24. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Právna klinika neziskového sektora – prax získaná v škole

Advokáti Pro Bono spojili sily s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Študenti práva musia často riešiť dilemu, ako sa plnohodnotne venovať škole a zároveň získavať relevantné skúsenosti z praxe, ktoré sú pre absolventov práva tak potrebné. Príklady z USA, Veľkej Británie, ale aj nám bližším Čiech a Poľska, ukazujú ako jedno z riešení klinické vzdelávanie.

Aj preto sa v aktuálnom akademickom roku 2014/2015, Právnická fakulta UK rozhodla pokračovať s praktickým právnickým vzdelávaním a po dvoch rokoch opätovne otvorila výberový predmet Právna klinika neziskového sektora v spolupráci s programom Advokáti Pro Bono administrovaným Nadáciou Pontis. Právnu kliniku neziskového sektora predstavujú advokáti z 3 advokátskych kancelárií z programu Advokáti Pro Bono, 8 neziskových organizácií s právnym problémom, šikovní študenti práva a nadšení vyučujúci.

„Neziskovky poskytli pre účely výberového predmetu svoje aktuálne právne problémy. Dvadsiati študenti 3. až 5. ročníka budú tieto prípady riešiť pro bono v tímoch pod supervíziou jedného advokáta a jedného z vyučujúcich v priebehu zimného semestra. Prípady neziskových organizácií sú rôznorodé, od potreby revízie zmlúv a vnútorných dokumentov organizácií, cez konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov, až po výklad zákona o sociálnych službách“, približuje fungovanie kliniky Radka Babeľová, programová asistentka Advokáti Pro Bono pri Nadácii Pontis.

 „Právna klinika má za cieľ prepojenie právnického vzdelávania s praxou tým, že sa študenti dostanú do priameho kontaktu s riešením „živých“ právnych problémov,“ uvádza Zuzana Illyová, koordinátorka Právnej kliniky neziskového sektora na Právnickej fakulte UK. S uvedeným súhlasí aj advokátska koncipientka z bnt attorneys-at-law Ivana Kováčová a dopĺňa „Schopnosť aplikovať právne normy na konkrétny prípad a právna argumentácia sú základom dennodennej právnickej praxe. Prostredníctvom právnej kliniky budú mať študenti možnosť získať prvé skúsenosti s tým, ako právo funguje v praxi, čo ich obohatí nielen vedomostne ale aj ľudsky, keďže ide o spoluprácu na riešení právnych problémov rôznych neziskových organizácií.“

Dôvody, prečo sa do projektu zapojili, či už advokátske kancelárie alebo neziskovky sú podobné. Barbora Kuchárová z občianskeho združenia Prima, jedného zo zapojených neziskoviek v tom vidí viac prínosov: „Samotné OZ Prima má v podtitule, že je združením mladých profesionálov, ktorí implementujú inovatívne stratégie do práce s ľuďmi.Spolupráca a podpora mladých, či budúcich profesionálov, teda aj študentov práva je v súlade i s našou filozofiou. Investícia do mladých ľudí je pre nás investíciou do budúcnosti a to najmä ak sa jedná o zvyšovanie ich profesionality.“ 

Prostredníctvom Právnej kliniky neziskového sektora majú teda nielen neziskové organizácie možnosť získať pro bono právnu pomoc, ktorú by si inak nemohli dovoliť, ale zároveň sa študenti takto môžu naučiť využívať svoje znalosti a schopnosti na pomoc spoločnosti. Viliam Myšička, advokát zo zapojenej advokátskej kancelárie Kinstellar, pridáva ďalšie výhody spolupráce: Zapojenie študentov nám umožní pomôcť pro bono viacerým neziskovkám, ako aj hľadať spomedzi talentovaných študentov budúcich koncipientov pre našu kanceláriu.“

Priebeh spolupráce budeme priebežne vyhodnocovať s advokátmi, neziskovkami, študentmi a vyučujúcimi. Koncom decembra uvidíme, čo sa podarilo a posilníme ďalšie fungovanie predmetu o reálne skúsenosti a začiatkom marca 2015 budú výsledky spolupráce prezentované aj na medzinárodnej konferencii Inovácie pre moderné právnické vzdelávanie- cudzojazyčný študijný program a právne kliniky, ktorá sa uskutoční na pôde Právnickej fakulty UK.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111