27. 11. 2019 Filantropia

Poznáme výsledky grantového programu Srdce pre deti – Vzdelanie bez bariér pre všetky deti

Do grantovej výzvy, ktorú vyhlásilo Srdce pre deti sa prihlásilo 50 projektov. Z tých hodnotiaca komisia vybrala 8 projektov, ktorým sa prerozdelí 26 858, 98 eur. Prečítajte si o víťazných projektoch viac.

Cieľom najnovšej grantovej výzvy charitatívneho projektu vydavateľstva Ringier Axel Springer je podporiť projekty, ktoré vytvárajú podmienky a zlepšujú kvalitu vzdelania detí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením do 18 rokov a ich rodičov (nie konkrétneho jednotlivca). Ktorých 8 projektov uspelo?

1. Centrum inkluzívneho vzdelávania, Bratislava – Vzdelanie pre všetkých

Bratislavské centrum zabezpečuje projektom komplexné poradenstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania, združuje lektorov, úzko spolupracuje s Platformou rodín detí so ZZ a Inklukoalíciou. Expertíza Centra bude aktívne pracovať na vytvorení konceptu metskej inkluzívnej školy C. Rogersa od septembra roku 2020.

Projekt podporíme sumou 3 800 eur.

2. Základná škola Sačurov – Pre naše deti

Projektom školy v Sačurove chcú podporiť vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou metodiky NTC a Montessori. Pre všetkých učiteľov základnej školy zrealizujú intenzívny tréning vo využívaní metodiky NTC a práce s edukačnými pomôckami Montessori. Na 1. stupni v triedach s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia zrealizujú hodiny matematiky a slovenského jazyka využitím metodiky NTC a Montessori.

Projekt podporíme sumou 3 992 eur.

3. Združenie občanov pre pomoc mentálne postihnutým, Trenčianska Teplá – Darujte našim deťom možnosť alternatívnej komunikácie

Cieľom tohto projektu je skvalitnenie komunikačného systému pre deti a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím a žiakov s autizmom. Špeciálne učebné pomôcky budú stimulovať kognitívne procesy detí, aktivizovať zmysly a podporovať senzorické poznávanie okolitého sveta. Projekt je zameraný na zlepšenie kvality vzdelávania týchto detí prostredníctvom špeciálnych učebných pomôcok

Projekt podporíme sumou 666,98 eur.

4. Asociácia pomoci posthnutým APPA, Piešťany – Konzultačné centrum pri APPA

Konzultačné centrum pri APPA je určené predovšetkým pre rodičov, ale aj pre odborníkov, ktorí sa starajú o telesne znevýhodnené dieťa alebo dospelého. V konzultačnom centre sa budú konať vzdelávacie kurzy, odborné prednášky, workshopy, individuálne konzultácie a prezentácie pre rodiny, ktoré majú obmedzený prístup ku kvalitným informáciám.

Projekt podporíme sumou 3 000 eur.

5. Základná škola, Ždaňa – Zmysly v pohybe

V škole rastie počet detí z rómskych komunít, detí s poruchami učenia či správania. Metódou scitlivenia atmosféry v škole sú aj tematické dni. Na základnej škole chcú realizovať 4, všetky so zameraním na zapojenie zmyslov s využitím terapie senzorickej integrácie( SIT). Terapia sa uskutočňuje v špeciálne upravenej miestnosti. Cieľom projektu je scitlivenie prostredia, zmena klímy školy, reedukácia správania zapojením všetkých žiakov školy do pripravovaných aktivít.

Projekt podporíme sumou 4 000 eur.

6. Cesta von, Bratislava – Omama: Šanca pre lepší život deti z generačnej chudoby

Vyškolené lokálne rómske ženy v domácom prostredí deti učia „múdre hranie“. Počas lekcií ukazujú rodičom, ako majú svoje dieťa rozvíjať, aby neskôr uspelo v škole a v živote. Zameriavajú sa na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívnych schopností, exekutívnych funkcií a slovnej zásoby v slovenčine. Projekt posilňuje sebadôveru dieťaťa i rodičov, ich vzťah a rešpekt dieťaťa k sebe i k druhým.

Projekt podporíme sumou 3 500 eur.

7. V.I.A.C., Trstená – Vzdelanie bez bariér pre všetky deti

Projekt využíva edukačné hračky s názvom Vnímajkovia – hračky, ktoré pomáhajú vnímať odlišnosti. 5 sérií Vnímajkov prinesie združenie do 5 vybraných materských škôl. K Vnímajkom poskytnú aj balíček, ktorý bude obsahovať metodológiu, podporné materiály a rozprávky pre prácu učiteľov aj rodičov s témou odlišnosti.

Projekt podporíme sumou 4 400 eur.

8. Výchova zdravej rodiny, Prešov – Autisti a zdravé deti bežia k sebe opreteky

Projekt sa zameriava na deti s autizmom. 20 detí bude mať možnosť trikrát do týždňa navštíviť štandardnú základnú školu a tráviť čas s bežnými deťmi pri aktivitách ako je tesanie do dreva, hrnčiastvo, maľovanie či počúvanie hudby.

Projekt podporíme sumou 3 500 eur.


O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

Anna Podlesná – Profesia

Matej Palacka – Nadácia Pontis

Ján Herák – o.z. Fantázia detí

Martina Čápová – Nadácia Pontis

Daniela Danihelová – Komunitná nadácia Bratislava

Eva Mikolajczyková – Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.