19. 07. 2023 Nadácia Pontis

Prieskum trhu za účelom získania cenovej ponuky na Zákazku – realizáciu overenia oprávnenosti vybranej vzorky nákladov projektu ImpactAS a vyhotovenie „Certificate on the Financial Statement“

Nadácia Pontis Zelinárska 2, 821 08 Bratislava (ďalej len „Zadávateľ“) realizuje projekt č. 101091634 —Impact Acceleration of Slovak CSOs (ďalej “ImpactAS”), na základe grantovej zmluvy uzatvorenej s Európskou komisiou prostredníctvom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (ďalej len „ECEA“) na základe výzvy z programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), CERV-2022-CITIZENS-VALUES. Celková výška projekových nákladov je EUR 3,211.414,21, začiatok projektu 1.12.2022, trvanie projektu 36 mesiacov. Projekt je publikovaný na stránke Funding & tenders (europa.eu). Cieľom projektu je podpora občianskeho sektora.

Zadávateľ  realizuje prieskum trhu a dovoľuje si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky, v nadväznosti na špecifikáciu uvedenú nižšie. 

1. Predmetom prieskumu trhu je získanie cenovej ponuky na nasledovnú  Zákazku: 

Realizácia overenia oprávnenosti  vybranej vzorky nákladov Impact AS, posúdenia či sú finančné vyúčtovania zostavené v súlade s podmienkami grantovej zmluvy (príloha č.1) a náklady vykázané v projekte a v účtovníctve Zadávateľa sú oprávnené,  a súčasne  vyhotovenie  Certificate on the Financial Statement (ďalej len „CFS“) v rozsahu a spôsobom bližšie špecifikovanom v prílohe č.2 (ďalej len “Zákazka”). Zákazka musí byť realizovaná nezávislým certifikovaným externým audítorom s použitím najvyšších profesionálnych štandardov.  

Zákazka sa bude vykonávať v 3 častiach podľa podmienok zmluvy (príloha č.3)  v nasledovných obdobiach: 

  1. časť Zákazky: do 25.1.2024  (náklady projektu za 1.rok implementácie, tj. za 12/22-11/23) 
  2. časť Zákazky: do 25.1.2025 (náklady projektu za 2.rok implementácie, tj. za 12/23-11/24)
  3. časť Zákazky do 25.1.2026 (náklady projektu za 3.rok implementácie, tj. za 12/24-11/25) . 

 2. Miesto realizácie  a dodania Zákazky: priestory Zadávateľa na adrese: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava. 

3. Dátum dodania jednotlivých častí  Zákazky:  25.1.2024, 25.1.2025 a 25.1.2026. 

4. Platobné podmienky: 30 dní po odovzdaní jednotlivého CFS, na základe predloženia originálu faktúry a preberacieho protokolu podpísaného dodávateľom a Zadávateľom. 

 5. Ostatné podmienky:   

a. CFS  musí byť vyhotovený a odovzdaný písomne v anglickom jazyku ako aj prípadná komunikácia s ECEA alebo ostatnými zástupcami Európskej únie bude vykonávaná v anglickom jazyku. 

b. Cenová ponuka musí obsahovať cenu za každú jednotlivú časť Zákazky v EUR bez DPH a v EUR vrátane DPH a za celú Zákazku spolu pričom celkovú cenu treba uviesť v EUR bez DPH a v EUR vrátane DPH.  Cenu je potrebné stanoviť vrátane všetkých nákladov súvisiacich s obstaraním a dodaním Zákazky. 

c. Predloženie povinných príloh podľa bodu 6 a) až d). 

 6. Lehota a spôsob predkladania cenovej ponuky:  

Cenovú ponuku prosím zašlite výhradne elektronicky – mailom  na adresu impactas.audit@nadaciapontis.sk s uvedením predmetu: Prieskum trhu Zákazka na dodanie CFS najneskôr do 18. 9. 2023  15:00 

Povinnými prílohami k cenovej ponuke sú: 

a. kópia licencie štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, 

b. Čestné vyhlásenie, že licencia je aktívna a údaje zapísané v zozname audítorských spoločností alebo zozname štatutárnych audítorov sú aktuálne a správne a nedošlo k žiadnym skutočnostiam uvedeným v § 12 zákona o štatutárnom audite. Ak nastali zmeny v zapisovaných údajov, ktoré nie sú dosiaľ zapísané v tomto zozname, predloží dokumenty, ktoré preukazujú tieto zmeny.   

c. Popis skúseností uchádzača v oblasti štatutárneho auditu podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, a zároveň v oblasti, ktorá je porovnateľná s predmetom zákazky (CFS) 

d. Súhlas so zmluvnými podmienkami obstarávateľa (Príloha č.3). 

V prípade, že nebude doložená akákoľvek z povinných príloh, bude cenová ponuka uchádzača vyradená. Skúsenosti v oblasti, ktorá je predmetom zákazky je nevyhnutnou podmienkou pre úspech vo výberovom konaní.  

Cenové ponuky budú vyhodnotené do 5 pracovných dní po poslednom dátume na predloženie cenovej ponuky. 

V prípade predloženia: 

a. aspoň 1 cenovej ponuky na celkovú cenu Zákazky bez  DPH nižšiu ako EUR 10.000,– môže byť vybraný víťazný uchádzač. Pričom kritériom na vyhodnotenie víťazného uchádzača bude  cena uvedená v ponuke, ktorá spĺňa podmienky špecifikované v tomto prieskume,  za celý rozsah predmetu Zákazky za celé obdobie; posúdenie skúseností a pripomienok k návrhu zmluvy o dodaní Zákazky (príloha č.3). S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dodaní Zákazky. 

b. cenových ponúk na celkovú cenu Zákazky vyššiu ako EUR 10.000,– bez DPH  bude  do 5 pracovných dní po dátume na predloženie cenovej ponuky vyhlásené Verejné obstarávanie, ktoré bude zverejnené na webovej stránke Zadávateľa. 

Kontaktná osoba na prípadne otázky pred  dátumom zaslania ponuky Namina Akoussahová tel. +421 917 889 790, e-mail: impactas.audit@nadaciapontis.sk. 

Prílohami výzvy sú nasledovné dokumenty:

Príloha č.1 Grantová zmluva.pdf

Príloha č.2 cfs_en.docx

Príloha č.3 Zmluva o poskytovaní služieb.pdf

 

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111