04. 02. 2015 Filantropia

Sociálna investícia vo výške pol milióna eur

Vďaka angažovanosti neziskových organizácií sa za posledné roky zvýšila kvalita života ľudí bez domova. Verejný sektor zaostáva.

Donorská vízia Nadačného fondu Slovenských elektrární vzniká na základe našich priamych skúseností s dlhoročnou podporou pilotných projektov odbornej pomoci ľuďom bez domova. Do riešenia tejto problematiky v Bratislave sme investovali od roku 2007 už viac ako pol milióna eur. Prispeli sme k rozbehnutiu prvej a doteraz jedinej nízkoprahovej nocľahárne, ktorú prevádzkuje Depaul Slovensko. O sedem rokov neskôr založilo občianske združenie Vagus prvé denné nízkoprahové a integračné centrum. Už roky s radosťou podporujeme jedinečný projekt Divadla bez domova. Vážime si, že vďaka práci organizácie Proti prúdu si na Slovensku môžeme kupovať časopis Nota Bene, a vďaka práci ľudí z Vagusu byť hosťami kaviarne Dobre&Dobré. Samozrejme, oceňujeme aj všetky ďalšie možnosti dôstojného zárobku, ktoré ľudí bez domova vracajú späť do bežného života.

Vďaka našim partnerom z neziskových organizácií, ich profesionálnej angažovanosti a presadzovaniu nových riešení sa za posledné roky nespochybniteľne zvýšila kvalita života mnohých ľudí bez domova. Napriek tomu je v súčasnosti spoločným problémom nás všetkých zvyšujúci sa počet ľudí bez domova na jednej strane a na strane druhej nedostatočná finančná aj morálna spoluzodpovednosť verejných inštitúcií za udržanie kvality a potrebné rozširovanie siete odbornej pomoci.

Viaceré neziskové organizácie okrem svojich životaschopných projektov prinášajú aj ďalšie potrebné riešenia problematiky bezdomovectva a strategicky pri ich realizácií spolupracujú s rôznorodými subjektmi.

V roku 2015 sme sa rozhodli oceniť snahu týchto odborníkov a vyzvať na spoluprácu pri riešení problematiky ľudí bez domova organizácie, ktoré vnímame ako najaktívnejšie svojho druhu:

 • Depaul Slovensko,
 • Divadlo bez domova,
 • Proti prúdu, 
 • Vagus.

Medzi predložené projekty prerozdelíme celkovo 144 000 eur v dvoch kolách:

(1) podpora modelových riešení odbornej pomoci ľuďom bez domova,

(2) participatívne riešenia problematiky ľudí bez domova – projekty presadzovania koncepčných riešení, spájania odborníkov, decízorov a verejnosti s dôrazom na dotknuté komunity a zcitlivovanie verejnej mienky.

Noc vonku 2014, Foto: Jana Hrdličková

Výzva na spoluprácu riešenia problematiky ľudí bez domova

Grantový program Energia pre život 2015

(1) Podpora modelových riešení odbornej pomoci ľuďom bez domova

Bezdomovectvo je stav extrémneho vylúčenia zo spoločnosti a na jeho riešenie je nevyhnutné udržať existujúce projekty odbornej pomoci a ďalej budovať komplexný systém služieb pre ľudí bez domova, ktorý im dá reálnu šancu postaviť sa na vlastné nohy a získať náhradné bývanie. Preto sme sa rozhodli podporiť:

 • terénne programy, ktoré poskytujú krízovú pomoc ľuďom bez domova v ohrození života priamo na miestach, kde žijú,
 • nízkoprahové denné centrá, útulky a nocľahárne, vďaka ktorým si ľudia bez domova môžu zachovať ľudskú dôstojnosť aj bez finančného príjmu, dokladov, či schopnosti o svojej situácii komunikovať,
 • programy pre ľudí bez domova, ktorých v bezdomovectve udržujú dlhy a súčasný legislatívny stav im neumožňuje začať zmysluplne riešiť svoju dlhovú situáciu,
 • integračné programy, s dôrazom na projekty podporovaného zamestnávania a podporovaného bývania, s cieľom, aby ľudia bez domova znovunadobudli bývanie, mohli byť ekonomicky aktívnymi a nezávislými od sociálneho systému,
 • programy zamerané na starostlivosť o ľudí bez domova v dôchodkovom veku, ktorí z finančných dôvodov vypadávajú zo sociálnej siete,
 • kultúrne a sociálne aktivity umožňujúce ľuďom, ktorí nemajú domov, rozvíjať vo vzťahoch s druhými vedomie vlastnej hodnoty a tak aj motiváciu k bežnému životu,
 • strategický rozvoj modelov pomoci fungujúcich na princípoch Housing first (Bývanie ako prvý krok).

