17. 02. 2020 Zodpovedné podnikanie

Firemná univerzita, bezdotyková klávesnica pre znevýhodnených či reálne dáta o odpade v domácnostiach. Poznáme finalistov Via Bona Slovakia 2019

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. Do 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo celkovo 38 malých, stredných i veľkých firiem. Najvyšší počet prihlášok prišiel do kategórií Zelená firma a Dobrý partner komunity. Z 52 prihlásených projektov rozhodli nezávislé hodnotiace komisie o 17 finalistoch v 6 kategóriách. Mená víťazov vyhlási Nadácia Pontis 28. apríla 2020 na slávnostnom galavečere Via Bona Slovakia 2019.

Zodpovedná veľká firma

ESET

Spoločnosť ESET dlhodobo dodržiava princípy zodpovedného podnikania, ktoré zakotvuje aj vo svojej CSR stratégii. Jej hlavnými bodmi sú – etika ako základ podnikania, bezpečnejšie technológie, spokojní zamestnanci, lepšie Slovensko vďaka kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výskumu a zmierňovanie dopadov klimatických zmien. CSR agenda je aj súčasťou firemných cieľov. Pri tvorbe technológií sa firma zameriava na inovácie a bezpečný digitálny svet pre každého – dôkazom je aj aplikácia pre zodpovedný prístup k ochrane detí na internete či podpora softvérov pre zrakovo znevýhodnených. Dôraz tiež kladie na vzdelávanie v internetovej bezpečnosti detí aj rodičov. Poskytuje podporu pre začínajúcich lídrov i rozvojové programy pre zamestnancov. Dvakrát ročne sa môžu zamestnanci zapojiť do zamestnaneckého grantového programu a zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít v stanovených limitoch aj v pracovnom čase. V roku 2019 spustila spoločnosť ESET 1. ročník ocenenia excelentných vedcov ESET SCIENCE AWARD, ktorého cieľom je zvyšovať spoločenské postavenie vedy a vedcov na Slovensku.

NESTLÉ

Spoločnosť Nestlé chápe spoločenskú zodpovednosť ako spôsob podnikania, ktoré prináša dlhodobo udržateľné hodnoty a napomáha rozvoju spoločnosti. Jednou z hlavných oblastí jej záujmu je vzdelávanie detí v oblasti zdravého životného štýlu. Projekt „Viem, čo zjem“, ktorý obsahuje digitalizované materiály v 6 tematických moduloch, bol Štátnym pedagogickým ústavom zapracovaný do učebných osnov a bude v ďalšom školskom roku voliteľným predmetom. Spoločnosť sa zameriava aj na podporu diverzity a zamestnanosti ľudí do 30 rokov. Okrem toho, že sa dlhodobo usiluje o rovnosť žien a mužov na pracovisku, spolu s ďalšími partnerskými firmami vytvorila Alianciu pre mladých, ktorá aktívne podporuje mladých ľudí pri uplatnení sa na trhu práce. Na zlepšenie kvality životného prostredia dbá Nestlé formou efektívneho hospodárenia s vodou a úsporou energie vo výrobných závodoch.

TESCO STORES

TESCO sa vo svojej stratégii zodpovedného podnikania zameriava predovšetkým na riešenie sociálnych a environmentálnych výziev – zodpovednú spotrebu a výrobu tovarov, boj proti plytvaniu potravín, znižovanie negatívneho dopadu obalov potravín na životné prostredie a klimatické zmeny. V rámci týchto tém vytvára platformy na posilňovanie medzisektorovej spolupráce. Vďaka spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, práci zamestnancov a transparentnému zverejňovaniu dát sa spoločnosti podarilo znížiť potravinový odpad na Slovensku o 52 %. V roku 2019 sa spoločnosti TESCO, ako prvému maloobchodnému predajcovi v strednej Európe, podarilo dosiahnuť darovanie nepredaných potravín zo všetkých svojich obchodov na Slovensku. Spoločnosť tiež podporuje slovenských dodávateľov, a to nielen zaradením domácich produktov na pulty obchodov, ale aj prostredníctvom programu na podporu lokálnych farmárov či sériami vzdelávacích programov. Ponuka tovarov vlastnej značky kladie dôraz na ochranu zdravia a je prispôsobená aj ľuďom s rôznymi potrebami (bezlepkové a bezlaktózové rady). V rámci inovácií zaviedlo TESCO nové možnosti nakupovania prostredníctvom skenerov, vlastných mobilných zariadení alebo online nákupov. Spoločnosť nezabúda ani na svojich zamestnancov – prostredníctvom finančnej zbierky Tesco Anjel podporuje kolegov, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Časť zamestnancov prispieva mesačnými zrážkami zo mzdy, firma vyzbierané financie vždy znásobí.

