06. 04. 2022 Sociálne inovácie

Poznáme 15 postupujúcich do EDUcampu 2022

Sú medzi nimi aj účastníci predchádzajúcich ročníkov.

Do programu Generácia 3.0 sa začiatkom roka prihlásilo 40 projektov. Hodnotiace komisie zložené zo zástupcov rezortu školstva, jeho priamoriadených organizácií, Nadácie Pontis a členov Poradnej rady Generácie 3.0 spomedzi nich vybrali 15 postupujúcich, jeden startup a 14 organizácií. V júni sa zúčastnia 3-dňového EDUcampu – podujatia, počas ktorého ich prepojíme s odborníkmi z biznisu a vzdelávania. EDUcamp tiež prinesie odpoveď na otázku, ktoré organizácie postúpia do kľúčovej aktivity programu – EDUakcelerátora.

Duševné zdravie aj rozvoj kritického myslenia

Hodnotiace komisie vyberali účastníkov do EDUcampu aj na základe súladu ich projektov s vyhlásenými tematickými oblasťami 6. ročníka. Okrem vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia, ktoré bolo súčasťou tém v uplynulých rokoch, sme pridali nové okruhy: duševné zdravie žiakov či učiteľov, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií, adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne). Tohroročná výzva tak reagovala na potreby, ktoré v oblasti vzdelávania odkryla pandémia.

„Vnímali sme, že pandemická situácia mala dopad na duševné zdravie učiteľov aj žiakov. Zároveň, viac ako inokedy sa ukázala potreba rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí a učiť ich pracovať nielen s informáciami, ale aj s ich zdrojmi,“ vysvetľuje senior programový manažér Norbert Maur.

Zmeny v prihlasovaní i výške grantu

Prihlasovanie bolo po prvý raz otvorené aj pre organizácie, ktoré už programom v minulosti prešli. „Veríme, že pravidelný a opakujúci sa mentoring vie organizáciám pomôcť aj s odstupom času,” vysvetľuje dôvody rozhodnutia programový koordinátor Tomáš Janeček a dodáva: „Organizácie sa zároveň vyvíjajú a po čase riešia iné druhy výziev ako pred rokmi. Z tohto pohľadu nám dáva zmysel, aby mali šancu absolvovať mentoring opäť.”

Zmeny nastali aj v spôsobe a vo výške poskytovania grantu. Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, finančné prostriedky na šírenie svojho projektu získa iba jedna organizácia, no ich hodnota bude až 30 000 eur.

Nováčikovia aj absolventi

Medzi 15 postupujúcich sa vďaka zmeneným podmienkam dostali aj 4 účastníci, ktorí program absolvovali už v minulosti: I AMbitious, Inštitút pre aktívne občianstvo, Slovenská debatná asociácia a SPy. Ostatných 11 účastníkov sa EDUcampu zúčastní po prvý raz a získa tak zároveň aj možnosť postúpiť do 3-mesačného EDUakcelerára i grant vo výške 30 000 eur.

Kompletný zoznam účastníkov EDUcampu 2022 v abecednom poradí:

Centrum komunitného organizovania
Názov projektu: Školy za demokraciu
Preventívny vzdelávací program Školy za demokraciu funguje od roku 2017. Ide o jediný program tejto intenzity a typu na Slovensku. Systematicky, dlhodobo a konštruktívne sa venuje prevencii radikalizácie a extrémizmu mládeže a posilneniu podpory otvorenej a tolerantnej občianskej spoločnosti a aktívneho občianstva.
www.cko.sk

EduCoach
Názov projektu: BUĎ SÁM SEBE KOUČOM – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň
Projekt pre učiteľov v Trnavskom kraji má za cieľ zaviesť koučovací prístupu na pôdu 2 stredných škôl v Trnavskom kraji.  Obohatí kompetenčný profil učiteľa a jeho emocionálne a sociálne zručnosti. Zároveň podporí žiaka priamo na pôde školy a pomôže mu rozvinúť jeho potenciál. Zmenou uhla pohľadu a postoja pomáha projekt učiteľom skvalitniť ich vlastné prežívanie, životné nastavenie a vzťahy, čo má pozitívny dopad na jeho prácu so žiakmi.
www.educoach.sk 

EMTEGRA
Názov projektu: KOMPAS
Kompas je program rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností pre deti, učiteľov a školy. Dlhodobým cieľom programu je zlepšiť duševné zdravie, akademické výsledky a vzťahy žiakov prostredníctvom rozvoja kľúčových životných zručností v oblasti emocionálnej a sociálnej gramotnosti (sebapoznanie, empatia, sebaovládanie, budovanie vzťahov, motivácia a pod.) na školách aj mimo nich.
Učiteľom poskytuje zážitkové školenia a vnútorné posilnenie a rodinám pracovné listy.

