29. 11. 2016 Zodpovedné podnikanie

So 7 partnerskými organizáciami preveríme úspešnosť smerníc EÚ v oblasti zodpovedného podnika

Nadácia Pontis od októbra 2016 zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodnom projekte pod názvom Hi4CSR.

Projekt, fungujúci pod záštitou Erasmus+, sa zaoberá preverovaním efektívnosti smerníc EÚ v oblasti zodpovedného podnikania (CSR).

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie a výmena skúseností a osvedčených postupov medzi partnermi projektu pri harmonizácii a zavádzaní smerníc EÚ v oblasti (CSR). Okrem Nadácie Pontis sa na projekte zúčastňujú Abis – The Academy of Business in Society (Belgicko), Ekvilib Institute (Slovinsko), Global Impact Grid (Nemecko), Institut za drustveno odgovorno poslovanje (Chorvátsko), LUM University (Taliansko) a Trucost (Veľká Británia). Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť RRIF-plus d.o.o., líder v oblasti financií a účtovníctva z Chorvátska.

Ďalším cieľom projektu je vytvorenie CSR Guide – sprievodcu, ktorý bude systematicky a prehľadne informovať o zavádzaní a fungovaní smerníc EÚ v rámci CSR. Príručka sa bude venovať témam ako manažment odpadu, darovanie potravín, ekologické značenie, reportovanie o nefinančných ukazovateľoch, zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, inovácie a ďalším.

Úlohou Nadácie Pontis je zoznámiť projektových partnerov s novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Tá na Slovensku zavádza povinnosť pre firmy zverejňovať informácie o CSR aktivitách a o politike diverzity vo výročnej správe. Zástupcovia nadácie tiež predstavia najlepšie príklady slovenských firiem v oblasti CSR.

Výmena znalostí medzi zapojenými krajinami bude prebiehať prostredníctvom siedmich hlavných projektových aktivít, troch jednodenných transeurópskych stretnutí a štyroch 5-denných vzdelávacích aktivít, ktoré sa uskutočnia v Zagrebe, Berlíne, Bruseli a Londýne. Projekt bol oficiálne otvorený jednodenným medzinárodným stretnutím partnerov v slovinskej Ljubljane.

Viac informácií o projekte sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.hi4CSR.com a tiež na sociálnej dieti Facebook.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111