Výška podpory (1)

Na podporu projektov odbornej pomoci ľuďom bez domova bude prerozdelená celková suma 108.000 eur. Žiadať možno o príspevok v minimálnej výške 15.000 eur a maximálnej výške 35.000 eur. Požadovanú výšku grantu môže hodnotiaca komisia znížiť.

Odporúčané spolufinancovanie projektu, prípadne súvisiacich nákladov organizácie z verejných zdrojov (mesto, mestská časť, VÚC) je vo výške minimálne 25% z celkovej sumy projektu.

Oprávnení prijímatelia

 • Depaul Slovensko,
 • Divadlo bez domova,
 • Proti prúdu, 
 • Vagus.

Povinná súčasť projektu

V elektronickej žiadosti o podporu projektu na www.darca.sk v časti Galéria požadujeme priložiť:

 • výročnú správu žiadajúcej organizácie za rok 2013
 • prehľad zdrojov financovania v rokoch 2012-2014 (mesto, VUC, MPSVaR, UPSVaR, firemné nadácie a fondy, 2%, iné)
 • fotografie a/alebo video dokumentujúce najvýznamnejší úspech organizácie, ktorý dosiahla v posledných 12-tich mesiacoch v oblasti obhajoby záujmov ľudí bez domova.

Rozhodovanie o podpore projektov

O výške podpory predložených projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená z vybraných signatárov Spoločenskej objednávky, odborníkov i zainteresovaných osobností verejného života a zástupcov Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je potrebný, v zmysle budovania komplexného systému služieb pre ľudí bez domova.
 2. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne aj kvalitatívne ciele a výsledky, ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 3. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.
 5. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja činnosti organizácie aj po skončení projektu.
Noc vonku 2014, Foto: Jana Hrdličková

Výzva na spoluprácu riešenia problematiky ľudí bez domova

Grantový program Energia pre život 2015

(2) Participatívne riešenia problematiky ľudí bez domova

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vyzýva partnerov z neziskových organizácií na spoločnú diskusiu o presadzovaní koncepčných riešení problematiky ľudí bez domova. V uplynulom období sme podporili niekoľko spoločných projektov zameraných na systémové zmeny, komunikáciu s verejnosťou i fundraising. Veríme, že sa postupne podarí urobiť z pilotných projektov funkčné modely, ktoré budú prinášať stále lepšie výsledky. V roku 2015 ponúkame koordinačnú a facilitačnú podporu pri realizácií projektov. Vnímame viaceré prínosy niektorých projektov z minulosti a budeme radi, ak sa nimi necháme inšpirovať v nasledujúcom roku:

 • Komunikačná kampaň Mesiac bez domova dokázala akcelerovať organizačný aj odborný potenciál zapojených organizácií, zastrešiť ho pod jednu značku, pritiahnuť k tejto téme viaceré osobnosti a vzbudiť tak záujem médií. Pozitívnym prínosom bolo zapájanie verejnosti prostredníctvom zážitkových akcií, diskusií, crowdfundingu a pritom komunikovanie komplexnosti riešení problematiky bezdomovectva. Strategický rozmer kampaň dostala v momente, keď boli pomenované aktuálne kľúčové požiadavky na zvyšovanie spoluzodpovednosti verejných inštitúcií (výzva Spoločenská objednávka: Bezdomovectvo sa nás týka).
 • Partneri z neziskových organizácií tiež aktívne spolupracovali v rámci projektu Nadácie Pontis Advokáti Pro Bono: Strategická právna pomoc pri riešení bezdomovectva na Slovensku. Výsledkom je posilnenie argumentačného potenciálu a pozície neziskových organizácií smerom k inštitucionálnym partnerom, a perspektívne vláde, či parlamentu v troch oblastiach: podporované zamestnávanie, oddlžovanie a nahlasovania trvalého pobytu ľudí bez domova.
 • Samostatným projektom organizácie Proti prúdu je celoslovenská Konferencia Ľudia bez domova, ktorá prináša každoročne podnety z rôznych krajín a prostredí, a umožňuje odborníkom z neziskových organizácií, samospráv i verejných inštitúcií spoločne rásť a učiť sa. Projekt je mimoriadne prínosný pre zámer participatívneho riešenia problematiky bezdomovectva na Slovensku.

