10. 04. 2024 Filantropia

Poznáme výsledky štvrtého ročníka zamestnaneckého grantového programu iniciatíva {spoločne}

Nadačný fond dm drogerie markt prerozdelí viac ako 33-tisíc medzi 8 organizácií.

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis už po štvrtýkrát otvoril zamestnanecký grantový program iniciatíva {spoločne}. Program je zameraný na podporu troch oblastí: vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu dobrovoľníctva a rozvoj komunity.

O grant sa mohli aj tento rok uchádzať neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, či orgány verejnej alebo územnej samosprávy, ktoré ale museli mať odporúčanie zamestnancov. Tí sa budú aktívne zapájať v realizácií úspešných projektov. Organizácie mohli žiadať o grant vo výške 5-tisíc eur, na program bolo vyčlenených 40-tísíc. Nadačný fond dm drogerie markt napokon prerozdelí viac ako 33-tisíc medzi 8 organizácií. Do programu sa prihlásilo 18 organizácií, ktoré spĺňali všetky podmienky a hodnotila ich hodnotiaca komisia.

Medzi podporenými organizáciami je nezisková organizácia Pre Úľany – Pro Fudemus so svojím projektom Náučný chodník Úľanská mokraď (5 000 eur). Cieľom projektu je výsadba stromov (mäkkého luhu – vŕby, topole, jelše) a vybudovanie náučného chodníka v lokalite Pustoúľanskej mokrade a prinavrátenie pôvodného mokraďného výzoru a lužnej biodiverzity do zanikajúceho vzácneho mokraďového biotopu. Súčasťou projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti o ekologickom bohatstve a potrebách ochrany mokradí v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď.

Podporu získala aj Obec Stredné Plachtince. Zámerom ich projektu Stretneme sa na chotári (4 965 eur) je zriadiť oddychovú zónu – lesopark, kde by bola možnosť na stretávanie sa, oddych, spoločne strávené chvíle či už individuálne, alebo pri dobrovoľníckych akciách. Priestor chcú využiť aj na vzdelávanie a rozvoj detí.

Medzi úspešné podporené organizácie patrí aj Obec Súlovce s projektom Zázračná krajina Recyklonie (2 700 eur). Zmyslom ich projektu je prostredníctvom rôznych činností rozvíjať u detí kladný vzťah k prostrediu v ktorom žijeme, k prírode, spoznávať a chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať. Hlavnou myšlienkou je priviesť deti v partnerstve s dospelými k aktívnemu prístupu k okoliu a k možnostiam zlepšenia vlastného života.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: 

 • Eva Petranović (Nadácia Pontis)
 • Pavol Pikla (Nadácia Pontis)
 • Natália Franková (dm drogerie markt, s.r.o.)
 • Nicol Noseková (dm drogerie markt, s.r.o.)
 • Elena Černáčková (dm drogerie markt, s.r.o.)
 • Miroslav Pípa (dm drogerie markt, s.r.o.)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili: 

 • Barbora Hullová (Nadácia Pontis)
 • Martina Zaicová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Kompletný zoznam podporených projektov:

 • Obec Stredné Plachtince: Stretneme sa na chotári, Stredné Plachtince – Cieľom projektu je zriadiť oddychovú zónu-lesopark, kde by bola možnosť na stretávanie sa, oddych, spoločne strávené chvíle či už individuálne, alebo pri dobrovoľníckych akciách. Priestor chcú využiť aj na vzdelávanie a rozvoj detí. Keďže park je na hranici troch katastrov chceli by dať možnosť aj širokému okoliu využiť tento priestor. Chcú tu osadiť ohnisko, lavičky a solárne lampy.
 • ALŽBETKA, n. o.: Zelený dvor, Spišská Nová Ves – Cieľom projektu je zveľadenie prostredia Alžbetka 1; už sú tam vyvýšené záhony. Potrebujú novú zeminu a vymeniť kôru. Nové priestory Alžbetka 2 potrebujú oživiť bylinkami, rastlinami. Potrebujú priestor na vzdelávanie. Už sa tam recykluje – oblečenie, používaný nábytok. Cieľom je naučiť ako, kedy sa zbierajú a sušia bylinky.
 • Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá: Stena, pouč ma 2!, Pohorelá – Cieľom projektu je rozšíriť v školskom areáli stanovištia s cieľom posilniť kontakt žiakov s prírodou, zefektívniť vyučovací proces formou aktívneho zapájania žiakov do procesu. Zriadenie exteriérovej náučnej steny. Dosadenie vymrznutých drevín, inštalácia pexesa na edukáciu o vtákoch, odpade, motýľoch, stromoch. Inštalácia včelieho úľa, výsadba záhonov s lúčnymi kvetmi.
 • Pre Úľany Pro Fudemus: Náučný chodník Úľanská mokraď, Pusté Úľany – Cieľom projektu je výsadba stromov, vybudovanie náučného chodníka v lokalite Pustoúľanskej mokrade a prinavrátenie pôvodného mokraďného výzoru a lužnej biodiverzity do zanikajúceho mokraďového biotopu. Súčasťou projektu je zvýšenie enviro povedomia verejnosti o ekologickom bohatstve a potrebách ochrany mokradí.
 • Obec Hurbanova Ves: Revitalizácia obecného parku – etapa 2, Hurbanova Ves – Cieľom je pokračovať v revitalizáciu parku, ktorá začala v roku 2023. V ďalšej etape-dokončiť chodník, vysadiť okrasné stromy a kríky, osadiť náučné prvky pre deti a mládež. Do projektu opätovne zapojíme dobrovoľníkov z DM.
 • Obec Súlovce: Zázračná krajina Recyklonie, Súlovce – Cieľom projektu je prostredníctvom rôznych činností rozvíjať u detí kladný vzťah k prostrediu v ktorom žijeme, k prírode, spoznávať a chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať. Program je rozšírením projektu Zelená učebňa, ktorá vzdeláva a spája.
 • Občianske združenie Šóšárskych prameňov: Šóšár – Škola Živlov, Želovce – Cieľom je vytvárať a udržiavať prostredie, ktoré rozvíja fyzický, kognitívny, emocionálny potenciál u detí. Založiť 5 Škôl Živlov prírody, v nich vybudovať chodník nad hladinou potoka v lesoparku s bylinnými ostrovmi podporujúc mokraďovú biodiverzitu a rozvíjajúc poznávacie, zmyslové, komunikatívne procesy u ľudí, malú lesnú saunu so zelenou strechou a stojan na bicykle zažívajúc tak atmosféru lesa a silu liečivej vody.
 • Snílky, o. z.: Záhrada pre všetkých II., Belá-Dulice – Projekt Záhrada pre všetkých II. je pokračovaním projektu z roku 2023. Hlavným cieľom však je doplniť živý komunitný priestor o profesionálne navrhnutý trvalkový záhon a podať informácie o jeho správnom zakladaní verejnosti. Osadenie sudov na zachytávanie dažďovej vody pri novopostavenom záhradnom domčeku čiastočne vyrieši otázku využívania dažďovej vody v záhrade.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111