25. 04. 2017 Zodpovedné podnikanie

Rómovia ako šanca pre regióny

Business Leaders Forum vydalo ďalšie odporúčania pre firmy. Tentoraz na tému zamestnávania marginalizovaných Rómov

V súčasnosti sa na Slovensku nachádzame v paradoxnej situácii. Väčšie podniky preukázateľne zápasia s ne­dostatkom pracovnej sily, pričom však približne 100 000 Rómov v produktívnom veku nemá prácu.

V roku 2035 nám bude chýbať na pracovnom trhu približne 500 000 ľudí. Budú nám chýbať zamestnanci aj prispievate­lia do sociálneho systému. Práve Rómovia sú šancou prežiť pre mnohé regióny Slovenska,“ hovorí Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podpo­ru najmenej rozvinutých okresov.

Na Slovensku už teraz vieme nájsť príklady riešení a funkčných systémov, ako zamestnávať marginalizovaných Rómov. Združenie Business Leaders Forum vydalo ďalšie odporúčania pre firmy, ktoré chcú prehlbovať svoj záväzok podnikať zodpovedne. Príklady z praxe im môžu pomôcť obsadiť voľné pracovné miesta a zároveň posilniť zodpovedný prístup ku komunite, v ktorej pôsobia.

Stiahnite si odporúčania

 

Čo funguje a čo pomáha

Spoločnosť U. S. Steel Košice rozbehla v roku 2002 projekt Rovnosť príležitostí, ktorý bol zameraný na marginalizovaných Rómov, komunity so 100% nezamestnanosťou v blízkosti podniku. Na začiatku vedenie firmy ponúklo obci vytvoriť možnosti práce pre 35 uchádzačov o zamestnanie. V ďalších etapách sa počet zapojených do projektu zvýšil až na 150 osôb zamestnaných v železiarňach prostredníctvom samosprávy.

Bez zosieťovania nad rámec štruktúr v podniku by projekt úspešný nebol. Úspech spočíval v dob­re nastavenej spolupráci so samosprávami, školami a ostatnými stakeholdermi,“ hovorí Ján Bača z U. S. Steel Košice.

Spoločnosť Whirpool Slovakia susedí s obcou Veľkou Lomnica, v ktorej žije veľká róm­ska komunita. Práve v tejto komunite začala firma v roku 2014 s pomerne ma­sívnym náborom pracovníkov. Vedenie spoločnosti tento krok popisuje ako prirodzenú reakciu na trh práce v okrese Poprad. Asi 20 % zamestnancov podniku tvoria Rómovia. Pritom netvoria len súčasť najbežnejších robotníckych, ale aj špecializovaných pozícií.

Rómovia dnes tvoria v našom podniku pevnú a zodpovednú súčasť prevádzok, čomu však predchá­dzalo značné snaženie a práca s nimi. Trvalo v priemere tri roky, pokiaľ sme ich pripravili a začlenili. V priemere za pol roka sme boli schopní pripraviť kvalifikovaného operátora, ktorý sa dokonca dokáže posúvať na viacerých pozíciách,“ dopĺňa Jaroslav Grygar z Whirpool Slovakia.

Business Leaders Forum aj na príkladoch ďalších spoločností odporúča venovať čas podpore rodinných vzťa­hov a osobného života rómskych zamestnancov. Malo by ísť o nevyhnutnú súčasť úspešnej pracovnej politi­ky. Firmy tiež môžu využiť kapacity a skúse­nosti škôl a neziskových organizácií na vyškolenie potenciálnych zamest­nancov presne pre svoje potreby. Pri prekonávaní počiatočných problémov súvisiacich s prípravou na zamestnanie či riešení problémov na pracovisku sa môžu obrátiť aj na komunitné centrá a mať tak k dispozícii partnera na lokálnej úrovni.

∗∗∗

Tieto odporúčania sú výstupom podujatia Action Oriented Forum – Od potrieb firiem k riešeniam zamestnanosti marginalizovaných Rómov, ktoré sa uskutočnilo 2. decembra 2016. Podobné podujatie bude Nadácia Pontis organizovať aj koncom roka 2017.

Partneri podujatia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111