Zodpovedná malá/stredná firma

DEUTSCHMANN INTERNATIONALE SPEDITION

Spoločnosť poskytujúca medzinárodnú kamiónovú dopravu si vo svojej firemnej filozofii zakladá na pomoci a etike. Jednou z jej priorít je individuálny a ľudský prístup k zamestnancom, ktorým poskytuje rôzne benefity, ako odborné vzdelávanie, možnosť flexibilnej pracovnej doby, odmeny za pracovné výsledky v podobe voľna navyše či príspevok na športové aktivity, ale napríklad aj možnosť firemnej pôžičky a pomoc pri vysporiadaní dlhov. DeutschMann realizuje celoročne množstvo aktivít zameraných na podporu komunity, napríklad vecnými a finančnými zbierkami či podporou lokálnych podujatí. Firma dôsledne dbá aj na výber dodávateľov.

LYRA GROUP

Spoločnosť LYRA GROUP si uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia, preto pri výrobe čokolády z tých najkvalitnejších surovín využíva energeticky úsporné technológie i ekologickú likvidáciu odpadu. Nahliadnuť do sveta výroby čokolády umožňuje študentom v rámci návštev stredných škôl, ale i verejnosti prostredníctvom rôznych podujatí. Firma vytvorila Blockchain čokoládu, ktorá vnáša do procesu výroby a distribúcie čokolády transparentnosť, nielen z hľadiska použitých surovín, ale aj časovej vystopovateľnosti produktov. So svojimi sociálnymi aktivitami spoločnosť prekročila aj hranice Slovenska – v Kolumbii, odkiaľ pochádza väčšina surovín na výrobu čokolád značky LYRA, podporuje miestnych farmárov i mladých ľudí, ktorí sa učia, ako využiť svoj potenciál a stať sa dobrým lídrom. Spoločnosť sa venuje aj podpore organizácií na pomoc mentálne znevýhodneným ľuďom, za svoje dobrovoľnícke aktivity získala aj ocenenie Srdce na dlani.

PROFESIA

Profesia už od svojho vzniku zohľadňuje inkluzívny prístup a rešpektovanie diverzity vo všetkých svojich hodnotách. Firma zamestnáva rovnaký počet mužov a žien, medzi nimi aj príslušníkov menšín a nezabúda ani na matky s deťmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Firma dlhodobo podporuje transparentnosť v podnikaní a vytvára príležitosti pre zdravotne znevýhodnených. Zamestnanci Profesie svoje skúsenosti a poznatky odovzdávajú ďalej vo forme expertnej pomoci – organizujú workshopy a tréningy pre neziskové organizácie, vzdelávajú tiež riaditeľov škôl v oblasti ľudských zdrojov. Služby portálu Profesia.sk sa snažia plne prispôsobiť aj potrebám zrakovo alebo sluchovo znevýhodnených ľudí. Pracovné ponuky z oblasti školstva zdarma zverejňujú na portáli edujobs.sk. V rámci programu Výpomoc so srdcom organizujú workshopy, kde predstavujú príklady dobrej praxe so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených ľudí.

Zelená firma

CILA ATELIER s projektom Cirkulárna ekonomika v móde

Spoločnosť Cila verí, že cirkulárna ekonomika je správnou voľbou pre módny priemysel, ktorý dlhodobo bojuje s problémami, ako sú nadprodukcia, zlé pracovné podmienky, detská práca či znečisťovanie životného prostredia. V Cila Atelieri je celý proces výroby odevov postavený na filozofii tzv. kapsulového šatníka, teda systéme obliekania založenom na správnom kombinovaní nadčasových kúskov oblečenia. Svojim zákazníkom ponúka alternatívu k fast fashion – vďaka premysleným strihom vyrába nadčasové odevy, minimalizuje odpad a používaním bio bavlny pri výrobe šetrí životné prostredie. Dôraz kladie aj na kvalitné materiály a upcykláciu zvyškov látky. Princípy cirkulárnej ekonomiky sa Cila Atelier snaží šíriť aj smerom k verejnosti, napríklad cez diskusie, workshopy a články.

