosti uzavrie so žiadateľom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 1. Žiadateľ dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % získa žiadateľ až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez www.darca.sk.
 2. Žiadateľ po zrealizovaní projektu zašle záverečnú správu a vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.

Nadácia Pontis môže počas obdobia realizácie grantu kontaktovať žiadateľa s cieľom vykonať priebežný monitoring.

Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme www.darca.sk. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte programového koordinátora Tomáša Janečka, tomas.janecek@nadaciapontis.sk, 0917 965 277.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111