25. 11. 2013 Filantropia

Pomáhame obciam svietiť ekologicky a lacnejšie

Starostovia, ktorí chcú, aby prevádzka verejného osvetlenia v ich obci bola energeticky efektívnejšia a tým aj lacnejšia sa hlásia do nového programu.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyhlasuje program Ekoobec – Audit verejného osvetlenia. Jeho cieľom je zrealizovať v slovenských mestách a obciach audity verejného osvetlenia a podporiť tak energetickú efektívnosť a lacnejšiu prevádzku verejného osvetlenia.

Program motivuje obce ku komplexnej modernizácii ich infraštruktúry verejného osvetlenia, ktorú si na základe získaného auditu budú môcť zrealizovať napríklad prostredníctvom zmlúv o energetickej efektívnosti (EPC) bez ďalších priamych investičných nákladov. (Viac informácii v závere výzvy.)

Vybraná samospráva môže od niektorej z certifikovaných spoločností získať zdarma audit verejného osvetlenia v hodnote až do výšky 3.000 eur. Z programu uhradíme náklady na vypracovanie auditov v celkovej sume 30.000 eur.

Ako sa prihlásiť do programu?

Do programu sa môže prihlásiť každá obec alebo mesto na Slovensku. Podmienkou je zaslanie prihlášky na emailovu adresu lubica.lukacova@nadaciapontis.sk do termínu uzávierky 14. 2. 2014 (termín na zasielanie prihlášok bol predĺžený).

Konzultácie pri vypĺňaní prihlášok

Pokiaľ si nie ste istí, ako máte určitý údaj v prihláške vyplniť, príp. máte odborné otázky ohľadom auditu, konzultujte ich prosím s pánom Radovanom Keklákom zo spoločnosti Slovenské elektrárne na emailovej adrese radovan.keklak@enel.com alebo telefonicky na čísle 0910 673 362.

Iné otázky o programe Ekoobec – Audit verejného osvetlenia môžete konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Lenkou Hujdičovou, lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk, tel.: 0917 260 899 alebo koordinátorkou programu Ľubicou Lukáčovou, lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, tel.: 0918 522 554.

Výber účastníkov programu

Výber účastníkov programu, ktorým poskytneme zdarma audit verejného osvetlenia bude prebiehať na základe posúdenia potenciálu úspor spotreby energie (v percentách oproti pôvodnému stavu). Preto je potrebné pravdivo a správne vyplniť prihlášku do programu.

Prihlášky bude posudzovať nezávislá hodnotiaca komisia zložená s odborníkov a zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne. Výsledky budú zverejnené do 15. 3. 2014 na www.darca.sk

Dôvody pre vylúčenie žiadostí

  • Neúplne alebo nesprávne vyplnená prihláška do programu. Chýbajúca povinná príloha žiadosti.
  • Nedodržanie podmienok výzvy (napr. nedodržaný termínu uzávierky prihlášok).

Podmienky spolupráce

Každá z vybraných samospráv získa nefinančný dar vo forme „Auditu súčasného stavu verejného osvetlenia a návrhu obchodno-technického riešenia modernizácie“ do maximálnej výšky 3.000 eur.

Od vybraných obcí nepožadujeme vlastnú spoluúčasť na financovaní „Auditu súčasného stavu verejného osvetlenia a návrhu obchodno-technického riešenia modernizácie“. V prípade, že bude vybrané väčšie mesto, pri ktorom bude hodnota kompletného auditu verejného osvetlenia vyššia ako 3.000 eur, bude audit realizovaný v rozsahu len do uvedenej výšky, práce nad tento rozsah, si v prípade záujmu bude samospráva môcť doplatiť z vlastných zdrojov.

Hodnotiaca komisia určí rozdelenie realizácie auditov medzi partnerov programu, certifikované spoločnosti s bohatými skúsenosťami v tejto oblasti.

Obdobie realizácie auditov verejného osvetlenia

Audity verejného osvetlenia budú realizované v období od 15. 3. 2014 do 30. 8. 2014.

Zhrnutie informácii o programe Ekoobec – Audit verejného osvetlenia 2014

  • max. výška hodnoty jedného auditu: 3.000 eur (hodnota auditu závisí od počtu svetelných bodov v obci
  • uzávierka prijímania prihlášok: 14. 2. 2014
  • oprávnení žiadatelia: všetky obce

Stručná informácia o zmluvách o energetickej efektívnosti, tzv. EPC

EPC je skratka pre tzv. „Energy Performance Contracting“ alebo zaručené energetické služby. Ide o modernú energetickú službu odporúčanú Európskou úniou (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ), pri ktorej dodávateľ komplexnej služby, nazývaný aj „spoločnosť poskytujúca energetické služby (ESCO)“, poskytne klientovi zmluvnú garanciu na výšku energetických úspor. ESCO poskytuje komplexný servis zahŕňajúci prípravu, realizáciu, prevádzku, údržbu, dodávku energií a následné vyhodnocovanie dopadu realizovaných energeticky úsporných opatrení.

Klient vstupné investíciu ESCO spláca z úspor dosiahnutých na nákladoch za energie. Zmluva o energetických službách sa uzatvára na dobu nevyhnutnú na splatenie investície, zvyčajne na 5 až 15 rokov. ESCO vystupuje voči klientovi ako jediná zmluvná strana a preberá riziká spojené so zavádzaním, prevádzkou a údržbou úsporných technológií a iných opatrení. Počas zmluvy sa zákazník zaväzuje kalkulovať s rovnakými prevádzkovými nákladmi ako pred inštaláciou úsporných technológií. Všetky výhody spojené s nižšou spotrebou energií a nižšími nákladmi získava po splatení investície klient sám pre seba.

Súbory na prevzatie

Prihláška do programu Ekoobec- Audit verejného osvetlenia

Vzor prihlášky do programu Ekoobec- Audit verejného osvetlenia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111