25. 08. 2015 Zodpovedné podnikanie

Poznáte svojich obchodných partnerov? Zapojte sa do najnovšieho prieskumu

Ako slovenské firmy pristupujú k ich obchodným partnerom? Úlohou prieskumu združenia SCC je získať názory lídrov zaoberajúcich sa obchodnými vzťahmi.

©Véronique Debord-Lazaro/Flickr.com

Združenie Slovak Compliance Circle (SCC) spúšťa ďalší ročník prieskumu podnikateľského prostredia, tentokrát na tému preverovania obchodných partnerov. Budeme veľmi radi, ak i vy svojím názorom a pripomienkami pomôžete vytvoriť hodnotnú štúdiu o pohľade slovenských firiem na túto problematiku.

Prečo sa zapojiť?

Hlavným cieľom tohto prieskumu je zmapovať, ako spoločnosti na Slovensku pristupujú k svojim obchodným partnerom z hľadiska posudzovania ich reputácie, spoľahlivosti, podnikateľskej etiky, stability a schopnosti plniť svoje záväzky v rámci podmienok zmluvného vzťahu aj relevantných legislatívnych požiadaviek. Úlohou dotazníkového šetrenia je zistiť, akým spôsobom a v akých situáciách slovenské firmy tieto aspekty obchodného partnera posudzujú, aký význam tomu prikladajú a akú hodnotu im to prináša.

Týka sa prieskum aj mňa?

Vhodnými respondentmi sú predovšetkým ľudia pokrývajúci oblasť nákupu a predaja (predovšetkým na úrovni stredného manažmentu), prípadne ktokoľvek, kto je zodpovedný za nadväzovanie obchodných vzťahov. Okrem toho sú cieľovou skupinou aj pracovníci zodpovední za oblasť compliance, právne oddelenie, interný audit a risk management. V stredných a menších firmách aj zamestnanci z vyššieho manažmentu a majitelia. Cieľom dotazníkového šetrenia je získať názor profesionálov z firiem bez ohľadu na ich veľkosť, odvetvie či región, v ktorom pôsobia.

Prieskum je anonymný

Informácie získané z dotazníkového šetrenia budú slúžiť len pre štatistické účely SCC. Zoznam respondentov vrátane konkrétnych odpovedí nebude zverejnený. SCC bude zverejňovať výhradne paušalizované štatistické informácie získané na základe prieskumu.

Informácie k vyplneniu dotazníka

Vyplnenie dotazníka vám zaberie maximálne 15 minút. Prieskum potrvá do konca septembra 2015. Ako už bolo spomenuté, prieskum je anonymný, no respondent má možnosť zadať svoje kontaktné údaje, ak si želá byť informovaný ohľadne SCC. V prípade, že respondent nevyplní celý dotazník a chce vyplňovanie prerušiť, bude požiadaný o zadanie emailovej adresy – výhradne za účelom toho, aby bolo možné sa k rozpracovanému dotazníku vrátiť.

Pre účely prieskumu možno za „obchodného partnera“ považovať dodávateľov tovarov a služieb, partnerov podieľajúcich sa na obchodnej činnosti spoločnosti (napr. sprostredkovatelia, agenti) i odberateľov, t.j. zákazníkov.

Zapojte sa do prieskumu tu

Výsledky minuloročného prieskumu podnikateľského prostredia, v ktorom sa združenie SCC zameralo na problematiku podnikateľskej etiky, sú k dispozícii tu.

 

Zdroj: Slovak Compliance Circle

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111