15. 02. 2019 Zodpovedné podnikanie

Poznáme finalistov Via Bona Slovakia za rok 2018

Do užšieho výberu ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2018 posunula hodnotiaca komisia 23 nominácií v 8 kategóriách. O ocenenie Via Bona Slovakia sa uchádzalo celkovo 45 malých, stredných a veľkých firiem, ktoré pôsobia na Slovensku. Hodnotiaca komisia posunula do finále súťaže tieto firmy.

Zodpovedná veľká firma

Accenture
Spoločnosť Accenture sa prostredníctvom svojej stratégie firemnej spoločenskej zodpovednosti snaží zlepšovať podmienky, v ktorých žijeme a pracujeme. V rámci programu Zručnosťami k úspechu sa zameriava na projekty, ktoré umožňujú mladým nezamestnaným či ľuďom so znevýhodnením získať zručnosti pre udržateľnú zamestnanosť a podnikateľské príležitosti.  Spoločnosť sa snaží redukovať svoju ekologickú stopu cez efektívne vykonávanie činností, napr. dlhodobo minimalizuje cestovanie vďaka Skype a MS teams hovorom či online školeniam. Do ekologických iniciatív aktívne zapája aj zamestnancov, napr. cez iniciatívy Green Way Committee.  Accenture sa snaží pritiahnuť a rozvíjať talenty. Usiluje sa tiež o to, aby si tých najlepších zamestnancov udržali ako najlepší zamestnávateľ. Spoločnosť okrem toho podporuje diverzitu, pretože chápe, že robí firmu silnejšou a inovatívnejšiou.  Svoju úlohu v globálnej ekonomike chápe tak, že nejde len o to zamerať sa na svoje vlastné činnosti, ale tiež o rozšírenie zásad udržateľnosti v dodávateľskom reťazci. K diverzite dodávateľov prispieva začleňovaním väčšieho množstva malých, stredných a rôznorodých podnikov do dodávateľského reťazca a preferuje lokálnych dodávateľov. 

Lidl Slovenská republika
Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa aktívne angažuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti v duchu motta: „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“. Dôraz pritom kladie na to, aby ich aktivity neboli len jednorazovými akciami, ale aby išlo o dlhodobé projekty, ktoré na seba nadväzujú a dosiahli tak väčšiu spoločenskú zmenu. Pre svojich zamestnancov sa snažia vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky a podporiť ich osobnú zodpovednosť, tímovosť a kvalitný výkon. Ich hlavným cieľom je, aby ich vnímali ako skvelého zamestnávateľa, a to nielen cez spravodlivú odmenu a benefity, ale aj cez firemnú kultúru. Lidl sa tiež snaží, aby ich procesy a technológie boli v súlade s trvalo udržateľným rozvojom a boli šetrné k životnému prostrediu – snažia sa o znižovanie množstva plastov, energetickú efektívnosť a znižovanie emisií v podnikateľskej činnosti. Lidl sa angažuje aj v mestách, kde pôsobí, pričom svoju filantropickú stratégiu zameriava na deti, mladé rodiny, ich zdravie a životné prostredie. Venuje sa im cez projekty v oblastiach skvalitňovania zdravotnej starostlivosti pre vážne chorých malých pacientov, edukácie detí, podpory športu a aktívneho života, podpory regiónov či zveľaďovania životného prostredia. Lidl sa tiež snaží zvyšovať objem produktov s udržateľnou certifikáciou. 

Slovnaft
V spoločnosti Slovnaft je stratégia  zodpovedného podnikania realizovaná prostredníctvom konceptu trvalo udržateľného rozvoja. Najdôležitejšie výzvy, ktorým firma čelí, sa týkajú životného cyklu výrobkov, znižovania ich dopadu na životné prostredie, zvyšovania ich kvality, bezpečnosti produktov a výrobných procesov či zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. Cieľom rafinérie je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov v okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti. Slovnaft sa preto snaží efektívne využívať a chrániť prírodné zdroje, znižovať emisie so špeciálnym dôrazom na klimatické zmeny či znižovať tvorbu odpadov. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa systematicky a cielene zameriava predovšetkým na podporu detí a mládeže, ich vzdelania a zdravia, podporu vedy, kultúry a športu a ochranu životného prostredia. Spoločnosť Slovnaft spolupracuje a buduje vzťahy s miestnymi komunitami a mimovládnymi organizáciami, pričom priamo podporila množstvo verejnoprospešných a humanitárnych projektov, mimovládnych organizácií, inštitúcií, odborných, kultúrnych a športových podujatí.