JRK Slovensko s projektom ELWIS – spravodlivý systém evidencie odpadov

Poslaním spoločnosti JRK Slovensko je zlepšovať odpadové hospodárstvo, a to znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu a zvyšovaním miery triedenia. Na dosiahnutie týchto cieľov vyvinula spoločnosť inovatívne a edukatívne riešenie, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentnosť. Spravodlivý systém evidencie odpadov ELWIS prináša samosprávam prehľad o reálnych množstvách odpadu zo slovenských domácností a subjektov, tým, že monitoruje zber nádob a vriec s odpadom. Analýzou týchto dát môžu mestá a obce prijímať potrebné opatrenia a nastaviť pre svojich občanov spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho lepšie triedenie.

Systém evidencie odpadov ELWIS monitoruje zber nádob s odpadom. Analýzou týchto dát môžu mestá a obce nastaviť pre svojich občanov spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho lepšie triedenie.

Skvelý zamestnávateľ

 SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE s projektom Univerzita Slovenských elektrární 

Projekt spoločnosti Slovenské elektrárne vznikol ako reakcia na vysokú mieru nespokojnosti zamestnancov, ktorú ukázal interný prieskum. Ako hlavný problém identifikovali nedostatok otvorenosti a kompetentnosti. K dosiahnutiu zmeny postoja má prispieť Univerzita Slovenských elektrární, interný vzdelávací program pre viac ako 600 zamestnancov. Cieľom projektu je prepojiť jednotlivé útvary riadiacich pracovníkov, a tým aj lepšie pochopiť fungovanie spoločnosti i kľúčové rozhodnutia. Univerzita Slovenských elektrární vôbec prvýkrát otvorila so zamestnancami diskusiu o fungovaní firmy a jej vyhliadkach. V rámci projektu sa spoločnosti podarilo vytvoriť priestor pre odborný a osobnostný rast talentovaných zamestnancov, rozprúdiť konštruktívne odborné diskusie zamestnancov a tiež iniciovať potrebu zmeny komunikácie v tímoch.

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA s projektom Ako prebudiť dobrovoľníckeho ducha vo VÚB

Snahou Všeobecnej úverovej banky bolo naštartovať dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov na celom Slovensku. Aktivity sú zamerané na zlepšovanie podmienok života komunít, čo je jedným z najdôležitejších pilierov stratégie zodpovedného podnikania spoločnosti. Komplexné uchopenie dobrovoľníctva spočíva v manuálnych aktivitách, rozvojových programoch, charitatívnych zbierkach, ale aj v individuálnom dobrovoľníctve. Vďaka podpore dobrovoľníckej činnosti si zamestnanci zlepšujú nielen fyzickú a duševnú kondíciu, ale i mnohé zručnosti, ktoré môžu využiť aj pri práci, napríklad organizačné alebo komunikačné zručnosti. V súčasnosti sa do dobrovoľníckych aktivít zapája viac než 10 % zamestnancov VÚB na Slovensku, čo vzhľadom na celkový počet zamestnancov predstavuje jednu stredne veľkú firmu.

 WHIRLPOOL SLOVAKIA s projektom Dobrá šanca pre každého 

Spoločnosť Whirlpool Slovakia, jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku, prostredníctvom svojich interných HR programov a nástrojov dlhodobo presadzuje diverzitu a inklúziu na pracovisku. Z celkového počtu zamestnancov tvoria 40 % ženy, 18 % zamestnancov pochádza z marginalizovanej skupiny Rómov a 7 % zamestnancov tvoria zdravotne znevýhodnení. Vďaka adaptačnému procesu nových zamestnancov a rekvalifikácii súčasných zamestnancov vo vlastnom rekvalifikačnom a tréningovom centre sa spoločnosti darí znižovať nielen nezamestnanosť v regióne, ale aj fluktuáciu pracovníkov. Whirlpool Slovakia aj vďaka individuálnemu prístupu k zamestnancom zaznamenáva oveľa vyššiu kvalitu a pripravenosť zamestnancov na zaradenie sa do pracovného procesu, ako aj samotného kolektívu.

Vďaka podpore dobrovoľníckej činnosti si zamestnanci zlepšujú nielen fyzickú a duševnú kondíciu, ale i mnohé zručnosti, ktoré môžu využiť aj pri práci.

