13. 11. 2012 Zodpovedné podnikanie

Seminár Súdnictvo priateľské k dieťaťu

Ročne sa súčasťou súdneho konania stanú desaťtisíce detí na Slovensku.

Dôvody sú rôzne. Väčšina prípadov sa týka rozhodovania súdov o tom, ktorému z rodičov bude dieťa zverené do starostlivosti. Vyše 10-tisíc detí však stojí v pozícii obžalovaných v rámci trestného či priestupkového konania. V prípade maloletých ide často o vypäté situácie, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie zo strany súdov a ich zástupcov. Deti sa do svojich 18 rokov nemajú možnosť brániť. Kým v zahraničí je bežné, že dieťa má právo na svojho advokáta, na Slovensku takáto prax neexistuje. Právam dieťaťa sa venoval aj seminár Súdnictvo priateľské k deťom, ktorý sme zorganizovali 12. novembra 2012 v spolupráci s Unicef Slovensko.

 

 

Na Slovensku chýba detský ombudsman

V záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti, musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia. Tak sa píše v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN už v roku 1989. V praxi sa žiaľ často stretávame s opakom. Na Linku detskej istoty pri Unicef Slovensko a verejnému ochrancovi práv volajú deti každodenne. “Deti sa na nás obracajú v každom veku a s rôznymi problémami od tých najjednoduchších, čo sa stalo v škole až po zložité rodinné situácie,” hovorí ombudsmanka Jana Dubovcová. Podľa nej sa ukazuje, že oblasť práv detí, rodiny a jej postavenie v spoločnosti sú take vážne a zasahujú do toľkých práv, že by nebolo na škodu vypočuť OSN a zriadiť inštitúciu detského ombudsmana ako nezávislého ústavného orgánu.

Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv

Ten istý názor zdieľa aj Peter Guráň, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa. “Výbor OSN pre práva dieťaťa odporúča všetkým členským krajinám, aby si založili nezávislý monitorovací mechanizmus práv detí. Automatickou ratifikáciou Dohovoru a dobrou štandardnou legislatívou nie je zaručené, že všetky princípy Dohovoru budú platiť v praxi. Ako ideálne sa preto zdá založiť úrad detského ombudsmana,” hovorí. Peter Guráň je prvým kandidátom zo Slovenska, ktorý bol zvolený do zmluvných orgánov OSN v oblasti ľudských práv.

Peter Guráň, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa

Rodičovská rola zostáva aj po rozvode

O ťažkých situáciách, ktoré deti neraz pri súdnych konaniach a problémoch v rodine prežívajú, hovorila na seminári aj psychologička Katarína Trlicová, odborná garantka Linky detskej istoty pri Unicef Slovensko. “Pre dieťa je každý jeho problém ťažký. Z psychologického hľadiska sú najhoršie prípady, kedy rodičia nechávajú zodpovednosť o rozhodnutí, s kým chce žiť, na dieťati. Je dôležité si jeho názor vypočuť, ale nechať mu slobodne povedať, čo cíti,” vysvetľuje. Aj keď niektorý z rodičov opúšťa rodinu, nemal by podľa nej opúšťať deti. Rodičovská starostlivosť by mala pokračovať a to v najlepšom záujme dieťaťa, táto úloha obom zostáva.

Katarína Trlicová, psychologička

V zahraničí majú deti právo na advokátov

Rodinné právo je práve oblasťou, kde by sudcovia a advokáti mali byť obzvlášť citliví voči deťom. O skúsenostiach hovoril aj advokát Jozef Marko. “V zahraničí, napríklad vo Veľkej Británii, je úplne bežné, aby malo advokáta aj maloleté dieťa. Na území Slovenska môžu mať advokátov len rodičia, prvoradé sú teda záujmy rodiča,“ vysvetľuje advokát, ktorý je zapojený aj do Iniciatívy Advokáti Pro Bono. Ide o program Nadácie Pontis, v ktorom zapojení advokáti dobrovoľne bezplatne pomáhajú neziskovým organizáciám a v niektorých prípadoch aj ich klientom pri rôznych právnych problémoch a výzvach, ktoré súvisia s ich verejnoprospešnými aktivitami.

 

Jozef Marko, advokát zapojený do Iniciatívy Advokáti Pro Bono

 

Deti na slovenských súdoch zastupujú kolízni opatrovníci. „Myslím si, že nie je možné, aby kolízny opatrovník do detailov a najmä v problematických prípadoch alebo prípadoch, ktoré sa týkajú zahraničia, poznal dopodrobna či už našu alebo zahraničnú právnu úpravu. Pokiaľ je tam advokát, má svoju prax a kolegov v partnerských advokátskych kancelárií v zahraničí, ktorí vedia dať mnohé veci na správnu mieru a pomôcť dieťaťu v súdnom konaní,“ konštatuje Jozef Marko.

Maloletí migranti sú v ťažkej situácii

S deťmi na opačnom brehu sa stretáva právnička Alexandra Malangone. V Lige za ľudské práva, kde pôsobí, sa denne stretávajú s ťažkými situáciami maloletých migrantov bez sprievodu, ktorí sú zachytení na území Slovenska bez rodičov. “Väčšinou ide o deti z Afganistanu, zo Somálska, Moldavska, Číny a v súčasnosti ich počet stúpa aj zo Sýrie. Deti sú umiestňované do detského domova pre maloletých bez sprievodu v Hornom Orechovom pri Trenčíne a v Medzilaborciach,” hovorí. Deti majú neraz sťaženú situáciu aj v tom, že nepoznajú náš jazyk a  ich situácia často vyústi do frustrácie, až depresie.

Alexandra Malangone, právnička

Psychologička Katarína Trlicová upozorňuje, že deti sú zraniteľné v každom veku. Zážitky, ktoré maloleté dieťa prežíva z konfliktných situácií, zostávajú  nespracované. “Dieťa im často nerozumie. Prenáša si ich do jednotlivých vývinových štádií a môžu ovplyvňovať aj správanie a konanie dieťaťa až do dospelosti,” dodáva.

“Seminár mal viacnásobný prínos. Advokátom a právnikom sprostredkoval informácie z oblasti výkladu Dohovoru o právach dieťaťa a jeho uplatnenie v praxi, venoval sa skúsenostiam detí v krízových situáciách, právnej úprave ochrany práv maloletých v súdnom procese a súdnictvu priateľskému k dieťaťu, pričom si mohli vymeniť vlastné skúsenosti. Nadáciu Pontis teší, že program Advokáti Pro Bono môže rozšíriť aj na vzdelávanie v neziskových témach. Cieľom iniciatívy je podporiť prácu a témy neziskových organizácií a ich klientov, ktoré by si štandardne nemohli dovoliť takúto právnu pomoc. Bezplatná pomoc advokátov z iniciatívy Advokáti Pro Bono má pre ne významný strategický dopad,“ hovorí Lucia Borovská, programová koordinátorka Nadácie Pontis. 

Seminár Súdnictvo priateľské k deťom bol prvý zo štyroch tematických seminárov, ktoré sa uskutočnili v Bratislave, Prahe, Budapešti a vo Varšave. Ďakujeme za podporu aj advokátskej kancelárii Kinstellar, ktorá poskytla svoje priestory a občerstvenie.  Seminár vznikol z iniciatívy nášho medzinárodného partnera, organizácie PILnet. Podujatie bolo finančne podporené grantom od CEE Trust.

Adam Hodoň, partner advokátskej kancelárie Kinstellar

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111