12. 06. 2023 Filantropia

Poznáme výsledky zamestnaneckej grantovej výzvy Pomáhame komunite 2023

Nadačný fond Mobis podporí 36 projektov vo výške takmer 60-tisíc eur.

Cieľom zamestnaneckého grantového programu bolo podporiť organizácie a ich projekty, za ktoré sa zasadzujú a na ktorých sa aktívne zúčastňujú zamestnanci spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o.

Do výzvy sa zapojilo 81 žiadateľov so žiadanou sumou spolu až vo výške 154 302,79 €. Žiadatelia mohli žiadať na podporu svojich projektov sumu od 1 000 do 2 000 €.

Hodnotiaca komisia, ktorú tvorili zamestnanci spoločnosti Mobis Slovakia s.r.o., dňa 06. 06. 2023 vybrala spomedzi všetkých žiadateľov 36 žiadostí, ktoré zo zamestnaneckej grantovej výzvy podporí. Celková prerozdelená suma medzi žiadateľov predstavuje sumu 59 995,94 eur.

Zoznam podporených projektov

Spomedzi úspešných žiadateľov vyberáme niekoľko zaujímavých projektov:

Žiadateľ: Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Rekonštrukcia Kastelánskej izby
Stručný popis projektu:
Hrad Lietava je živou zrúcaninou, o ktorú sa stará Združenie na záchranu Lietavského hradu. Plánovanou rekonštrukciou Kostkovho paláca získajú pre návštevníkov mimoriadne atraktívny priestor, v ktorom budú prebiehať kultúrne udalosti, živá expozícia a pribudne možnosť prenajať si tieto priestory pre organizovanie aktivít. Priestor tu získajú rodiny s deťmi, mladí žiaci a študenti pre školské aktivity. Možnostiam budúceho využitia sa medze nekladú.
Dobrovoľnícke združenie, ktoré hrad opravuje, spája viaceré vekové kategórie ľudí, ktorým záleží na dedičstve kraja, ale aj na kultúrnom či športovom živote v okolí.

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64
Projekt: Pestovateľská záhrada pre Základnú školu Súľov-Hradná
Stručný popis projektu:
Ambíciami predkladaného projektu je podpora edukácie predmetov: technická výchova, prvouka, prírodoveda a biológia a uplatnenie prvkov environmentálnej výchovy v ostatných predmetoch.
V rámci projektu vybudujú Pestovateľskú záhradu (sústava vyvýšených záhonov a výsadba) v školskej záhrade na čerstvom vzduchu, čo umožní uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie adekvátnych poznatkov a zručností v a uplatnenie prvkov environmentálnej výchovy v uvedených predmetoch.
Vďaka vybudovaniu záhrady sa tiež bude predchádzať dôsledkom zmeny klímy v areály Základnej školy Súľov-Hradná, a to výsadbou vhodných rastlín, úpravou priľahlých plôch a záchytom dažďových vôd.

Žiadateľ: Zdravie pre ľudí
Projekt: Práca ako liečba závislostí a duševných porúch
Stručný popis projektu:
Po odznení epidémie COVID-19, ktorá separovala spoločnosť narástol počet hospitalizovaných pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu liečbu a resocializáciu z drogových závislostí a iných duševných chorôb.
Hlavným cieľom projektu je preto liečba a prevencia závislostí prostredníctvom Ergoterapie a Arteterapie u klientov hospitalizovaných na psychiatrickom oddelení v HNSP Trstená. Projekt zabezpečí dostatok pracovného materiálu pre kreatívnu a pracovnú činnosť pri realizácii spomínaných terapií, ktoré napomôžu k začleneniu jednotlivca do komunity a spoločnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111