Dobrý partner komunity

ESET s projektom ESET SCIENCE AWARD 

Spoločnosť ESET si uvedomuje význam vedy a výskumu pre Slovensko, aby malo šancu stať sa modernou a úspešnou krajinou. Prostredníctvom Nadácie ESET zrealizovala ocenenie excelentných vedcov ESET SCIENCE AWARD, ktorého cieľom je zvyšovať spoločenské postavenie vedy a vedcov na Slovensku. Projektom sa firma snaží aj o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy, ktorá je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti. Podpora vedy a výskumu je jedným z pilierov zodpovedného podnikania ESET. V grantových programoch každoročne podporuje projekty popularizujúce vedu, zapája sa do diskusií o vedných politikách a participuje aj na podujatí Biela noc.

LIDL Slovenská republika s projektom LIDL = Dobrý sused

Spoločnosť LIDL každoročne realizuje množstvo aktivít na podporu mladých rodín, detí a zdravia – aby v lokalitách, kde Lidl pôsobí, bol vnímaný ako dobrý sused. Projekt je výnimočný kombináciou dlhodobých a systematických aktivít na podporu komunít, ktoré sprevádzajú „Na ceste k lepším zajtrajškom“. V rámci projektu Žihadielko vybudovala spoločnosť Lidl 40 moderných a bezpečných ihrísk v mestách po celom Slovensku, základným školám poskytla prostriedky na nákup interaktívnych tabúľ a športových potrieb. Vďaka projektu Dobré rozprávky darovala slovenským nemocniciam set život zachraňujúcich prístrojov pre novorodencov. Znevýhodneným deťom spoločnosť pomáha cez zamestnanecké dobrovoľnícke aktivity. Do všetkých aktivít angažuje Lidl obyvateľov lokalít, kde pôsobí, a to priamo nákupom, alebo verejným hlasovaním, ktorým môžu sami rozhodnúť o podpore komunitných projektov.

TESCO STORES s projektom Potravinová zbierka Tesco

Spoločnosť TESCO prišla s myšlienkou potravinovej zbierky v roku 2013 ako prvý reťazec na Slovensku. Cieľom projektu je pomoc ľuďom v núdzi – zákazníci môžu popri bežnom nákupe nakúpiť potraviny a drogériu naviac a odovzdať ich dobrovoľníkom z partnerských charitatívnych organizácií. Potravinová zbierka sa stala najväčšou zbierkou potravín a drogérie v krajine, v roku 2019 zákazníci darovali viac ako 171 ton trvanlivých potravín a drogérie v celkovej hodnote 260 000 eur. Novinkou bola možnosť darovať potraviny aj cez službu Online nákupy. Okrem toho, že TESCO motivuje zákazníkov nefinančne pomôcť ľuďom v núdzi, prepája ich aj s občianskymi organizáciami v ich okolí. Firma navyše venuje financie vo výške 20 % z vyzbieranej hodnoty potravín a drogérie partnerským organizáciám – v uplynulom ročníku venovala viac ako 52 000 eur. V roku 2019 sa spoločnosti TESCO, ako prvému maloobchodnému predajcovi v strednej Európe, podarilo zabezpečiť, že všetky obchody pravidelne darujú nepredané potraviny lokálnej charitatívnej organizácii. Denne tak pomôžu viac ako 5 000 ľuďom.

V rámci projektu Žihadielko vybudovala spoločnosť Lidl 40 moderných a bezpečných ihrísk v mestách po celom Slovensku.

Sociálne inovácie

 LETMO SK s projektom VozickarMAP

Spoločnosť LETMO, ktorá poskytuje pomôcky a poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených ľudí, narážala pri svojej činnosti na opakujúci sa problém – neexistovala žiadna interaktívna mapa, ktorá by zdravotne znevýhodneným poskytovala monitoring bezbariérovosti priestorov. Vytvorili preto unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov. Projekt sa nesnaží popisovať formálny stav objektu, ale používa jednoduchý a prívetivý jazyk. V súčasnosti je v nej zaznamenaných 3 200 objektov, napríklad WC, reštaurácie, školy alebo obchody.

