01. 04. 2016 Filantropia

Pomáhame zachovaniu kultúrneho dedičstva na Slovensku

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2016 sme podporili 24 projektov s celkovou sumou 30 000 eur

Združenie na záchranu Lietavského hradu zastabilizuje a čiastočne obnoví poškodenú strieľňu.

Zamestnanecký grantový program Pomáhame pamiatkam

Grantový program Pomáhame pamiatkam 2016 bol vyhlásený po dvanásty raz. Je to zamestnanecký grantový program Nadačného fondu Slovak Telekom, ktorý motivuje zamestnancov firmy do angažovanosti svojho okolia a jeho pamiatok. Podmienkou prihlásenia projektu do programu je odporúčanie niektorého zo zamestnancov Slovak Telekomu.

Grant bolo možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové a rozpočtového organizácie, mestá a obce a združenia miest a obcí. Žiadosti sa podávali prostredníctvom portálu www.darca.sk. Každá organizácia sa mohla uchádzať o podporu len s jedným projektom, zamestnanec Slovak Telekomu mohol podporiť len jeden projekt pod svojím menom. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 Eur.

Do termínu ukončenia výzvy bolo celkovo prijatých 45 žiadostí, ktoré spĺňali formálne kritériá uverejnené vo výzve a boli predložené oprávnenými subjektmi. Celkovo bolo v grantovom programe podporených 24 projektov a bolo prerozdelených 30 000 eur.

Niektoré podporené projekty:

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Záchrana a obnova hradu je vykonávaná už viac ako desaťročie a to postupne, za plnej kontroly metodika pamiatkového úradu. Cieľom projektu je stabilizovať vzácne ohrozené časti architektonických detailov zrúcaniny goticko-renesančného hradu Lietava. Do projektu sa personálne zapájajú profesionálni remeselníci i bežní dobrovoľníci. V roku 2016 sa prostredníctvom grantu stabilizuje a obnoví poškodená strieľňa stredného obranného múru a vykoná sa kamenárska obnova kamenných konzol reprezentačného arkiera juhovýchodnej steny hlavného paláca.

Priatelia Znieva, o.z.

Cieľom tohto projektu je pokračovanie v obnove striech na objekte kalvárskeho kostola a 6 kaplniek nachádzajúcich sa v jeho ohradení. Plánuje sa systematicky pokračovať v komplexnej obnove tohto miesta – jedinej turčianskej kalvárie, aby mohla byť obnovená do svojej historickej podoby a stala sa atraktívnym miestom pre verejnosť.

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rad

Cieľom projektu je sprístupnenie predmetnej fotografickej pozostalosti objavenej na fare v obci Rad, v okrese Trebišov, autora – farára Vojtecha Petríka. Fotografie sú súčasťou farskej kroniky autora, v ktorej sú zachytené informácie o širšom okolí Radu. Projekt má za cieľ vytvoriť také podmienky, aby tento vzácny objavený dobový fotografický súbor bol i vo svojej fyzickej stránke naďalej v dobrej kondícii, nedegradoval a mohol tak slúžiť ako významná pamiatka – prameň kultúrno-historickej pamäte a samotných dejín regiónu, ako i Slovenska.

 

O podpore projektov rozhodovala komisia v zložení:

Ján Barič, Michal Hrčka, Michal Šimkovic, Pavol Tišliar

 

Komisie sa bez možnosti hodnotenia tiež zúčastnili:

Tatiana Švrčková, Juraj Récky

 

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111