21. 04. 2022 Sociálne inovácie

Poznáte sociálne inovácie? Máme ich aj na Slovensku

V Nadácii Pontis dlhodobo podporujeme a rozvíjame sociálne inovácie a sme súčasťou niekoľkých expertných skupín v tejto téme.

21. apríl je Svetový deň kreativity a inovácií. Po prvý raz sa oslavoval v roku 2018 a podľa OSN nás má podnietiť v tvorivých úvahách, ako dosiahnuť trvalo udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Okrem technologických existujú aj sociálne inovácie.

Ide o projekty, ktoré ponúkajú nový spôsob riešenia akútnych, ale aj dlhotrvajúcich problémov spoločnosti. Tie najlepšie vznikajú vďaka zdieľaniu know-how a spolupráci viacerých sektorov.

Podľa čoho spoznáme sociálne inovácie?

  • Reagujú na problém v spoločnosti.
  • Ponúkajú naň unikátne riešenie.
  • Merajú svoj dopad.
  • Majú ambíciu meniť systém.
  • Prepájajú aktérov.
  • Sú dlhodobo udržateľné.

Sociálnymi inováciami sú aj naše programy

Aj na posilnenie našej expertízy v tejto oblasti vyvíjame programy, ktoré spadajú pod sociálne inovácie.

Generácia 3.0

Program vznikol v roku 2017 a reagoval na mnohé volania po zmene vzdelávania v slovenskom školstve. Generácia 3.0 vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje pri šírení do škôl.

Za sebou má päť rokov fungovania, ktoré priniesli viac ako 250 prihlásených projektov a takmer 16 500 účastí na aktivitách určených pedagogickej komunite.

Budúcnosť INAK

Unikátny mimoškolský program Nadácie Pontis odpovedá na potrebu rozvoja zručností 21. storočia: podnikavosti, mäkkých a digitálnych zručností. Funguje od roku 2019 pri základných školách, najskôr sme spustili centrum v Trnave, minulý rok vo Zvolene. Spolupracujeme aj s mestskou ubytovňou Fortuna v Bratislave, ktorá náš vzdelávací obsah využíva pri práci s mládežou.

Ako experti spolupracujeme so štátom

Sociálne inovácie sú jednou z hlavných tém Európskej únie. Vidí v nich nástroj ako dosiahnuť trvalé riešenia spoločenských problémov jednotlivých krajín.

V novom programovom období 2021 – 2027 sa očakáva, že budú tiež súčasťou pripravovaného Programu Slovensko. Keďže sa sociálnym inováciám v Nadácii Pontis dlhodobo venujeme, sme ako odborníci prizývaní do rôznych pracovných skupín pôsobiacich pri štátnych inštitúciách.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Naša kolegyňa Janka Žišková sa stala externou expertkou pre tému sociálne inovácie v rámci Projektu Partnerstvo. Jedným z jeho cieľov je vytvoriť stabilnú platformu, ktorá sa bude venovať systémovej podpore sociálnych inovácií na Slovensku.

Na webovej stránke úradu už postupne vychádzajú aj články na tému sociálnych inovácií, ktorých autorkou je práve Janka.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Ako dobrovoľní členovia platformy sociálnych inovácií sme sa podieľali na tvorbe Príručky sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe v oblasti sociálnych inovácií.

Sme členmi pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Spolu s 18 ďalšími organizáciami zastupujeme mimovládny sektor v procese prípravy nového programového obdobia 2021 – 2027 a fondov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Na základe memoranda o spolupráci sme sa stali partnerom v rámci nadnárodného projektu Social Innovation Plus – Competence Centres, ktorý je financovaný z prostriedkov programu EÚ „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI).“

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie, ktoré má podporiť zavádzanie sociálnych inovácií a výmenu poznatkov medzi partnermi projektu z Rakúska, Maďarska a Bulharska.
V rámci projektu je jednou z aktivít zmapovanie súčasného stavu ekosytému sociálnych inovácií na Slovensku. V pláne je tvorba stratégie na podporu sociálnych inovácií, vďaka ktorej sa budú finančné prostriedky v programovom období 2021-2027 z programu Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) čerpať efektívnejšie.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111