26. 02. 2016 Sociálne inovácie

Snažíme sa zvyšovať zamestnateľnosť znevýhodnených skupín obyvateľov

Poznáme výsledky zamestnaneckého grantového programu Skills to Succeed.

Mladí ľudia z detského domova v Kolárove absolvovali minulý rok školenie počítačových zručností.

Accenture nadačný fond pri Nadácii Pontis podporuje zvyšovanie zručností znevýhodnených skupín obyvateľov prostredníctvom projektov, ktoré sú zamerané na pracovnú integráciu a zvyšovanie zamestnateľnosti. Aké projekty v rámci programu Skills to Succeed finačne podporíme tento rok?

Nepočujúci upratovači prekonávajú komunikačné bariéry

Ľudia s poruchou sluchu majú kvôli komunikačným bariéram často problém zamestnať sa. Zostávajú mimo trhu práce, ich príjem je limitovaný invalidným  dôchodkom a ich sociálna sieť je len svetom nepočujúcich. Sociálny podnik Deafinitely Clean sa snaží vyššie uvedené bariéry prekonávať. Ide o upratovaciu službu, v ktorej sú zamestnaní výlučne nepočujúci upratovači v Bratislave. Deafinitely Clean tak spája nepočujúcich so svetom počujúcich a pomáha im vzájomne sa spoznávať a vytvárať kontakty.

Pomáhame ženám na materskej späť do pracovného procesu

Problémy matiek, ktoré sa nemôžu z viacerých príčin vrátiť späť do práce, chce vyriešiť Materské centrum Baba klub v Šamoríne. Centrum vytvorilo pre tieto matky školenia, ktoré sú zamerané na absolvovanie pracovného pohovoru, počítačové zručnosti a základné podnikateľské zručnosti. Kurzy sú navyše vedené matkami, ktoré majú na dané témy potrebné vzdelanie, čím sa vytvorí priestor pre rozvoj zručností aj samotným lektorkám.

Znevýhodnenie premenené na jedinečnosť

Inovatívny koncept zamestnateľnosti najzraniteľnejších skupín prináša projekt neziskovej organizácie Eduma. Tréningom viacnásobne znevýhodnených ľudí, ktorí majú kombináciu fyzického, zdravotného a sociálno-kultúrneho znevýhodnenia, vytvoria predpoklad na ich zamestnateľnosť ako mystery zákazníkov v oblasti služieb. Účastníci projektu Edumácki mystery zákazníci budú hodnotiť mieru inkluzívneho prístupu v službách k zákazníkom so špecifickými potrebami a znevýhodnenosťou. Vďaka výstupom z mystery shoppingu môžu firmy pôsobiace v oblasti služieb zvyšovať svoju kredibilitu a konkurencieschopnosť rozvíjaním inkluzívneho prístupu a eliminovaním predsudkového prístupu k zákazníkom s viditeľnou inakosťou na základe farby pleti alebo fyzického či zmyslového hendikepu.

Podporené projekty     

Z Accenture nadačného fondu pri Nadácii Pontis sme podporili riešenia 21 organizácií. Projekty hodnotili členovia Accenture rady pre zodpovedné podnikanie:

  • Martin Bača, Operating groups
  • Kristýna Hovadíková, Enterprise
  • Tamara Kadnárová, GDN
  • Nina Javilak, Accenture Technology
  • Eva Beňová, Accenture Operations
  • Adam Munarreto, Accenture Operations
  • Marek Švec
  • Norbert Maur – Nadácia Pontis
  • Jozef Kokoška, CSR lead / predseda rady

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111