Zodpovedná malá/stredná firma

CURADEN Slovakia
CURADEN Slovakia, firma zastupujúca značku CURAPROX na Slovensku, si zakladá na rodinnej atmosfére a ústretovosti. U svojich zamestnancov podporuje aktívny a zdravý životný štýl. Potreby zamestnancov sú pre CURADEN kľúčové, preto pre nich majú pripravený balík benefitov, napr. home office či rôzne formy vzdelávania a sebarozvoja. Jedinečný je aj ich prístup k rodičom na materskej – tí majú možnosti byť súčasťou firmy prostredníctvom vzdelávania sa či privyrábania si na materskej. Postoj firmy k environmentálnej problematike je tiež očividný prostredníctvom projektu Eko Alarm, ktorý šíri princíp triedenia odpadu na základných školách. CURADEN je zelený vďaka recyklácii starých zubných kefiek či programu „kancel bez koša“, ktorý pomohol zredukovať odpad na pracoviskách o 50 %. Transparentnosť je pre firmu ďalšou prioritou, vďaka ktorej sú zamestnanci pravidelne informovaní o jej ekonomických výsledkoch.

Letmo SK
Spoločnosť Letmo SK si zakladá na filozofii celoživotného partnerstva s klientom. Prinášajú im špičkové invalidné vozíky vyhovujúce ich potrebám, od najlacnejších plne hradených typov až po prémiové modely pre vrcholovo aktívnych užívateľov. Firma sa podieľa na projektoch, ktoré podporujú sebarozvoj zdravotne znevýhodnených ľudí. V ich odbore prinášajú osvetu a edukáciu, ktorá podporuje vozíčkarov v aktívnom živote. Svojim zákazníkom ponúkajú tiež konzultácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek, pričom mapujú ich najbližšie okolie s dôrazom na bariéry, ktoré im môžu robiť problém. Firma často nad rámec supluje poradenskú rolu, ktorú by mal zaistiť štát.

DeutschMann Internationale Spedition
Firma poskytujúca medzinárodnú kamiónovú dopravu ponúka svojim zamestnancom množstvo benefitov, ale aj možností, ako pomôcť svojmu okoliu. Duchom ostali rodinnou firmou a usilujú sa o individuálny a ľudský prístup k zamestnancom a ich potrebám. Môžu napr. využívať flexibilnú pracovnú dobu, sú finančne oceňovaní za nečerpanie práceneschopnosti či bonusové voľné dni za excelentné výsledky v práci. Spoločnosť nezabúda ani na rodiny svojich zamestnancov, či už ide o mikulášske balíčky pre najmenších alebo možnosť firemnej pôžičky a pomoc pri vysporiadaní dlhov. Firma venuje veľkú pozornosť charite, dobrovoľníctvu a pomoci okoliu a komunite. Zamestnancom umožňujú pravidelné darcovstvo krvi alebo pomoc miestnym seniorov. Etické princípy firmy prevyšujú bežný štandard, pričom majú vždy na pamäti dobré meno firmy.

Curaden vyzbieral celkovo 86 614 kefiek, ktoré zachránili pred skládkou odpadu, na ktorej by sa rozkladali stovky rokov.

Férový hráč na trhu

N Press, s.r.os projektom Vzdelávacie príručky pre školy Denníka N
Denník N vydal štyri publikácie, ktoré dopĺňali slovenské vzdelávacie materiály o aktuálne spoločenské fenomény (klamstvá, konšpirácie, kritické myslenie, fungovanie médií…) s cieľom zorientovať v nich pedagógov i študentov základných a stredných škôl. Ide o pôvodný, slovenský vzdelávací projekt, kedy spravodajské médium a jeho redaktori spolu s pedagógmi, rodičmi a verejnosťou systematicky zvyšujú vzdelanosť, zlepšujú prehľad v špecifických oblastiach so spoločenským dosahom (napr. mediálnej gramotnosti) u študentov i čitateľov. Príručky sú autorské, vytvárané operatívne priamo pre pedagogickú prax na základe požiadaviek učiteľov a sú voľne dostupné na webe denníka.

Slovak Telekom s projektom V čom som iný ako ty – zodpovedne a s rešpektom ku každému zákazníkovi
Spoločnosť Slovak Telekom chce vytvárať inkluzívne prostredie pre svojich znevýhodnených klientov. Školí preto svojich zamestnancov, aby vedeli reagovať na zvyšujúci sa počet osôb, ktorí si vyžadujú osobitý prístup. Mottom spoločnosti je, aby aj zákazník s inakosťou cítil: „Tu mi rozumejú, vypočujú ma, vedia mi poradiť a získam služby, ktoré potrebujem.“ Slovak Telekom sa zameral na budovanie firemnej kultúry prostredníctvom interných kampaní a vzdelávanie ambasádorov, vzdelávanie jednotlivých tímov na službách zákazníkov a call centrách. Aktivity v rámci projektu sa snaží firma nastaviť, aby sa vzdelávanie a postupy inkluzívnej starostlivosti dostávali do systému a procesov s dopadmi na celý telekomunikačný biznis.

Dobrý partner komunity

Billa s.r.o. s projektom Podpora komunity nevidiacich a slabozrakých
Téme zraku a starostlivosti oň sa Billa snaží venovať komplexne, preto komunitu nevidiacich a slabozrakých dlhodobo podporuje. Prostredníctvom projektu Zdravé oči už v škôlke zabezpečil za posledné dva roky kontrolu zraku bezdotykovými prístrojmi škôlkarom v 533 materských školách. Ako prvý z obchodných reťazcov na Slovensku pripravila Billa ucelený koncept pomoci s názvom Nákupný asistent. Od vkročenia do predajne až po vyprevadenie na ulicu sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venuje odborne vyškolený zamestnanec, pomáha mu s výberom potravín, informuje ho o práve prebiehajúcich akciách či pomáha s tovarom pri pokladni. Školenia sa stali štandardnou súčasťou eLearningu spoločnosti a sú povinné pre každého nového zamestnanca. Okrem toho spoločnosť realizuje zbierku Štvornohé oči, v rámci ktorej môžu zákazníci na predajniach prispieť do zbierky na podporu výcvikových škôl či tréningov priestorovej orientácie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Lidl Slovenská republika, v.o.s. s projektom Lidl = Dobrý sused
Spoločnosti Lidl Slovenská republika záleží na tom, aby bola vnímaná v mestách, v ktorých pôsobí, ako dobrý sused. Preto realizuje viaceré aktivity na podporu detí, mladých rodín a ich zdravia. Vďaka projektu Dobré rozprávky venoval Lidl 52 slovenským nemocniciam set život zachraňujúcich prístrojov pre predčasne narodené deti. V rámci projektu Žihadielko vybudoval už 30 moderných a bezpečných detských ihrísk, ktoré deťom ponúkajú pohyb zábavnou formou. Deťom na 56 základných školách poskytol Lidl v rámci projektu Váš nákup=veľká pomoc športové vybavenie na telocvik či interaktívne tabule do špecializovaných učební. Znevýhodneným deťom spoločnosť pomáha cez zamestnanecké dobrovoľnícke aktivity. Všetky aktivity realizuje Lidl v lokalitách, kde priamo pôsobí a angažuje do nich priamo ich obyvateľov, ktorí či už svojím nákupom alebo verejným hlasovaním môžu pomôcť aj vlastnej rodine a najmä komunite, v ktorej žijú.

Slovak Telekom s projektom Hľadáme ďalší zmysel – od filantropie k systémovej zmene
Slovak Telekom dlhodobo a systematicky prináša pozitívne zmeny pre nepočujúce komunity s cieľom vytvoriť krajinu, kde ich hendikep nebude prekážkou v bežnom živote. To sa snaží dosiahnuť viacerými projektami. Cez projekt Hľadáme ďalší zmysel vzdelávala a poskytovala granty na podnikanie pre nepočujúcich, aby rozbehli vlastné podnikanie. Počas 5-ročného programu podporil viac ako 40 nepočujúcich podnikateľov. Prostredníctvom služby Online tlmočník zásadne zlepšuje schopnosť nepočujúcich komunikovať a dohovoriť sa v rôznych kritických i bežných životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu. Ku koncu roka 2018 využívalo službu 309 registrovaných klientov. Aj vďaka skúsenostiam z programu sa podarilo do zákona zapracovať Online tlmočenie ako sociálnu službu. Najhlbšie Slovak Telekom rozvinul tému ranej starostlivosti pre deti. 6-ročný program Mobilný pedagóg cez terénnu včasnú intervenciu pripravil a adaptoval rodiny s deťmi s poruchou sluchu na nové podmienky, pomáhal im prijať hendikep ich dieťaťa a naštartovať aktívny progres dieťaťa cez jeho výchovu a vzdelávanie. Programom prešlo približne 150 rodín.

Nákupnou asistenciou umožňuje Billa ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu a pohyb po predajniach.

Zelená firma

CURADEN Slovakia s.r.o. s edukačným projektom Eko Alarm
Spoločnosť CURADEN Slovakia sa odmietla zmieriť s tým, že zaťažuje životné prostredie odpadom zo svojich zubných kefiek a preto začala zbierať použité zubné kefky a recyklovať ich. Zbieranie spustili najprv v sieti vlastných predajní, postupne zapojili aj lekárne, zubné ambulancie, bioobchody či školy. Aktuálne má spoločnosť sieť takmer 200 zberných miest na Slovensku, na ktoré môžu ľudia priniesť použitú zubnú kefku. Na zberných miestach pritom zbierajú kefky všetkých značiek a recyklujú rúčky, z ktorých vyrábajú koše na triedenie odpadu. Tie dávajú zdarma slovenským školám. Veľké množstvá kefiek tak zachránia od toho, aby skončili na skládke. Navyše, cez projekt Eko Alarm posielajú skúsených lektorov do škôl, kde školákov učia, ako a prečo triediť odpad aj ako znižovať jeho tvorbu. Snažia sa tak vychovávať zo slovenských detí environmentálne uvedomelých ľudí.

Javorina, výrobné družstvo s projektom Vraciame prírode to, čo sme si od nej požičali
Lokálna firma pôsobiaca v menej rozvinutom regióne na východe Slovenska má svoje ekologické postoje a správanie prirodzene zakódované v DNA firmy. Spoločnosť vyrába nábytok z dreva pri takmer uzatvorenom výrobnom procese, vďaka čomu sa správa s úctou k odpadu a zvyškovému drevu a ďalej ho efektívne využíva. Eliminovanie plytvania presadzuje aj u svojich zákazníkov – nábytok sa vďaka nadčasovému dizajnu a kvalitnému prevedeniu dedí z generácie na generáciu. Z dreveného odpadu vyrába Javorina brikety, ktoré slúžia na vykúrenie dielní a sušiarne dreva. Pri výrobe využíva prírodné materiály a oleje z ľanového semena a prírodný vosk, ktoré sú šetrné tak k životnému prostrediu, ako aj k samotnému zákazníkovi. Navyše, spoločnosť od roku 2011 v mene každého zákazníka vysádza na východnom Slovensku mladý dubový stromček. Každý zákazník, ktorý si zakúpil nábytok z Javoriny, priamo prispel k obnoviteľnosti lesov. Do roku 2018 bolo vysadených spolu 6 200 sadeníc duba zimného.

NOSENE s.r.o. s projektom Zmysluplná druhá šanca pre oblečenie s príbehom
NOSENE sa venuje zberu a predaju noseného oblečenia, ktoré poctivo selektuje, čistí a následne predáva. Dáva nosenému oblečeniu druhú šancu a snaží sa tak rozšíriť myšlienku udržateľnosti v módnom priemysle. Časť predajnej ceny tovaru venuje týraným ženám v bezpečnom domove MyMamy o.z. NOSENE tiež rozširuje povedomie o recyklácii textilného odpadu, dopadu módy na životné prostredie. Snaží sa verejnosť učiť, ako svojmu oblečeniu môžu aj oni dať druhú šancu a nemusí skončiť v komunálnom odpade. Do tejto problematiky zapája aj firmy i jednotlivcov. Počas uplynulých rokov zorganizovali viacero zbierok i praktických upcycle workshopov vo firmách či rôznych eventoch.  Medzi aktivity spoločnosti patrí aj organizácia swapov, ktorých cieľom je poukázať na problematiku textilného odpadu a zároveň ukázať alternatívu v nakupovaní. Návštevníci prinesú svoje oblečenie a môžu si ho vymeniť za iné, prípadne prísť na ďalší swap a obnoviť si týmto spôsobom šatník.

Hlavným materiálom, s ktorým Javorina pracuje, je drevo.