I AMbitious 
Názov projektu: I AMbitious Academy
I AMbitious je ročný intenzívny vzdelávací program, ktorý sa zameriava na rozvoj ambicióznych stredoškolákov v regiónoch, čím prispieva k ich prosperite. Tiež sa snaží o vytváranie inovatívnych hubov a angažovaných komunít priamo v regiónoch. Zapája do nich nielen študentov, ale aj inovatívne spoločnosti, mladých profesionálov, ľudí z verejného, neziskového a súkromného sektora, ktorí majú
chuť posúvať svoje okolie vpred.
www.iambitious.sk 

Impact Games
Názov projektu: Gamifactory: urobme zo vzdelávania zábavu!
Projekt vychádza z poznatkov, že hry neponúkajú len zábavu, ale vedia poslúžiť aj ako efektívny nástroj na získavanie kľúčových kompetencií 21. storočia ako kritické myslenie alebo vynaliezavosť pri riešení problémov. Gamifactory na jednom mieste ponúka (vzdelávacie) hry pre školy, praktické metodiky ako ich využiť v praxi, tréningy, ako aj priestor na výskum a zdieľanie dobrej praxe.
www.impactgames.eu

Indícia
Názov projektu: Informatika s Emilom
Informatika s Emilom je unikátna metóda vyučovania informatiky. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Projekt prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.
www.indicia.sk 

Inštitút pre aktívne občianstvo
Názov projektu: Škôlky, ktoré menia svet
Cieľom projektu je rozšíriť obľúbený program Školy, ktoré menia svet na materské školy a 1. stupeň základných škôl v rámci celého Slovenska. Zameria sa na rozvoj občianskych a životných schopností, zručností, hodnôt, postojov a akcieschopnosti tých najmenších, a to prostredníctvom zážitkových, hravých, zábavných, neformálnych a veku primeraných metód a prostriedkov a úzkej spolupráce s
rodičmi.
skolyktoremeniasvet.sk

IPčko
Názov projektu: Krabička bezpečia – pomoc pri sebapoškodzovaní pre mladých ľudí
Psychológovia a psychologičky z IPčka vytvorili Krabičku bezpečia, ktorá predstavuje nový a jedinečný nástroj pomoci na zvládanie náročných situácií. Tie doposiaľ niektorí mladí ľudia v ťažkostiach riešili tým, že ubližovali sami sebe. Súčasťou projektu je vzdelávanie pre odborníkov z pomáhajúcich profesií, učiteľov a rodičov v téme sebapoškodzovania, pomoci pri sebapoškodzovaní a metodika práce s Krabičkou bezpečia a tvorba pomáhajúceho obsahu.
ipcko.sk

Liga za duševné zdravie SR
Názov projektu: Koalícia škôl za duševné zdravie
Program združuje školy, ktoré chcú vytvárať také prostredie, ktoré je prospešné pre duševné zdravie. Prostredie školy má moc predchádzať duševným poruchám a znižovať výskyt negatívnych fenoménov ako je šikana, absencia kritického myslenia, predsudky voči marginalizovanýmch skupinám obyvateľstva alebo výskyt fyzického alebo psychického násilia. Škola podporujúca duševnú pohodu detí a učiteľov prispieva k pozitívnym zmenám v celej spoločnosti.
www.dusevnezdravie.sk

Slovenská debatná asociácia
Názov projektu: Olympiáda kritického myslenia
Program si kladie za cieľ vyplniť medzeru vo formálnom vzdelávaní v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Napĺňa sa v 3 krokoch:
1.  Vyškolenie učiteľov a učiteliek stredných škôl v oblasti mediálnej gramotnosti a základov kritického myslenia.
2. Vyškolení učitelia a učiteľky využijú nadobudnuté znalosti a trénerské materiály od SDA vo vzdelávaní svojich žiakov a žiačok.
3. Realizácia Olympiády, v rámci ktorej si žiaci a žiačky môžu získané vedomosti osvojiť a premeniť na zručnosti.
www.sda.sk

SmartBooks, a.s.
Názov projektu: SmartBooks – digitálne vzdelávanie bez hraníc
Projekt predstavuje online portál pre inovatívne vzdelávanie. SmartBooks je prvá digitálna smart učebnica a inteligentná cvičebnica s kompletným učivom všetkých predmetov a ročníkov základných škôl podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.
www.smartbooks.sk

SPy
Názov projektu: Učíme s Hardvérom
Misiou projektu je vniesť do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností.
Od roku 2018 sa do projektu zapojilo vyše 300 základných a stredných škôl. Organizácia vyškolila takmer 750 učiteľov a jej aktivity zasiahli vyše 10000 žiakov a žiačok.
ucimeshardverom.sk

STAR
Názov projektu: Pilotný projekt Nurture Škola
Projekt chce overeniť Nurture princípy učenia v slovenskom školskom systéme, so zreteľom na kultúrnu a sociálnu diverziu regiónov i komunít na Slovensku. Inkluzívny a holistický Nurture prístup k výchove a vzdelávaniu má prostredníctvom cieleného rozvoja emocionálnych, sociálnych, komunikačných a kognitívnych zručností priamy vplyv na odstraňovanie prekážok v učení a prelomenie cyklu správania.

SYTEV
Názov projektu: Vyjadrujeme sa bez nenávisti
Organizácia projektom pokračuje v šírení myšlienky No Hate – kampane Rady Európy. Túto myšlienku multiplikuje medzi mladými vedúcimi a mládežníckymi vedúcimi, ako aj pracovníkmi s mládežou. Vyškolení multiplikátori tejto kampane organizujú na základných a stredných školách workshopy na témy ako prevencia radikalizácie mladých, prejavy extrémizmu, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
www.sytev.sk

YouthWatch
Názov projektu: Marker do škôl
Viacfázové vzdelávanie pre učiteľov v metodike neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíja kompetencie mladých ľudí, potrebné pre úspešný život v 21. storočí. Táto metodika je roky úspešne overená v kontexte práce s mládežou. a pilotné vzdelávanie učiteľov ukázalo, že väčšina týchto princípov je prenositeľná do vzdelávania v školách a žiaci/študenti na tieto zmeny veľmi pozitívne reagujú.
www.youthwatch.sk

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111