Spoločné rozhodovanie o projektoch participatívnych riešení

Nadačný fond Slovenských elektrární ponúka priestor pre spoločné plánovanie partnerov, na ktorom sa zúčastnení dohodnú na projektových zámeroch participatívnych riešení problematiky ľudí bez domova. Zámerom je v spoločnej diskusii partnerov dospieť ku konsenzuálnemu rozhodnutiu o tom, aké projekty jednotlivé organizácie predložia, či už jednotlivo alebo spoločne, a ako plánujú pri ich realizácií spolupracovať.

O výške podpory predložených projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia zložená z vybraných signatárov Spoločenskej objednávky, odborníkov i zainteresovaných osobností verejného života a zástupcov Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je potrebný a dlhodobý, v zmysle presadzovania koncepčných riešení problematiky ľudí bez domova. Predkladajúca organizácia má vytvorený jasný plán spolupráce s partnermi v snahe naplniť spoločné zámery.
 2. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne aj kvalitatívne ciele a výsledky, ktoré chcú organizácie v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 3. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 4. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.
 5. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania spolupráce zapojených organizácií na stanovených cieľoch aj po skončení projektu.

Výška podpory a oprávnení prijímatelia podpory (2)

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí v roku 2015 projekty participatívnych riešení problematiky ľudí bez domova, ktoré budú mať potenciál spájania odborníkov, decízorov a verejnosti s dôrazom na dotknuté komunity a zcitlivovanie verejnej mienky na situáciu ľudí bez domova celkovou sumou 36.000 eur.

Podmienky predloženia projektu: Projekt musí v sebe obsahovať prvok spolupráce viacerých organizácií (nemusia to byť len organizácie, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi v tejto výzve), pričom predkladať projekt môže len jeden z oprávnených prijímateľov, a všetky zapojené organizácie a experti budú mať v projektovom zámere jasne pomenovanou rolu a zodpovednosti.

Oprávnení prijímatelia

 • Depaul Slovensko,
 • Divadlo bez domova,
 • Proti prúdu, 
 • Vagus.
Noc vonku 2014, Foto: Jana Hrdličková

Časový harmonogram

3. február 2015                        zverejnenie výzvy na spoluprácu    

17. február 2015                      uzávierka prijímania projektov odbornej pomoci

27. február 2015                      zverejnenie výsledkov rozhodovania o podpore projektov odbornej pomoci

marec                                       verejná prezentácia podporených organizácií

marec/apríl 2015                      spoločné plánovanie projektov participatívnych riešení problematiky ľudí bez domova

1. máj 2015                               uzávierka prijímania projektov participatívnych riešení

13. december 2015                   uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov 

Všeobecné podmienky podpory projektov

Termín realizácie projektov

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 15. januára do 30. novembra 2015 a vydokladovať v súlade so zmluvou do 13. decembra 2015.

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90% schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10% po predložení záverečnej správy.

Prijímanie projektov

Podať projekt je potrebné cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a program “Energia pre život 2015”. Na overenie funkčnosti žiadateľom uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje.

Pred vyplnením samotného formulára projektu v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Slovenských elektrární uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov ;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte programovej manažérke Nadácie Pontis Lenke Hujdičovej: lenka.hujdicova@nadaciapontis.sk alebo volajte tel. číslo 0917 260 899.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111