MARTIN BELAVÝ s projektom HandCubeKeys

Vďaka osobnej skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi bratia Martin a Ľuboš Belaví veľmi dobre poznali problémy ľudí s hendikepom – najmä problém pracovať s bežnou PC klávesnicou, ktorá im nevyhovovala ergonomicky, veľkosťou, tvarom, prípadne veľkosťou znakov. Ľuboš sa preto pustil do vývoja inovatívnej klávesnice HandCubeKeys určenej špeciálne pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2010 sa podarilo klávesnicu nielen vyvinúť, ale aj zdokonaliť. Možno ju ovládať bezdotykovo pomocou rúk, lakťov a hlavy s použitím snímača alebo svetelného zdroja. Jej používanie je vhodné aj pre ľudí trpiacich autizmom. Od roku 2017 ju využíva 356 užívateľov, vrátane špeciálnych škôl. Klávesnica je v súčasnosti zaradená aj do zoznamu sociálnych pomôcok financovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

WHIRLPOOL SLOVAKIA s projektom Rekvalifikačné a tréningové centrum

Spoločnosť Whirlpool Slovakia dlhodobo narážala na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, no zároveň aj na vzrastajúci záujem o prácu ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia či ľudí so základným vzdelaním. Keďže zámerom firmy je zamestnávať čo najviac ľudí z regiónu a zároveň vytvoriť inkluzívne pracovné prostredie, firma sa rozhodla vybudovať tréningové a rekvalifikačné centrum priamo v areáli závodu. Cieľom centra je stabilizovať vysokú mieru fluktuácie najmä nízko-kvalifikovaných zamestnancov, s okamžitým zapojením sa do pracovného procesu. Dlhodobo nezamestnaní, či ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia tak majú možnosť adaptovať sa do komunity pracujúcich vo výrobnom sektore, a to bez rozdielu pohlavia, vzdelania či rasy. Zámerom centra je poskytovať uvedené služby výrobným spoločnostiam v regióne, Úradu práce, školám a ďalším organizáciám. 

Zdroj: Facebook HandCubeKeys

Inovatívna klávesnica HandCubeKeys je vyvinutá špeciálne pre potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením. Jej používanie je vhodné aj pre ľudí trpiacich autizmom.

Dobre spravovaná firma

ČSOB Banka

ČSOB Banka venuje mimoriadnu pozornosť zodpovednosti orgánov spoločnosti a etickému konaniu svojich zamestnancov. Princípy „corporate governance“ majú rozpracované vo viacerých interných dokumentoch a predpisoch, ktorými sa riadia. Zamestnanci banky, ktorí majú podozrenie, že došlo k protispoločenskej činnosti, k závažnému porušeniu pracovného poriadku, etických princípov alebo vnútorných predpisov, majú možnosť svoje podozrenie nahlásiť rôznymi kanálmi – telefonicky, listom, elektronickou poštou či osobným stretnutím, ale aj anonymne.

Union poisťovňa, a.s.

Union poisťovňa chce ísť v transparentnosti podnikania príkladom, preto sa snaží dôsledne uplatňovať Kódex správy a riadenia spoločnosti. Firma vydáva každý rok verejné vyhlásenie o transparentnom spravovaní poisťovne na princípoch otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti voči akcionárom, klientom, zamestnancom a subdodávateľom/distribútorom. Dodržiavaním kódexu etiky na úrovni poistného trhu aj vnútrofiremného prostredia sa snaží zamedzovať korupcii a praniu špinavých peňazí. V spoločnosti je tiež zavedený mechanizmus na oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti, pričom je zaručená anonymita oznamovateľa a jeho ochrana, ako aj nestranné prešetrenie jeho podnetu.

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa sa snaží princípy zodpovednosti, poctivosti a otvorenosti uplatňovať v každodennom riadení firmy prostredníctvom dodržiavania etického kódexu a firemných hodnôt, ktorými banka žije. Neustále sa tiež usiluje o zlepšovanie produktov či služieb pre klientov, ale aj svojho vnútorného nastavenia. To zahŕňa zefektívňovanie procesov, starostlivosť o zamestnancov či otvorenú vnútrofiremnú komunikáciu. Banka uplatňuje politiku Whistleblowing a zároveň má pre zamestnancov nástroj na anonymné nahlasovanie udalostí. Daný nástroj je zamestnancom prístupný prostredníctvom intranetu a je plne anonymizovaný.

Mená víťazov spoznáme na slávnostnom galavečere 28. apríla 2020 10. novembra 2020.

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram