09. 05. 2014 Zodpovedné podnikanie

Slovensko sa pridáva ku globálnemu pro bono hnutiu

Nadácia Pontis sa stala súčasťou siete Global Pro Bono Network. Vo svete tak reprezentuje Slovensko ako sprostredkovateľ kvalitných pro bono služieb.

Nadácia Pontis už niekoľko rokov prepája svet neziskoviek s ľuďmi z firiem, ktorí bezplatne využívajú svoje zručnosti na zlepšovanie našej krajiny. Práve vďaka dlhodobým skúsenostiam v pro bono sa zaradila do siete Global Pro Bono Fellows. Tá združuje líderské organizácie z celého sveta, ktoré umožňujú neziskovým organizáciám vo svojich krajinách lepší prístup ku kvalitným pro bono službám.

Táto vízia spája organizácie, ktoré sa stretli vo februári tohto roka na Globálnom Pro Bono Summite v San Franciscu vo februári 2014. Podujatie organizuje americká organizácia Taproot, ktorá je lídrom v oblasti sprostredkovania profesionálnych pro bono služieb, v spolupráci s Nadáciou BMW, ktorá sieťuje lídrov, inšpiruje k zodpovednosti, formovaniu občianskej spoločnosti, sociálnemu podnikaniu a politike vo svete.

V Nadácii BMW veríme, že spoločnosť potrebuje silné neziskové organizácie, aby mohli pozitívne meniť komunity, v ktorých pôsobia. Mnohým neziskovkám však chýba prístup k profesionálnym službám v marketingu, ľudských zdrojoch, IT, stratégii či v ďalších dôležitých oblastiach,“ hovorí Armin Pialek z Nadácie BMW.

Čo znamená pro bono?

Pro bono je skratka latinského výrazu pro bono publico, čo znamená pre verejné dobro. Týmto pojmom označujeme profesionálne služby poskytnuté bezplatne v prospech organizácií, ktoré slúžia spoločnosti. Na jednej strane ide o formu podpory neziskových organizácií, ale čoraz častejšie i súčasť profesijnej etiky rôznych povolaní.

Každá dobrá organizácia potrebuje kvalitných ľudí a relevantné dáta, aby sa mohla neustále zlepšovať. Práve bezplatné pro bono služby ľudí z biznisu umožňujú, aby neziskové organizácie fungovali efektívnejšie, mali premyslenú stratégiu či kvalitnejšie nastavenú komunikáciu,“ vysvetľuje Monika Brošková z Nadácie Pontis, ktorá má na starosti program Hlavy pomáhajú. „Neziskové organizácie si totiž tieto služby často nemôžu dovoliť, pretože financie na rozvoj organizácie podporuje čoraz menej donorov,“ dodáva. Priekopnícku úlohu v poskytovaní pro bono službieb zohrávajú práve zamestnanci zo skupiny firiem Engage, ktorí sa každý rok zapájajú pre pomoc neziskovým organizáciám nielen manuálne, ale aj hlavou.

Záleží nám na kvalite pro bono služieb

Pro bono služby sú nástrojom, akým môžu neziskovky získavať prístup k potrebným zručnostiam. Na druhej strane vidíme, že množstvo pro bono projektov zlyháva, alebo nenapĺňa očakávania zúčastnených strán. Sprostredkovateľské organizácie zabezpečujú vysokú kvalitu a vysoký dopad poskytnutých pro bono služieb. Ich úlohou nie je len spájať neziskové organizácie s poskytovateľmi pro bono služieb, ale i pomáhať diagnostikovať potreby, hľadať vhodných pro bono konzultantov, pomáhať riadiť pro bono projekty či hľadať ďalšie príležitosti pre pro bono,“ zdôrazňuje Armin Pialek.

V Nadácii Pontis v súčasnosti chystáme nový model poskytovania bezplatných pro bono služieb, ktorý bude nadväzovať na doterajší program Hlavy pomáhajú. Už počas júnového dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto plánujeme Kreatívny maratón, kedy budú profesionáli z reklamných a PR agentúr počas jedného dňa pomáhať vybraným neziskovým organizáciám. Od jesene zasa plánujeme sériu dlhodobých projektov, ktoré sa budú venovať riešeniu najpálčivejších tém na Slovensku. „Sprostredkovateľské organizácie zohrávajú dôležitú rolu i pre občiansku spoločnosť ako takú, keďže oslovujú potenciálnych poskytovateľov pro bono služieb. Som presvedčený, že existuje množstvo šikovných ľudí, ktorí chcú využiť svoju hlavu na dobrú vec, ale nevedia ako. Sprostredkovateľské organizácie poskytujú tieto príležitosti,“ dopĺňa Pialek.

O sieti Global Pro Bono Fellows

Global Pro Bono Network je svetová sieť predstaviteľov vybraných organizácií, ktoré vo svojich krajinách poskytujú vlastné pro bono programy, ktoré slúžia na budovanie kapacít neziskového sektora. Zároveň si spoločne vymieňajú skúsenosti v oblasti poskytovania a sprostredkovania dobrovoľníckych pro bono služieb neziskovým organizáciám a stretávajú sa na Globálnom Pro Bono Summite. Sú presvedčené, že pro bono je silný nástroj, ktorým môžeme priniesť zmeny v spoločnosti.

V Nadácii BMW chceme rozšíriť pro bono hnutie vo svetovom meradle, a preto podporujeme vybrané sprostredkovateľské organizácie. Nadácia Pontis preukázala vysoký záujem, ale hlavne potenciál a možnosti rozvíjať pro bono kultúru na Slovensku, preto sme ju pozvali do siete Global Pro Bono Fellows,“ dodáva Armin Pialek.

Súčasťou siete sú vybrané organizácie reprezentujúce 14 krajín celého sveta, ako sú USA, Kanada, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, Portugalsko, Slovensko, Maďarsko, Čína, Singapur, Japonsko, Južná Kórea či Saudská Arábia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111