17. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Pro Bono na pomoc obetiam diskriminácie

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť rieši strategické vedenie súdnych sporov v prípadoch diskriminácie. Ich aktivity by posilnil právny výskum.

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť sa dlhodobo zameriava na presadzovanie práva všetkých na ľudskú dôstojnosť, na ochranu pred diskrimináciou a na ľudské práva žien. V minulosti výrazne prispelo k zmenám antidiskriminačného zákona a zapájalo sa zo ženskoprávneho hľadiska do tvorby legislatívy a verejných politík v oblasti rodinného práva, reprodukčných práv, práva sociálneho zabezpečenia a pracovného práva. Jednou z jeho ďalších aktivít je strategické vedenie súdnych sporov v prípadoch diskriminácie. Združenie hľadá právnika, ktorý pre nich vypracuje právny výskum týkajúci sa priznávania náhrady nemajetkovej ujmy. O význame takejto pomoci hovorí v krátkom rozhovore Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia.

S akými problémami v súdnych sporoch sa stretávajú obete diskriminácie na Slovensku? 

„Súdy si ešte neosvojili vnímanie diskriminácie ako niečoho, čo je a priori nedôstojné a zraňujúce. Opätovne chcú od osôb dotknutých diskrimináciou, aby svoju ujmu na dôstojnosti preukazovali. Ak vôbec priznajú náhradu nemajetkovej ujmy ako akúsi finančnú kompenzáciu ujmy na dôstojnosti a na prežívaní, priznávané sumy bývajú väčšinou len veľmi symbolické. Problém je súčasne aj v legislatíve – právna úprava náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch diskriminácie kopíruje právnu úpravu náhrady nemajetkovej ujmy vo veciach ochrany osobnosti a neberie do úvahy špecifiká diskriminácie, jej apriórne nedôstojný charakter, jej dopady na prežívanie a celkovo na život osôb, ktoré sú diskrimináciou dotknuté.“

Na advokátov z nášho Pro Bono programu ste sa obrátili so žiadosťou o právny výskum judikatúry a odbornej literatúry, ktoré by zmapovali argumenty a celkovo dostupné zdroje k priznávaniu náhrady nemajetkovej ujmy. Ako Vám takáto analýza pomôže?

„Určite ju použijeme v konaniach, v ktorých zastupujeme a budeme zastupovať osoby dotknuté diskrimináciou a v ktorých sa snažíme dosiahnuť pre ne spravodlivý výsledok – teda aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v takej výške, ktorá bude pre ne predstavovať skutočné zadosťučinenie a ktorá súčasne bude primeraným, efektívnym a odstrašujúcim prostriedkom nápravy. Momentálne máme na súdoch 2 prípady strategickej litigácie – oba sa týkajú diskriminácie žien na trhu práce. Zároveň výsledky analýzy využijeme v našich advokačných aktivitách, ktorými sa snažíme o legislatívne zmeny v tejto oblasti. Veríme, že už v prvej polovici roku 2014.“

Spolupracujete v tejto téme aj s inými neziskovkami?

„Problém, ktorý sme načrtli, popisujú všetky mimovládne organizácie, ktoré poskytujú právnu pomoc osobám dotknutým diskrimináciou. Zároveň je registrovaný aj odbornou obcou, vrátane orgánov verejnej moci, ktoré majú implementáciu antidiskriminačného zákona na starosti. Okrem možnosti argumentovať výsledkami analýzy v súdnych konaniach prebiehajúcich z iniciatívy mimovládnych organizácií alebo s ich podporou môže teda vyhotovená analýza poslúžiť aj ako podklad pre zmenu legislatívy týkajúcej sa priznávania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípadoch diskriminácie súdmi.“

 

Ak máte záujem pomôcť združeniu Občan, demokracia a zodpovednosť vypracovaním pro bono právnej analýzy, ozvite sa nám na lucia.borovska@nadaciapontis.sk a poskytneme vám viac informácií.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111