Skvelý zamestnávateľ

Accenture s Programom duševného zdravia
Spoločnosť Accenture sa v roku 2018 rozhodla interne venovať téme duševného zdravia. Aby prelomili predsudky týkajúce sa tejto témy, priniesli komunikačné kampane a rôzne aktivity. Zamestnanci mali možnosť zúčastniť sa prednášok na témy ako úzkosť, prevencia vyhorenia či depresia. Pre lepšie každodenné fungovanie majú možnosť využívať denné hodiny meditácie či jógy. Tento projekt je na Slovensku unikátny svojou komplexnosťou a širokým záberom, nakoľko táto téma je na Slovensku stále tabuizovaná. Výsledkom všetkých aktivít, prednášok a komunikačných kampaní je nárast počtu zamestnancov Accenture o 200 %, ktorí začali svoje duševné problémy aktívne riešiť. Firma pre svojich zamestnancov a ich blízkych ponúka tiež bezplatnú profesionálnu psychologickú podporu. Svojich riadiacich pracovníkov navyše vyškolila, aby vedeli zachytávať psychologické ťažkosti vo svojich tímoch.

Slovnaft s projektom Športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX – Príbeh jednej budovy
Spoločnými silami si zamestnanci Slovnaftu vytvorili miesto, kde môžu aj so svojou rodinou prísť na aktívny relax po práci. Revitalizovali zanedbanú budovu v blízkosti firmy a pretvorili ju na moderné športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX. Zamestnanci majú možnosť v jej priestoroch využívať kolkovú dráhu, fitness centrum či wellness. Projekt je jedinečný vďaka tomu, že jeho výstavbu iniciovali, koordinovali a dotiahli do konca samotní zamestnanci. Slovnaft poskytuje svojim zamestnancom ročný kredit na využívanie centra a zľavy pre rodinu či známych. Slovnaft RELAX tak podporuje vyváženie pracovného a osobného života. Dôkazom úspechu tohto centra je aj jeho využívanie 86 % zamestnancov spoločnosti Slovnaft.

VSE Holding s projektom Zaži energiu alebo nábor trochu inak
Spoločnosť VSE Holding sa rozhodla osloviť žiakov základných škôl na východnom Slovensku s cieľom zatraktívniť im svet fyziky a techniky. Táto snaha bola reakciou na pokles záujmu o štúdium na technických školách. V aktivitách sa snažia ukázať deťom, o čom je svet energetiky. Ukazujú im, že to ide aj zábavnou a zaujímavou formou a informujú ich tak o budúcich možnostiach štúdia s technickým zameraním a zamestnaním sa vo firme VSE Holding. Pre absolventov stredných a vysokých škôl má firma následne pripravené Practice a Trainee programy. Firma sa už pri nábore nespolieha len na partnerské školy, ale aktívne oslovuje žiakov základných škôl. Týmto spôsobom popularizuje technické zameranie a odvetvia fyziky a taktiež hľadajú nové mladé talenty.

Sociálne inovácie

ČSOB s projektom Digitálna inteligencia
Cieľom projektu Digitálna inteligencia je edukovať ľudí o novodobých kybernetických hrozbách. Spoločnosť ČSOB tým chce reagovať na potrebu moderného vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti mladých ľudí. Mottom projektu je „Vedomosti sú tvoj najlepší antivírus“. Prostredníctvom série online videí so známymi Youtubermi upriamili pozornosť na podstatu kampane – šírenie povedomia o číhajúcich kybernetických hrozbách. Na webstránke digitalnainteligencia.sk zverejňovala ČSOB užitočné články spolu s testom digitálnej inteligencie, ktorého absolvent mohol získať certifikát s výškou svojho DQ – digitálneho kvocientu. Test nakoniec absolvovalo viac ako 10 000 ľudí. V druhej fáze projektu vytvorila ČSOB súťaž pre stredné školy. Tie sa počas týždňa digitálnej inteligencie zúčastnili celoslovenského online testu, v ktorom si zmerali úroveň nadobudnutých vedomostí z oblasti bezpečia financií v digitálnom prostredí.

Slovnaft, a.s. s projektom Bratislavský bikesharing
Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s mestom Bratislava priniesla pre obyvateľov hlavného mesta alternatívny spôsob prepravy – službu zdieľaných bicyklov Slovnaft BAjk. Rafinéria sa tak snaží vytvárať lepšie podmienky pre Bratislavčanov a skvalitňovať im prostredie, v ktorom žijú a zároveň aj ich komfort. Službu spustila spoločnosť na jeseň 2018 a ušetrila odhadom 17 808 kg CO2 emisií. V jesennej fáze ponúkla do prevádzky 250 bicyklov na 73 dokovacích staniciach v štyroch najväčších mestských častiach Bratislavy – Staré Mesto, Petržalka, Ružinov a Nové Mesto. Slovnaft má v pláne i naďalej intenzívne spolupracovať na projekte s magistrátom hlavného mesta, Dopravným podnikom Bratislava aj s Bratislavskou integrovanou dopravou. Cieľom je rozvinúť tento bikesharing do formy, ktorá bude užívateľsky čo najkomfortnejšia a bude plnohodnotnou formou prepravy.

T-Systems Slovakia s projektom Inovačné laboratórium (Innovlab)
Spoločnosť T-Systems Slovakia vyvinula aplikáciu, ktorá slúži ako interaktívny sprievodca pre zrakovo postihnutých s cieľom zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea.  Aplikácia dokáže na základe siete senzorov s vysokou presnosťou zistiť vašu polohu a rozoznať, na aký exponát sa pozeráte, prípadne dokáže varovať pred nebezpečenstvom, ako je napríklad blížiaca sa prekážka na zemi. Ide o riešenie, ktoré umožní nevidiacim a zrakovo postihnutým byť skutočne sám v múzeu. Spoločnosť sieť senzorov nainštalovala do Východoslovenského Múzea, projekt sa tým však nekončí. Možnosti ďalšieho využitia aplikácie sú napríklad verejné priestory, nemocnice a akékoľvek iné priestory, v ktorých sa majú zrakovo postihnutí ľudia problém orientovať.

Počas jesennej fázy prevádzky Slovnaft BAJK (september až december 2018) sa do systému prihlásilo viac ako 36 600 užívateľov, ktorí spolu spravili takmer 171 700 jázd a prešli tak spolu vyše 148 400 kilometrov

Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja

Lidl Slovenská republika s projektom Dobré rozprávky
Spoločnosť Lidl Slovenská republika sa s projektom Dobré rozprávky snaží pomáhať predčasne narodeným deťom, aby mali šancu na kvalitný a plnohodnotný život. Prispieva tak k cieľu Dobré zdravie v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Za štyri ročníky projektu venovala spoločnosť Lidl spolu so zákazníkmi život zachraňujúce prístroje všetkým  slovenským nemocniciam, ktoré umožňujú bezplatný pôrod. Išlo o 52 pracovísk. Do projektu zapojili aj svojich zákazníkov, ktorí pomohli kúpou CD s Dobrými rozprávkami (za 1 € pri nákupe nad 20 €). Od roku 2015, za štyri ročníky projektu, získali slovenské nemocnice vďaka zákazníkom Lidla prístroje v hodnote takmer 3 500 000 €.

NOSENE s projektom Zmysluplná druhá šanca pre oblečenie s príbehom
Second hand NOSENE pomáha rozširovať povedomie o udržateľnej móde, recyklácii a dopadoch módneho priemyslu (nielen) na životné prostredie. Prispieva tak k cieľu Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zberom oblečenia a jeho následným predajom pomáha znižovať počet novo nakúpeného oblečenia, pri ktorého výrobe by boli spotrebované zdroje vody, elektriny či vytvorené CO2. Oblečenie, ktoré v NOSENE nenájde využitie, odovzdáva na recykláciu, prípadne na dobročinné účely ako hmotnú pomoc pre MyMamy o.z. a iné organizácie.

Stiga Slovakia s projektom Podporované zamestnávanie marginalizovaných Rómov
Projekt spoločnosti Stiga Slovakia vznikol ako reakcia na nedostatok voľnej pracovnej sily na trhu s cieľom využiť dostupnú pracovnú silu v regióne Spiša, najmä marginalizovaných Rómov. Priamo tým prispieva k cieľu Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození, ktorá má svojich terénnych pracovníkov v niekoľkých rómskych osadách, zrealizovali projekt podporovaného zamestnávania marginalizovaných Rómov. Ich zamestnávaním tak menia vnímanie zamestnancov z majoritného obyvateľstva a odstraňuje zažité stereotypy o Rómoch. Spoločnosť Stiga Slovakia poskytuje ľuďom na okraji spoločnosti príležitosť na zlepšenie ich života a na začlenenie sa do života. Pre mnohých účastníkov je tento projekt prvou šancou na legálne zamestnanie.

 

Víťazov Via Bona Slovakia za rok 2018 sa dozvieme 2. apríla 2019. Slávnostný galavečer Via Bona Slovakia  odvysiela naživo RTVS na Dvojke.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111